För dig som är student på Läkarprogrammet, 5,5-årigt Studieinformation och regler

På denna sida hittar du bland annat vad som gäller på 5,5-åriga läkarprogrammet för exempelvis tillgodoräknande av tidigare studier, studieuppehåll och återupptag av studier, samt vilket stöd som finns att söka för att underlätta studierna om man har en varaktig funktionsnedsättning.

Studievägledning

Vid läkarprogrammet finns tre studievägledare som ansvarar för olika delar av utbildningen. Om du vill komma till oss för ett enskilt vägledningssamtal, rekommenderar vi dig att boka en tid i förväg. 

Studievägledaren
• erbjuder personlig vägledning om utbildningen och studierna.
• handlägger studieuppehåll och återupptag av studier.
• kan ge information om studievanor och studieteknik.
• följer upp studieresultat och erbjuder vid behov enskilda studenter hjälp med studieplanering.
• bereder och föredrar studentärenden inför beslut om förturer och undantag från behörighetsvillkor. 
• bevakar studenternas rättssäkerhet (informerar studenterna, uppmärksammar kursledare och lärare om tillämpning och tolkning av regler m.m.).
• utfärdar intyg och andra studierelaterade dokument.
• kan bistå vid kontakt med CSN om det uppstår problem.
• tillhandahåller information och vägledning till antagna/blivande studenter.

Kontakta gärna studievägledningen för läkarprogrammet via mejl:

Termin 4-11: vagledning-lakare-t4-11@uf.ki.se

Studenträtt

Här är information om de vanligaste studenträttsliga frågorna:

Blanketter

Här hittar du blanketter som rör studieuppehåll, tillgodoräknande, återupptag av studier, tillgodoräknandeordning samt undantag från tillträdeskraven.

Studera med funktionsnedsättning

Är du student och har en funktionsnedsättning? På Karolinska Institutet kan du ansöka om anpassat stöd för att underlätta för dig under din studietid.

Om att studera med funktionsvariation

MD
Innehållsgranskare:
Admin för Läka…
2023-11-15