Studieuppehåll

Karolinska Institutet kan i enskilda fall besluta att den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får fortsätta sina studier efter studieuppehåll.

Studieuppehåll

Om särskilda skäl till studieuppehåll finns kan du garanteras att få fortsätta dina studier efter uppehållet.

Särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag, militär grundutbildning enligt förordningen (2015:613) om militär grundutbildning eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.

Särskilda skäl kan också vara tidsbegränsad provanställning enligt 12 § lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt denna lag.

Tidpunkten för återupptag av dina studier ska stå i beslutet. Som student är du garanterad att få återuppta dina studier vid den tidpunkten.

Uppehåll i studierna utan särskilda skäl

Även om du gör ett uppehåll i dina studier utan att ha fått ett särskilt beslut, med rätt att återuppta studierna, kan det finnas möjlighet att fortsätta studierna vid senare tillfälle. Du kan få återuppta dina studier om det finns en ledig kursplats och enligt den prioritetsordning som gäller.  Har det skett större förändringar i din utbildning är det inte säkert att du får återuppta studierna. 

Skäl som inte berättigar dig till ett särskilt beslut om att få fortsätta dina studier efter studieuppehåll är t.ex. forskning, andra studier eller arbete.

Prioriteringsordning vid återupptag av studier
Studenter som beviljats studieuppehåll p g a särskilda skäl är garanterade kursplats i enlighet med tidigare beviljat beslut. Studenter som inte beviljats studieuppehåll p g a särskilda skäl tilldelas en kursplats i mån av plats enligt nedanstående prioritet.

  • Grupp med prioritet 1: student som bedrivit studier på forskarnivå eller som post doktor under uppehållet i studier. Det krävs att studenten varit registrerad som doktorand eller dokumentation om post doktorperiod.
  • Grupp med prioritet 2: övriga studenter.

    Om det finns fler studenter inom en och samma prioritetsgrupp tillämpas lottning bland studenterna.

Fristående kurser

Du som studerar på fristående kurs och som planerar att göra uppehåll kan beviljas studieuppehåll endast om det finns en fastställd tidpunkt för när kursen kommer att ges igen. Om det inte är säkert när/om det blir ett nytt kurstillfälle kan studieuppehåll inte beviljas.

Ansökan om studieuppehåll

Du bör ansöka om studieuppehåll skriftligen på blanketten Ansökan om studieuppehåll

Anmälan/ansökan om återupptag av studier

Anmälan/ansökan om återupptag av studier gör du skriftligen på blanketten Anmälan/ansökan om återupptag av studier. Anmälan skickas till studievägledaren på programmet senast den 15 maj inför höstterminen (den 15 april för läkarprogrammet och barnmorskeprogrammet) och senast den 15 november inför vårterminen (den 15 oktober för läkarprogrammet och barnmorskeprogrammet).
Vid sen anmälan kan följderna bli att din anmälan inte hinner behandlas innan terminen börjar.
Besked avseende anmälan/ansökan om återupptag av studier efter uppehåll kan inte överklagas.

Överklagande

I enlighet med 12 kap. 2 § högskoleförordningen (1993:100) kan du överklaga ett beslut om avslag på ansökan om att få fortsätta dina studier efter studieuppehåll till Överklagandenämnden för högskolan. Läs mer om hur du gör på sidan Överklaganden.

Frågor och kontakt 

För frågor om studieuppehåll inom ditt program ska du kontakta din studievägledare. 

Mer information finns på programmens hemsidor.