Studieadministrativa blanketter

Här hittar du bl.a. blanketter för studieuppehåll, tillgodoräknande, återupptag av studier samt undantag från behörighetsvillkor.

Läs gärna mer om innebörden av studieuppehåll mm på sidorna om studenträtt.

Prov- eller praktiktillfälle

Antalet gånger du har rätt att genomgå examination för att få godkänt resultat kan vara begränsat.

Om antalet examinationer är begränsade så har du rätt till minst sex examinationstillfällen per enskild examination för att få godkänt resultat. Verksamhetsförlagda moment (praktik eller motsvarande) har du rätt att genomgå två gånger. Om det finns en begränsning av antal prov- eller praktiktillfällen på den kurs du går ska det framgå av kursplanen.

Du kan läsa om begränsning av antal examinationstillfällen (prov- eller praktiktillfällen) i dokumentet föreskrifter och anvisningar om examination punkt 2.6 samt i kursplanen.

Om du anmäler dig till ett prov, men ej deltar räknas detta inte som provtillfälle. Du behöver inte ha deltagit i den ordinarie tentamen för att få delta i omtentamen. Om du påbörjar en skriftlig examination digitalt eller på en examination i tentasal och lämnar in blank skrivning räknas det som ett provtillfälle.

Beslut om ytterligare examinationstillfälle fattas av kursens examinator.

Ansökan skickas via e-post till kursansvarig, för kontaktuppgifter se kursens webbsida.