För dig som är student på Magisterprogrammet i klinisk optometri Programmets organisation - var med och påverka!

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) har programansvaret för KI:s båda optikerprogram, och är kursansvarig institution för samtliga kurser på magisterprogrammet i klinisk optometri. Här hittar du information om hur magisterprogrammet styrs och hur du kan vara med och påverka. För oss är din input i kursenkäter och olika beslutsforum otroligt uppskattad - vi behöver den för att behålla utbildningens höga kvalitet och vi vill alltid bli ännu bättre!

Programdirektor (PD) och biträdande PD

Programdirektor (PD) Marika Wahlberg Ramsay leder den programsammanhållande, kvalitetssäkrande och programutvecklande verksamheten för KI:s båda optikerutbildningar. PD är också den som ansvarar för det löpande arbetet inom programmen och som återrapporterar till institutionens utbildningsnämnd, se längre ner. 

Biträdande PD Abinaya Venkataraman är den som i praktiken sköter mycket av det löpande arbetet inom magisterprogrammet i  klinisk optometri.

Programråd för optikerprogrammen

Programrådet för optikerprogrammet (OP) och magisterprogrammet i klinisk optometri (MAG) leds av programdirektor (PD) och har möten ca 3-5 gånger/ termin. Programrådet 

 • hanterar löpande förbättringsförslag
 • följer upp kursutvärderingar i förhållande till kursplaners och utbildningsplaners mål
 • arbetar med programmens innehåll, upplägg, utvärdering och utveckling
 • bistår med beredning av programspecifika frågor inför beslut i UN
 • bereder revideringar av programmens kursplaner inför beslut i UN
 • beslutar på delegation från UN om vissa revideringar av programmens kursplaner
 • ska fungera som ett stöd till programdirektor (PD)

Studenter uppmanas att vända sig till någon av studentrepresentanterna eller till programhandläggaren med förslag på frågor att ta upp på programrådet.

Studentrepresentanter utses av Kaustika, Medicinska Föreningens sektion för optikerstuderande. Välkommen att engagera dig, anmäl ditt intresse till Kaustika!

Ledamöter läsåret 2023-2024

 • Marika Walhberg Ramsay, PD, ordf.
 • Abinaya Venkataraman, bitr PD, lärarrepresentant Enheten för optometri (EFO), studierektor
 • Varierande lärarrepresentant Enheten för optometri (EFO)
 • Jessica Norrbom, lärarrepresentant Campus Solna
 • Linda Lundström, lärarrepresentant KTH
 • Peter Unsbo, lärarrepresentant KTH
 • Sofia Sikander, studentrepresentant OP år 1
 • Jonathan Pettersson, studentrepresentant OP år 1
 • Anna Hedman, studentrepresentant OP år 2
 • Arifa Harim, studentrepresentant OP år 3
 • Sofia Fagerström, studentrepresentant OP år 3
 • Frida Ballote, studentrepresentant MAG
 • Ruqaie Dinar, studentrepresentant MAG
 • Rune Brautaset, avnämarrepresentant i egenskap av VD och ordf Optikerförbundet
 • vakant, resursperson från Kaustikas styrelse (utan rösträtt)
 • Jaana Johansson, programadministratör, sekr. (utan rösträtt)
 • Åsa Borglund, programhandläggare (utan rösträtt)

Sammanträden och protokoll läsåret 2023-2024

26 sept 2023
25 okt 2023
29 nov 2023
7 feb 2024
20 mars 2024
24 april 2024

Om du vill läsa protokoll från programrådets möten, vänligen maila un@cns.ki.se

Utbildningsnämnden CNS (UN CNS)

Institutionens utbildningsnämnd (UN CNS) ansvarar för genomförande och samordning av institutionens hela utbildningsuppdrag. I nämnden diskuteras och beslutas om övergripande frågor, som till exempel ekonomi, kvalitetsarbete och utveckling av utbildningen.

Ordförande i nämnden är institutionens GUA, grundutbildningsansvarig. På institutionens hemsida hittar du aktuell information om samtliga ledamöter i UN CNS, datum för nämndens möten och hur du gör för att anmäla ett ärende eller ta del av protokoll. Där finns också mer information om institutionens utbildningsuppdrag.

Om du som student vid något av KI:s optikerprogram har synpunkter eller frågor kring utbildningen ska du i första hand vända dig till den eller de studentrepresentanter som är utsedda av Kaustika, Medicinska Föreningens sektion för optikerstuderande. De är med i UN CNS för att föra studenternas talan och bevaka studentintressen.

Besluts- och delegationsordning UN CNS

Kursenkäter ger dig studentinflytande

- ta därför chansen att göra din röst hörd!

På optikerprogrammen sker ett omfattande kvalitetsarbete och vi vill alltid bli bättre! Efter varje kurs slut får du som student en länk till ett webbformulär med ett antal frågor – en kursenkät/ kursvärdering. Kursansvarig sammanställer studenternas kursenkäter och sin och medverkande lärares reflektioner i en kursanalys.

Syftet med kursanalysen är att utifrån inkomna svar utvärdera kursen för att identifiera styrkor, svagheter och förbättringsområden. Kursanalysen diskuteras på programrådet med lärar- och studentrepresentanter, och publiceras sedan på den öppna kurswebben. 

Länkar till alla kurswebbar där kursanalyserna ligger hittar du på sidan Programöversikt.

Studentinflytandet är en viktig del av programmets kvalitetsarbete och det är väldigt värdefullt för oss att få dina synpunkter på den kurs du just gått. När du fyller i kursenkäten medverkar du till utveckling och förbättring av programmet – och bidrar därmed till utbildningens kvalitet och din attraktivitet på arbetsmarknaden. TACK för det!

ÅB
Innehållsgranskare:
Isabelle Spata
2024-02-21