För studenter på kursen Parodontologi 1 (6 hp) kurskod 2TL066

Kursen omfattar basal teori och preklinisk/klinisk färdighetsträning i parodontits anatomi, histologi och fysiologi, parodontala sjukdomars etiologi, patogenes och patologi, riskfaktorer, kliniska manifestationer, diagnostiska metoder, differentialdiagnostik och klassifikation, parodontal sjukdomsprevention, terapiplanering och behandlingsmetoder, instrumentkunskap, parodontal undersökning och anamnestagning, mekanisk infektionsbehandling samt kommunikation och professionellt förhållningssätt.

Kursplan

Välkommen!

För att delta på kursen och få tillgång till kursmaterialet behöver du först kursregistrera dig. Det gör du som student själv i Ladok. Registreringsperioden är från och med sju dagar före kursstart till och med två dagar efter kursstart. Du kan läsa mer om registrering på sidan webbregistrering.

När du är kursregistrerad i Ladok får du även tillgång till allt kursmaterial i kursrummet i Canvas. Där loggar du in med ditt studentkonto.

Mål, arbetsformer och examination

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • Beskriva parodontiets anatomi, histologi och fysiologi.
 • Redogöra för parodontala sjukdomars epidemiologi, etiologi och patogenes.
 • Redogöra för klassificeringssystemet för parodontal sjukdom och differentialdiagnostik, samt ställa parodontala diagnoser.
 • Redogöra för och upprätta basala parodontala terapiplaner inklusive riskfaktorer, grundläggande behandlingsalternativ, samt prognos och förväntat behandlingsresultat av parodontala sjukdomar.
 • Redogöra för parodontala instrument och handinstrumentskärpning.
 • Redogöra för och utföra en parodontal undersökning, inklusive anamnestagning, på patient.
 • Utföra mekanisk infektionsbehandling av parodontal sjukdom på modell med ett ergonomiskt arbetssätt.
 • Kommunicera med och motivera patient till parodontal egenvård samt informera patienten om munhygieniska hjälpmedel och deras användningsområden.
 • Följa basala hygienrutiner samt uppvisa god organisationsförmåga före, under och efter patientbehandling.
 • Uppvisa ett empatiskt och professionellt förhållningssätt i arbetet med patienter och medarbetare.

Arbetsformer : Föreläsningar, seminarier, grupparbete, demonstrationer, preklinisk och klinisk färdighetsträning. Examination: Skriftlig examination, prekliniskt praktiskt prov och klinisk prestation.
Obligatorier: Seminarier, demonstrationer, samt preklinisk och klinisk färdighetsträning. Formativ bedömning genom workplace based assessment (WBA) ingår.

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben två veckor innan terminsstart. Eventuellt detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Skriftlig examination i skrivsal

 • För att delta i den skriftliga examinationen inom kursen måste du anmäla dig till examinationen i Ladok senast 10 kalenderdagar innan dagen för tentamen.
 • Anmälningsperioden är totalt 7 dagar. Anmälan öppnar 16 dagar innan tentamenstillfället.
 • Du måste vara registrerad eller omregistrerad på aktuellt kurstillfälle för att kunna anmäla dig till tentamen. Om du behöver registrera dig måste du kontakta din utbildningsadministratör.
 • Om du inte anmält dig i tid måste du kontakta din utbildningsadministratör, du kan ges möjlighet att skriva tentamen om du har en korrekt registrering eller om det finns förutsättningar att ordna med registrering på kurs, och det finns plats i skrivsalen. Observera att du inte är garanterad att få delta i examinationen om du inte har anmält tid i tid.

Läs mer om anmälan och hitta länk till tentamensschemat.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kontaktuppgifter

Profile image

Nagihan Bostanci

Examinator, Kursansvarig
Profile image

Johanna Andresen

Utbildningsadministratör

Helen Lindkvist-Katz

Studievägledare
NB
Innehållsgranskare:
Cecilia Vestlind
2023-11-08