Överklaganden

Vissa beslut som fattas av Karolinska Institutet (KI) kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) eller till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Vilka beslut får överklagas?

Det ska alltid finnas en överklagandehänvisning på beslut som kan överklagas. Överklagandehänvisningen talar om hur, inom vilken tid och var beslutet kan överklagas. Beslut som kan överklagas är till exempel beslut om att en sökande inte uppfyller behörighet för att bli antagen till en utbildning på grundnivå eller avancerad nivå, eller beslut om att inte få fortsätta med sina studier efter studieuppehåll.  

Av 12 kap, högskoleförordningen (HF), framgår vilka beslut som kan överklagas.

Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) har sammanställt vilka beslut som kan överklagas till dem.

Beslut som fattas med stöd av förvaltningslagen (FL), till exempel rättelse av skrivfel (se 36 § FL) eller beslut om disciplinåtgärd enligt 10 kap. HF kan överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm. 

Enligt 12 kap. 4 § HF får andra beslut än de som nämns i 12 kap. HF bara överklagas om det är tillåtet enligt en annan författning än förvaltningslagen.

Hur överklagas ett beslut?

Beslutet ska överklagas inom 3 veckor från den dagen då den som överklagar fick del av beslutet. Om överklagandet kommer in för sent kan det komma att avvisas. 

Överklagandet av beslutet ska vara skriftligt och innehålla:  

  • vilket beslut som överklagas (bifoga gärna beslutet).  
  • vilken ändring klagande vill ha på beslutet. 
  • varför klagande anser att beslutet är felaktigt. 

Överklagandet ska ställas till ÖNH  eller Förvaltningsrätten i Stockholm men skickas in till KI:  

Karolinska Institutet
Registrator
171 77 Stockholm

alternativt via e-post till:
registrator@ki.se

Rättidsprövning

  • Överklagandet anses ha kommit in till KI den dag det når KI eller behörig befattningshavare (se 22 § FL).  
  • KI ska göra en rättidsprövning (se 45 § FL), vilket innebär att handläggaren eller beslutsfattaren prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid, det vill säga inom 3 veckor från det att klagande tagit del av beslutet. 

Har överklagandet kommit in för sent?  

Om överklagandet har kommit in för sent ska KI fatta beslut att avvisa överklagandet (avvisningsbeslut). Avvisningsbeslutet ska vara skriftligt med motiveringen att överklagandet inte kommit in i tid. I avvisningsbeslutet ska även en besvärshänvisning (avvisningsbeslutet kan överklagas med stöd av 41 § FL) bifogas.  

För att kunna avvisa överklagandet krävs att KI kan visa när klagande tagit del av beslutet, vilket kan vara svårt om beslutet inte har delgetts. Om KI inte vet när klagande har tagit del av beslutet, bör KI utgå ifrån att överklagandet har kommit in i rätt tid även om det har kommit in senare än efter 3 veckor (se prop. 1985/86 s.74). Finner KI att beslutet har kommit in i rätt tid, behöver KI inte meddela något beslut om detta.  

Överlämna handlingarna till överinstansen 

När KI har gjort en rättidsprövning ska handlingarna/överklagandet lämnas till överinstansen (ÖNH eller Förvaltningsrätten i Stockholm). Observera att överklagandet ska lämnas skyndsamt- vilket enligt Justitieombudsmannen är inom en vecka, (se JO 2022/03 s. 359 och 46 § FL). Det är överinstansens uppgift att bedöma om övriga förutsättningar för att ett överklagande ska kunna tas upp till saklig prövning föreligger (se prop. 2016/17:180 s. 267).   

Överklagandehänvisning saknas

Överklagandet ska inte avvisas om förseningen beror på att KI har utelämnat underrättelse om hur beslutet överklagas (se prop. 2016/17:190 s. 268 och 45 § 2 st. 1 p. FL). Om överklagandet är försenat på grund av en sådan omständighet ska överklagandet överlämnas till överinstansen (ÖNH eller Förvaltningsrätten i Stockholm).  

Ska beslutet ändras?  

När överklagandet har kommit in till KI ska KI pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid, men även ta ställning till om det finns skäl att rätta eller ändra beslutet. Om beslutet ändras, ska KI överlämna även det nya beslutet (ändringsbeslut) till överinstansen (ÖNH eller Förvaltningsrätten i Stockholm). Ändringsbeslutet ska överlämnas till överinstansen även om KI anser att beslutet har ändrats helt enligt klagandens begäran. Överklagandet ska anses omfatta ändringsbeslutet, överinstansen avgör om ändringsbeslutet anses tillgodose klagandens önskemål (se 46 § FL). 

Vilken instans är rätt forum för överklagandet?  

Vid tvekan om vilken instans som är rätt forum för överklagandet, ska överklagandet överlämnas till den myndighet klaganden ställt det till (se JO:s beslut 2011-0829 i dnr 4903-2010 s. 5 och JO:s beslut 2007-11-22 i dnr 1990-2007).