För dig som är student på Läkarprogrammet, 5,5-årigt Studieinformation och regler

Här är vad som gäller på 5,5-åriga läkarprogrammet för exempelvis tillgodoräknande, behörighetsvillkor till kurser, studieuppehåll och återupptag av studier, samt att studera med funktionsvariation. Här hittar du även det du behöver veta om ditt ansvar för professionellt förhållningssätt och kommunikation.

Förhållningssätt och uppförandekod för studenter vid Karolinska Institutet

Karolinska Institutets (KI) mål är att erbjuda dig som student en god studiemiljö där du får med dig goda kunskaper och erfarenheter in i yrkeslivet. Det är därför viktigt att du redan under studietiden intar ett professionellt förhållningssätt till dina studier, dina studiekamrater, lärare och personal inom universitet samt i de sammanhang du kommer att befinna dig som student. KI ansvarar för att ge dig som student information om de regler som tillämpas vid universitetet och du har ansvar för att ta del av informationen och att följa reglerna. Du har själv också möjlighet till inflytande över din utbildning via studentkårerna och deras delaktighet i KI:s samråds- och beslutsorgan.

Detta dokument syftar till att klargöra några av de delar som förväntas av dig som student vid KI.

Uppförandekod för studenter vid Karolinska Institutet

Professionell kommunikation

Utbildningen är en professionell miljö. I professionell kommunikation är tonen något mer formell än vanligen i privata sammanhang, artighet är förväntat och det är viktigt att vara tydlig med sin roll/funktion.

Tänk på följande vid kontakter med lärare, administratörer, studievägledare och andra i studieärenden, till exempel via epost eller lärplattformar:

 • Använd hälsningsfras i början och slutet av meddelandet (du-tilltal går utmärkt, i svenska akademiska sammanhang använder man vanligen inte titlar annat än vid högtidliga tillfällen)
 • Presentera dig med namn, kurs och program (se tips nedan)
 • Var tydlig med ditt ärende, skriv fullständiga meningar och använd ett vårdat språk
 • Du ska självklart be om hjälp eller råd när du behöver, men tänk på att du alltid har ett eget ansvar för dina studier

Kontakter med medstudenter, till exempel vid grupparbeten, är också professionell kommunikation och samma principer gäller alltså där.

Ett bra tips är att i ditt epostprogram lägga in en signatur med ditt program och termin. Detta är särskilt viktigt om du inte använder ditt studentmejlkonto. Tänk på att uppdatera när du byter kurs/termin.
 

Mall för epostsignatur:

Förnamn Efternamn

Student på (kursnamn), termin (siffra), (program)

Karolinska Institutet

(Ev telefonnnummer)

Information om behörighetsvillkor 

Behörighet

Behörighetsvillkoren står i kursens kursplan som du hittar via kursens kurswebb på sidan Programöversikt. Student räknas som behörig från och med den dag samtliga behörighetsvillkor är godkända och resultaten är registrerade i Ladok. Enligt KI:s riktlinjer för examination får rättning ta upp till tio arbetsdagar och resultatet ska dokumenteras i Ladok senast inom fem arbetsdagar efter att betygsbeslutet fattats. Utöver behörighetsvillkoren gäller att kurserna ska läsas i den ordning som ”Studieplan med ingående kurser” i utbildningsplanen anger, du kan alltså till exempel inte läsa kursen på termin 3 före kurserna på termin 2.

Studenter som inte är behöriga vid kursstart

Studenter som under terminen ska ta igen rester på kurs ska kontakta studievägledningen för omregistrering.  Information om när du kan ta igen dina rester får du via kursadministrationen för respektive kurs.

Sista inlämningsdatum för skriftliga uppgifter

Ibland förekommer skriftliga restuppgifter som ersätter obligatoriskt deltagande. Dessa uppgifter ska alltid ha ett sista inlämningsdatum. Om studenten inte lämnar in enligt den tid och de anvisningar som kursansvarig har angett kommer uppgiften inte att rättas förrän nästa tillfälle ges för att lämna in restuppgifter – detta tillfälle kan inträffa nästa gång kursen ges.

Obligatoriska moment

Om du saknar obligatoriska moment från innevarande eller tidigare kurs, till exempel VFU, seminarier eller laborationer behöver du i god tid ta kontakt med kursansvarig för att få information om när under kursen det är möjligt att ta igen resterna.

