För studenter på kursen Parodontologi 1 (6 hp) kurskod 2TL066

Kursen omfattar basal teori och preklinisk/klinisk färdighetsträning i parodontits anatomi, histologi och fysiologi, parodontala sjukdomars etiologi, patogenes och patologi, riskfaktorer, kliniska manifestationer, diagnostiska metoder, differentialdiagnostik och klassifikation, parodontal sjukdomsprevention, terapiplanering och behandlingsmetoder, instrumentkunskap, parodontal undersökning och anamnestagning, mekanisk infektionsbehandling samt kommunikation och professionellt förhållningssätt.

Kursplan

Välkommen!

För att delta på kursen och få tillgång till kursmaterialet på kurswebben i Canvas måste du först registrera dig på kursen i Ladok. Registreringsperioden är sju dagar före kursstart samt ytterligare två dagar. Därefter stängs möjligheten till självregistrering. Du kan själv se i Ladok när varje kurs börjar och slutar. Mer information om webbregistrering.

 

När du är kursregistrerad i Ladok får du även tillgång till kursmaterialet på kursens webbplats i Canvas. Där loggar du in med din KI-inloggning.

Mål, arbetsformer och examination

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • Beskriva parodontiets anatomi, histologi och fysiologi.
  • Redogöra för parodontala sjukdomars epidemiologi, etiologi och patogenes.
  • Redogöra för klassificeringssystemet för parodontal sjukdom och differentialdiagnostik, samt ställa parodontala diagnoser.
  • Redogöra för och upprätta basala parodontala terapiplaner inklusive riskfaktorer, grundläggande behandlingsalternativ, samt prognos och förväntat behandlingsresultat av parodontala sjukdomar.
  • Redogöra för parodontala instrument och handinstrumentskärpning.
  • Redogöra för och utföra en parodontal undersökning, inklusive anamnestagning, på patient.
  • Utföra mekanisk infektionsbehandling av parodontal sjukdom på modell med ett ergonomiskt arbetssätt.
  • Kommunicera med och motivera patient till parodontal egenvård samt informera patienten om munhygieniska hjälpmedel och deras användningsområden.
  • Följa basala hygienrutiner samt uppvisa god organisationsförmåga före, under och efter patientbehandling.
  • Uppvisa ett empatiskt och professionellt förhållningssätt i arbetet med patienter och medarbetare.

Arbetsformer : Föreläsningar, seminarier, grupparbete, demonstrationer, preklinisk och klinisk färdighetsträning. Examination: Skriftlig examination, prekliniskt praktiskt prov och klinisk prestation.
Obligatorier: Seminarier, demonstrationer, samt preklinisk och klinisk färdighetsträning. Formativ bedömning genom workplace based assessment (WBA) ingår.

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben två veckor innan terminsstart. Eventuellt detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Tentamen

Tentamensschema publiceras på Programwebben:

Tentamensschema

 

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kontaktuppgifter

Nagihan Bostanci

Examinator, Kursansvarig
OF Odontologi
OF Odontologi

Anna Maria Nordvall

Utbildningsadministratör