För dig som är student på Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) - Kompletterande utbildning för läkare (KUL)

I utbildningen ingår 16 veckors VFU på heltid. Veckorna planeras efter ett särskilt schema som färdigställs efter mottagande klinikers möjlighet.

Varje praktikperiod utvärderas separat, studentens kliniska prestationer bedöms enligt bedömningsmall i slutet av respektive rotation av handledare i samarbete med kursledning.

Underlag för examination av verksamhetsförlagd praktik utgörs av studentens hantering av patient eller patientfall. Särskilt bedöms studentens förmåga att ta anamnes och utföra relevant status samt föreslå och diskutera diagnos, differentialdiagnoser och handläggning.

Godkänt på samtliga rotationer krävs för att hela momentet skall vara godkänt.

KD
Innehållsgranskare:
Admin för Läka…
2023-08-02