Detta gäller vid kursstart

För att få påbörja kommande kurs ska studenten vara behörig när kursen startar. Tentamina, inlämningsuppgifter med mera måste vara rättade och godkända, det vill säga alla behörighetsvillkor ska vara uppfyllda innan kursstarten. Det innebär till exempel att examinationer och inlämningsuppgifter som lämnas in sista veckan innan termins- och kursstarten inte säkert kommer att hinna rättas för att studenten ska bli behörig. Alla omtentor i augusti och tentor i januari är inte placerade så att de hinner rättas i tid för att bli behörig inför kommande kursstart. För aktuella datum för olika omtentor kontakta kursadministrationen, stäm även av om tentamen hinner rättas innan starten av nästa kurs. 

Är jag behörig? 

Om du är osäker på om du saknar obligatoriska moment för att bli behörig, titta först i Ladok och kontakta i andra hand respektive kursadministration. Det är ditt eget ansvar att ta reda på hur du kan komplettera dina kurser för att bli behörig i god tid före kursstart.

Vad händer om jag inte är behörig vid kursstart?

Student som inte uppfyller behörighetsvillkoren vid kursstart kan inte påbörja kursen. Kontakta studievägledningen för studieplanering och omregistrering på kurs där du har rester. Tänk på att det viktigt att du ansöker om återupptag av studier när du bedömer att du kommer att bli behörig inför nästa kursstart. Se studieuppehåll och återupptag av studier.

Ansökan om undantag från behörighetsvillkor

För student som inte uppfyller behörighetsvillkoren finns möjlighet att ansöka om undantag från behörighetsvillkoren. Undantag kan beviljas om den som söker ändå kan anses ha förutsättningar att klara av den kommande kursen. Behörighetsvillkoren grundas dock på de förutsättningar som studenten bedömts behöva för att klara kursen. I din ansökan ska du se till att ha underlag som stödjer dina prestationer, det räcker inte att du säger att du har gjort något eller avser göra något. Om det inte framgår av Ladok eller skriftliga underlag som bifogas ansökan kan vi inte beakta det. 

Ansökan kan skickas närsomhelst, men beslutsmöten för inkomna ansökningar hålls en gång per månad under terminstid. Om ansökan inkommer väldigt sent är det inte säkert att den hinner behandlas innan kursstart.

Ansökan om undantag från behörighetsvillkoren för kurs inom program.

Kontakta gärna studievägledningen på mejl:

Termin 1-3: vagledning-lakare-t1-t3@uf.ki.se

Termin 4-11: vagledning-lakare-t4-t11@uf.ki.se

Behörighetsvillkor terminsvis

Nedan listas de behörigheter som krävs för att få börja läkarprogrammets kurser. Utöver behörighetsvillkoren gäller att kurserna ska läsas i den ordning som studieplanen anger. Behörighetsvillkoren kan ändras under utbildningens gång.

Tillträde till kurserna på termin 2:

Kursen Upptakt - Introduktion till läkaryrket samt momenten ”Grundläggande struktur och utveckling - från ägg till embryo” och ”Matsmältning och ämnesomsättning, kunskapsbas” i kursen Den friska människan 1. 

Tillträde till kurserna på termin 3:

Alla högskolepoäng från termin 1.

Tillträde till kurserna på termin 4:

Alla högskolepoäng från termin 1 och 2.

Tillträde till kurserna på termin 5:

Alla högskolepoäng från termin 1–3 samt godkänt på momentet ”Medicinsk diagnostik” i kursen Den sjuka människan 2 samt momentet ”Kliniskt körkort” i kursen Integrerad deltentamen.

Tillträde till kurserna på termin 6:

Samma som till termin 5.

Tillträde till kurserna på termin 7:

Alla högskolepoäng från termin 1-4 samt kursen Medicinsk vetenskaplig metodologi och minst 40 hp från kursen Klinisk medicin. 

Tillträde till kurserna på termin 8:

Alla högskolepoäng från termin 1–6.

Tillträde till kurserna på termin 9:

Alla högskolepoäng från termin 1–7.

Tillträde till kurserna på termin 10:

Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling:  Alla högskolepoäng från termin 1-8.
Akutsjukvårdskurserna (SVK): Alla högskolepoäng från termin 1-8 samt 13 hp från kursen Klinisk medicin, inriktning Neuro, sinnen, psyke.

