För dig som är student på Kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Studieinformation och regler

Information om studenträtt, tillgodoräknande, studieuppehåll och andra studierelaterade frågor för dig som är student på den kompletterande utbildningen för fysioterapeuter.

Som student har du rättigheter och skyldigheter. Det är viktigt att du som student tar del av lagar, regler och riktlinjer så att du vet vad du har för rättigheter och skyldigheter i olika situationer.

De flesta beslut i studiesociala frågor på programmet fattas i programmets Studiesociala kommitté. Besluten i Studiesociala kommittén bereds av studievägledaren. Du är alltid välkommen att kontakta studievägledaren om du behöver stöd eller information angående din studiesituation, dina rättigheter eller skyldigheter.

Att studera med funktionsvariation

Är du student och har en varaktig funktionsnedsättning? På Karolinska Institutet kan du ansöka om riktat pedagogiskt stöd för att underlätta för dig under din studietid. Målet är att alla studenter ska ha möjlighet att studera på lika villkor.

Läs mer om att studera med funktionsnedsättning.

Studievägledning

Hos programstudievägledaren kan du få information om regler för behörighet till högre termin, dispenser, studieuppehåll eller återupptagande av studier med mera. Ett individuellt vägledningssamtal kan också röra sig om planering av de fortsatta studierna, studieteknik eller studiesociala frågor. På sidan med studieadministrativa blanketter hittar du blanketter som rör studieuppehåll, tillgodoräknande, återupptag av studier, tillgodoräknandeordning samt undantag från tillträdeskraven.

Ansökan om studieuppehåll, återupptag, studieavbrott och dispens för tillträde till högre termin skickas till studievägledaren. Vill du ansöka om studieuppehåll med platsgaranti ska du bifoga ett intyg som styrker dina skäl till studieuppehållet.

Studievägledarna vid Karolinska Institutet har tystnadsplikt i enlighet med sekretesslagen 7 kap. 9 § och lämnar inte uppgifter om en students personliga förhållanden vidare, utan studentens medgivande. 

Profile image

Päivi Vejby

Studievägledare. Besöksadress: Alfred Nobels allé 23, D2
852488059

Post- och besöksadress: Campus Flemingsberg, Utbildningskansliet, Karolinska Institutet, Alfred Nobels allé 23, plan D2, 141 83 Huddinge

Tillträdesregler

Tillträdesregler mellan terminerna finns för att säkra att studenter har den förkunskap som krävs innan man läser kurser på nästa termin. Innehållet i kurserna bygger på varandra vilket förutsätter att de läses i ordning enligt kursplan. Inom programmet finns särskilda behörighetskrav till programmets kurser. Behörighetskraven går att hitta i kursplanerna.

Tillträde till kurser på termin 2

För att börja kursen Fysioterapeuten i interprofessionell samverkan i yrkeslivet (7KF011) krävs att alla kurser i termin 1 är godkända. 

AP
Innehållsgranskare:
Kathrin Dellblad
2023-11-08