För dig som är student på Magisterprogrammet i klinisk optometri Programmets organisation - var med och påverka!

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) har programansvaret för KI:s båda optikerprogram, och är kursansvarig institution för samtliga kurser på magisterprogrammet i klinisk optometri. Här hittar du information om hur magisterprogrammet styrs och hur du kan vara med och påverka. För oss är din input i kursenkäter och olika beslutsforum otroligt uppskattad - vi behöver den för att behålla utbildningens höga kvalitet och vi vill alltid bli ännu bättre!

Programdirektor (PD) och biträdande PD

Programdirektor (PD) Marika Wahlberg Ramsay leder den programsammanhållande, kvalitetssäkrande och programutvecklande verksamheten för KI:s båda optikerutbildningar. PD är också den som ansvarar för det löpande arbetet inom programmen och som återrapporterar till institutionens utbildningsnämnd, se längre ner. 

Biträdande PD Maria Nilsson är den som i praktiken sköter mycket av det löpande arbetet inom magisterprogrammet i  klinisk optometri.

Programråd för optikerprogrammen

Programrådet för optikerprogrammet (OP) och magisterprogrammet i klinisk optometri (MAG) leds av programdirektor (PD) och har möten ca 3-5 gånger/ termin. Programrådet 

 • hanterar löpande förbättringsförslag
 • följer upp kursutvärderingar i förhållande till kursplaners och utbildningsplaners mål
 • arbetar med programmens innehåll, upplägg, utvärdering och utveckling
 • bistår med beredning av programspecifika frågor inför beslut i UN
 • bereder revideringar av programmens kursplaner inför beslut i UN
 • beslutar på delegation från UN om vissa revideringar av programmens kursplaner
 • ska fungera som ett stöd till programdirektor (PD)

Studenter uppmanas att vända sig till någon av studentrepresentanterna eller till programhandläggaren med förslag på frågor att ta upp på programrådet.

Studentrepresentanter utses av Kaustika, Medicinska Föreningens sektion för optikerstuderande. Välkommen att engagera dig, anmäl ditt intresse till Kaustika!

Ledamöter läsåret 2021-2022

 • Marika Walhberg Ramsay, PD, ordf.
 • Maria Nilsson, bitr PD, lärarrepresentant Enheten för optometri (EFO), studierektor
 • vakant, lärarrepresentant Enheten för optometri (EFO)
 • Jessica Norrbom, lärarrepresentant Campus Solna
 • Linda Lundström, lärarrepresentant KTH
 • Peter Unsbo, lärarrepresentant KTH
 • Malin Dohrén, studentrepresentant OP år 1
 • Sofia Fagerström, studentrepresentant OP år 1
 • vakant, studentrepresentant OP år 2
 • Rebecca Pennerud, studentrepresentant OP år 3
 • Loujain Al-Soboh, studentrepresentant MAG
 • Cajsa Holmgren, studentrepresentant MAG
 • Amelia Sjölund, studentrepresentant MAG
 • Rune Brautaset, avnämarrepresentant i egenskap av VD och ordf Optikerförbundet
 • vakant, resursperson från Kaustikas styrelse (utan rösträtt)
 • Jaana Johansson, programadministratör, sekr.
 • Camilla Norin, studievägledare (utan rösträtt)
 • Åsa Borglund, programhandläggare (utan rösträtt)

Sammanträden och protokoll

29 sept 2021
27 okt 2021
1 dec 2021
2 feb 2022
23 feb 2022
23 mars 2022
27 april 2022

Om du vill läsa protokoll från programrådets möten, vänligen maila un@cns.ki.se

Utbildningsnämnden CNS (UN CNS)

Institutionens utbildningsnämnd (UN CNS) ansvarar för genomförande och samordning av institutionens hela utbildningsuppdrag. I nämnden diskuteras och beslutas om övergripande frågor, som till exempel ekonomi, kvalitetsarbete och utveckling av utbildningen.

Ordförande i nämnden är institutionens GUA, grundutbildningsansvarig. På institutionens hemsida hittar du aktuell information om samtliga ledamöter i UN CNS, datum för nämndens möten och hur du gör för att anmäla ett ärende eller ta del av protokoll. Där finns också mer information om institutionens utbildningsuppdrag.

Om du som student vid något av KI:s optikerprogram har synpunkter eller frågor kring utbildningen ska du i första hand vända dig till den eller de studentrepresentanter som är utsedda av Kaustika, Medicinska Föreningens sektion för optikerstuderande. De är med i UN CNS för att föra studenternas talan och bevaka studentintressen.

Arbets-, besluts- och delegationsordning UN CNS

Kursenkäter ger dig studentinflytande

- ta därför chansen att göra din röst hörd!

På optikerprogrammen sker ett omfattande kvalitetsarbete och vi vill alltid bli bättre! Efter varje kurs slut får du som student en länk till ett webbformulär med ett antal frågor – en kursenkät/ kursvärdering. Kursansvarig sammanställer studenternas kursenkäter och sin och medverkande lärares reflektioner i en kursanalys.

Syftet med kursanalysen är att utifrån inkomna svar utvärdera kursen för att identifiera styrkor, svagheter och förbättringsområden. Kursanalysen diskuteras på programrådet med lärar- och studentrepresentanter, och publiceras sedan på den öppna kurswebben. 

Länkar till alla kurswebbar där kursanalyserna ligger hittar du på sidan Programöversikt.

Studentinflytandet är en viktig del av programmets kvalitetsarbete och det är väldigt värdefullt för oss att få dina synpunkter på den kurs du just gått. När du fyller i kursenkäten medverkar du till utveckling och förbättring av programmet – och bidrar därmed till utbildningens kvalitet och din attraktivitet på arbetsmarknaden. TACK för det!

Examensenkät

Vid programmets slut genomförs även en examensenkät. Även dessa resultat diskuteras i programrådet, innan de publiceras nedan.

Examensenkät magisterprogrammet i klinisk optometri, VT21
Examensenkät magisterprogrammet i klinisk optometri, VT20
Examensenkät magisterprogrammet i klinisk optometri, VT19