Tillträde till kurserna på termin 11:

Alla högskolepoäng från termin 1–9. För tillträde till kursen Integrerad sluttentamen krävs dessutom alla högskolepoäng från termin 10 samt att studenten är registrerad på kursen Hälsa i samhälle och miljö".

För SVK på termin 11 gäller: 

Alla högskolepoäng från termin 1–9, kursen Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling", samt att studenten är registrerad på kursen Hälsa i samhälle och miljö.

 

Examination och omtentamen

Information om hur kursen examineras finns i kursplanen. Aktuella datum för examination och omexamination återfinns i kursrummet (i Canvas) för respektive kurs. Regler för tentaskrivning och hemexaminationer hittar du via länken nedan.

Kursplacering

Under utbildningen sker kursplacering vid två tillfällen:

 1. På termin 3 inför kursen DSM 1, som avser termin 3–7 (termin 3 gick för sista gången VT22)
 2. På termin 8 Inför termin 9, som avser termin 9–10.

Inför respektive kursplacering kommer du att få möjlighet att fylla i önskemål/prioritera de olika alternativ som finns i en webbanmälan.

Information med länk samt vilka datum som gäller för webbanmälan kommer att skickas till din KI-studentmejladress.  Det är viktigt att alla studenter som planerar att gå kursen deltar i webbanmälan och prioriterar alla alternativ, även de som beviljats förtur. För mer information om vad som gäller för förtur, läs under rubriken ”Förtur vid kursplacering” nedan.

Det är viktigt att du tänker igenom dina prioriteringar före anmälan, eftersom inga byten sjukhus genomförs efter kursplaceringen. Du skickar din webbanmälan från en korrekt KI-studentmejladress. Om du av någon anledning vill ändra din ansökan går det bra att göra en ny anmälan fram till sista datum. Det är den sist inkomna anmälan som går vidare och genererar ett lottnummer. Lottnummer genereras när anmälan har stängts och placering sker i lottnummerordning.  De som har beviljats förtur placeras först.

När placeringarna är klara mejlas listorna till berörda studenter senast veckan efter kursplaceringens sista datum.
 

Bestämmelser för fördelning av kursplatser

Programnämnden beslutar om ramarna för kursplatsfördelningar. Målet är att studenter ska fördelas i sådana grupper att största utbildningseffektivitet uppnås. Beroende på lokala förhållanden i sjukvården, till exempel ombyggnader av vårdavdelningar, kan antal platser också variera mellan terminerna för de olika alternativen

Studenter kan därför i vissa sällsynta fall behöva flyttas senare under kursplaceringsperioden. Om någon/några studenter behöver flyttas från ett alternativ till ett annat, skickas en förfrågan via mejl till alla de studenter som berörs.. Om inte tillräckligt många anmäler sig sker omfördelning genom lottning.

När du gör ett återupptag av studier efter uppehåll kan du också behöva byta alternativ från det du blev tilldelad vid kursplaceringstillfället.

Kursplacering till termin 3, Den sjuka människan 1 (DSM 1) till och med termin 7, Klinisk medicin inriktning Kirurgi

Termin 3: DSM 1 består till största delen av patologi som kursplaceringar på Karolinska sjukhuset Solna (NKS) och Danderyds sjukhus (DS) läser på Karolinska sjukhuset Solna, och alternativen Karolinska sjukhuset Huddinge (HS) och Södersjukhuset (SÖS) läser på Karolinska sjukhuset Huddinge.

Termin 4: DSM 2 moment 1 ges på KI Campus Solna och moment 2 på respektive kursplacering. 

Termin 5 och 6: Klinisk medicin ges till största delen på respektive kursplacering med undantag för vissa moment och delar av kursen. Alla läser hudmomentet på NKS och infektionsmomentet läser de med kursplaceringar på NKS och DS på NKS och de med kursplaceringar på HS och SÖS, läser på HS.

Termin 7: Klinisk medicin, inriktning kirurgi ges i huvudsak på respektive kursplacering. På höstterminen ges kursen på HS på engelska med inresande utbytesstudenter. Då måste ett antal av KI:s läkarstudenter byta kursplacering för att studentantalet ska bli jämnt fördelat.  Mejl skickas till berörda studenter inför kursstart.

