Studieadministrativa blanketter

Här finns blanketter och viss information om t.ex. studieuppehåll, återupptag av studier, undantag från behörighetskrav, tillgodoräknande, anmälan av studieavbrott, undantag från maximalt antal provtillfällen samt begäran om omprövning av betygsbeslut.
För mer information se sidorna om regelverk som styr utbildningen - utbildningsrätt.

Begäran av rättelse eller omprövning av betygsbeslut eller provresultat

Betygsbeslut kan inte överklagas. Däremot kan du som student begära att få ditt betyg omprövat.

Ett betyg kan ändras genom rättelse på grund av en uppenbar felaktighet till följd av ett skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende, enligt 36 § förvaltningslagen (FL). Ett beslut om rättelse av betyg ska fattas av examinator.

Ändring kan också göras om examinator anser att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, ska examinator ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och om det inte innebär att betyget sänks (se 6 kap. 24 § högskoleförordningen (HF)).

Omprövning bör begäras så snart som möjligt. Det finns inte någon tidsmässig begränsning för dig att begära omprövning av betyg, men det kan bli svårare att göra en ny prövning ju längre tiden går.

Om du har fått betyget godkänd, eller ett högre betyg, kan du inte underkännas på egen begäran.

Mer information om hur du gör och vad som gäller finns i blanketten - Begäran om rättelse eller omprövning av betyg eller provresultat.

Prov- eller praktiktillfälle

Antalet gånger du har rätt att genomgå examination för att få godkänt resultat kan vara begränsat.

Om antalet examinationer är begränsade så har du rätt till minst sex examinationstillfällen per enskild examination för att få godkänt resultat. Verksamhetsförlagda moment (praktik eller motsvarande) har du rätt att genomgå två gånger. Om det finns en begränsning av antal prov- eller praktiktillfällen på den kurs du går ska det framgå av kursplanen.

Du kan läsa om begränsning av antal examinationstillfällen (prov- eller praktiktillfällen) i dokumentet föreskrifter och anvisningar om examination punkt 2.6 samt i kursplanen.