Studieadministrativa blanketter

Blanketter och sammanfattad information avseende t.ex. studieuppehåll, återupptag av studier, undantag från behörighetskrav, tillgodoräknande, anmälan av studieavbrott, undantag från maximalt antal provtillfällen samt begäran om omprövning av betygsbeslut.
För mer information se sidorna om regelverk som styr utbildningen - studenträtt.

Begäran av rättelse eller omprövning av betygsbeslut eller provresultat

Betygsbeslut kan inte överklagas. Däremot kan du som student begära att få ditt betyg omprövat.

Ett betyg kan ändras genom rättelse på grund av en uppenbar felaktighet till följd av ett skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende, enligt 36 § förvaltningslagen (FL). Ett beslut om rättelse av betyg ska fattas av examinator.

Ändring kan också göras om examinator anser att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, ska examinator ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och om det inte innebär att betyget sänks (se 6 kap. 24 § högskoleförordningen (HF)).

Omprövning bör begäras så snart som möjligt. Det finns inte någon tidsmässig begränsning för dig att begära omprövning av betyg, men det kan bli svårare att göra en ny prövning ju längre tiden går.

Om du har fått betyget godkänd, eller ett högre betyg, kan du inte underkännas på egen begäran.

Mer information om hur du gör och vad som gäller finns i blanketten - Begäran om rättelse eller omprövning av betyg eller provresultat.

Prov- eller praktiktillfälle

Antalet gånger du har rätt att genomgå examination för att få godkänt resultat kan vara begränsat.

Om antalet examinationer är begränsade så har du rätt till minst sex examinationstillfällen per enskild examination för att få godkänt resultat. Verksamhetsförlagda moment (praktik eller motsvarande) har du rätt att genomgå två gånger. Om det finns en begränsning av antal prov- eller praktiktillfällen på den kurs du går ska det framgå av kursplanen.

Du kan läsa om begränsning av antal examinationstillfällen (prov- eller praktiktillfällen) i dokumentet föreskrifter och anvisningar om examination punkt 2.6 samt i kursplanen.

Om du anmäler dig till ett prov, men ej deltar räknas detta inte som provtillfälle. Du behöver inte ha deltagit i den ordinarie tentamen för att få delta i omtentamen. Om du påbörjar en skriftlig examination digitalt eller på en examination i tentasal och lämnar in blank skrivning räknas det som ett provtillfälle.

Beslut om ytterligare examinationstillfälle fattas av kursens examinator.

Ansökan skickas via e-post till kursansvarig, för kontaktuppgifter se kursens webbsida.