För mer information om kurserna på termin 3–7, se respektive kurswebb.

Kursplacering till termin 9 och 10, Klinisk medicin, inriktning neuro, sinnen psyke och Klinisk medicin, inriktning reproduktion och utveckling

Termin 9: Placeringar följer inte bassjukhusindelningen, se översiktsbild. För ytterligare information om kursen se respektive kurswebb.

Termin 10: momenten ges på alla sjukhus, förutom pediatrikmomentet som inte ges på Danderyds sjukhus (DS), se översiktsbild. Kursen ges helt eller delvis på engelska tillsammans med utbytesstudenter. På vårterminen kommer cirka 12 utbytesstudenter att gå kursen på Karolinska sjukhuset Solna (NKS). De studenter som placerats på alternativ 1B fördelas då vid behov på övriga sjukhus (enbart termin 10, se översiktsbilden via länk nedan). Mejl skickas till berörda studenter inför kursstart.

För mer information om kurserna se respektive kurswebb.

Kontakt

Har ni frågor angående webbanmälan, kontakta Lena Ahlberg, tel: 08-524 864 12.

Förtur vid kursplacering

Om det finns starka skäl som inverkar på kursplacering kan du via studievägledningen ansöka om förtur. Se grunder för förtur nedan. Samtliga ansökningar ska styrkas med intyg.

Några veckor före kursplacering kommer alla studenter som förväntas läsa respektive kurs få ett informationsmejl från studievägledningen angående ansökan om förtur.  Förtur till en viss geografisk placering i samband med kursplacering kan sökas för termin 3–7 och/eller 9-10, om det finns starka skäl som inverkar på kursplacering.

Grunder för förtur är:

 • egen sjukdom
 • minderåriga barn*
 • antagning till forskarutbildning eller postdoc-utbildning på KI. 
 • ordinarie studentrepresentanter i programnämnd och programkollegiet (förtur gäller endast den tid som de är aktiva i dessa organ) samt ordförande i Läkarsektionen (gäller förtur till Solna i kursplacering, för att underlätta deltagande i programnämnds- och programkollegiumsaktiviteter).
 • annat skäl (t ex funktionsvariation med särskilda krav på tillgänglighet)

* föräldrar som ansöker om förtur, får den kursplacering de själva anser är närmast hem/förskola/barnens skola. Ingen hänsyn tas till scheman vid kursplaceringar. Förturen ska gälla samma kursplacering från termin till termin om kursen ges där. Yngsta barnet ska vara under 12 år första dagen på kursen. Personbevis för barnet ska bifogas ansökan första gången. Efterföljande terminer behöver studenten endast intyga att de ursprungliga ansökningskriterierna fortfarande gäller och att barnet fortfarande är under 12 år. Om studenten har flyttat eller någon annan förutsättning för ansökan ändrats, ska en ny komplett ansökan inlämnas.  

Om en student uppger felaktigt underlag för ansökan eller om grunden till förtur ej längre är tillämpliga, förloras rätten till förtur.

Om du beviljats förtur ska du kryssa i den avsedda rutan i webbanmälan till kursplacering samt fylla i samtliga alternativ. 

Förtursgrunderna har setts över av studentrepresentanter från läkarsektionen och studievägledarna i maj 2021.
 

Ansökan ska styrkas med intyg. Blanketten är en ifyllningsbar PDF. Vi rekommenderar att du signerar blanketten digitalt.

Förtur vid studentvalda fördjupningskurser (SVK)

Observera att förtur inte gäller för SVK. Se fråga 5 i FAQ för SVK.

Frågor om förtur

Om du har andra frågor kring förtur, kontakta någon av studievägledarna. Kontaktuppgifter till läkarprogrammets studievägledare finns under "kanslipersonal" på sidan Programmets organisation.

Byte av kursplats vid ändrade levnadsomständigheter

I vissa fall kan man ansöka om att få byta kursplats. Det gäller endast inför terminsbyte, och görs genom att man ansöker hos studievägledare på samma sätt som vid ansökan om förtur vid kursplacering. Studievägledningen skickar informationsmejl angående datum för när du kan ansöka om förtur inför nästa termin. De grunder som kan åberopas är desamma som för förtur, se ovan.

Tillgodoräknande

Information om tillgodoräknande i samband med utbytesstudier finns på sidan Efter utbytesstudierna på läkarprogrammet.

Information till studenter som önskar överflyttning eller byte från annat universitet till Karolinska Institutet

Programnämnden för läkarprogrammet vid KI har fattat beslut (daterat 2009-05-06) att tills vidare inte erbjuda platser för antagning till senare del av utbildningen. Beslutet omfattar programmets samtliga terminer. Orsaken till beslutet är att det inte finns lediga kursplatser i tillräcklig utsträckning för att anta nya studenter. 

Studenter som är antagna vid andra lärosäten hänvisas till att söka läkarprogrammet vid Karolinska Institutet via ordinarie antagning. Vid en eventuell antagning har dessa studenter rätt att få sina tidigare studier prövade för tillgodoräknanden. Vid ett tillgodoräknande som omfattar flera kurser på programmet kan man erbjudas uppflyttning till högre termin, i mån av plats. Allt beror på kursinnehållet i de kurser/utbildningar den sökande tidigare har läst och kursinnehållet på de kurser vårt program har på varje termin.

Våra studenter kan ha läst något på en kurs på våra tidigare terminer, som den sökande vid ansökningstillfället inte har läst trots att hen har läst fler kurser och terminer. Eftersom alla nationella läkarprogram skiljer sig i upplägg så är vår erfarenhet att man i princip inte kan räkna med att påbörja sina studier den tänkta kommande terminen vid flytt/byte till KI. Om man exempelvis har läst fyra terminer vid ett lärosäte så kan man inte räkna med att få börja termin 5 hos oss och eventuellt får man "backa" i terminer eftersom kursinnehållet på terminerna skiljer sig åt mellan lärosätena. 

Vi gör inga förhandsprognoser på vad sökande kan komma att tillgodoräkna sig under ansökningstiden, vi gör bedömningen först när den sökande har blivit antagen till programmet. Man kan själv skaffa sig en uppfattning om vad man skulle kunna tillgodoräkna sig baserat på det man tidigare har läst genom att läsa om vårt läkarprograms upplägg och kursinnehåll


Ansökan om tillgodoräknande

Instruktioner för hur man går tillväga för att ansöka om tillgodoräknande av tidigare studier

Studievägledning

Vid läkarprogrammet finns tre studievägledare som ansvarar för olika delar av utbildningen. Om du vill komma till oss för ett enskilt vägledningssamtal, rekommenderar vi dig att boka en tid i förväg. 

Studievägledaren
• erbjuder personlig vägledning om utbildningen och studierna.
• handlägger studieuppehåll och återupptag av studier.
• kan ge information om studievanor och studieteknik.
• följer upp studieresultat och erbjuder vid behov enskilda studenter hjälp med studieplanering.
• bereder och föredrar studentärenden inför beslut om förturer och undantag från behörighetsvillkor. 
• bevakar studenternas rättssäkerhet (informerar studenterna, uppmärksammar kursledare och lärare om tillämpning och tolkning av regler m.m.).
• utfärdar intyg och andra studierelaterade dokument.
• kan bistå vid kontakt med CSN om det uppstår problem.
• tillhandahåller information och vägledning till antagna/blivande studenter.

 

Kontakta gärna studievägledningen för läkarprogrammet via mejl:

Termin 1-3: vagledning-lakare-t1-t3@uf.ki.se

Termin 4-11: vagledning-lakare-t4-11@uf.ki.se

 

Studenträtt

Här är information om de vanligaste studenträttsliga frågorna:

Blanketter

Här hittar du blanketter som rör studieuppehåll, tillgodoräknande, återupptag av studier, tillgodoräknandeordning samt undantag från tillträdeskraven.

Studera med funktionsvariation

Är du student och har en funktionsvariation? På Karolinska Institutet kan du ansöka om anpassat stöd för att underlätta för dig under din studietid.

Om att studera med funktionsvariation

 

 

Resultat från examensenkäterna

För att öka förståelsen för studenternas upplevelse av sin utbildningstid på KI genomförs efter avslutat utbildningsprogram en examensenkät. Resultaten publiceras löpande på den här sidan.

Examensenkät - Läkarprogrammet VT21

AF
Admin för Läka…
2022-12-09
Marie Dahlin