För studenter på kursen Partnerskap för hälsa hos äldre 7.5 hp kurskod 2XX078

På kurswebben för 2XX078 hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar.

Kursplan

Foto: Gunnar Seijbold

Kursen vänder sig till dig som vill lära sig mer om hur verksamheter för äldre kan utvecklas för att stärka deras hälsa och välbefinnande. Det här är en ny kurs utvecklad i samarbete mellan arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och sjuksköterskeprogrammen. Den ger ett unikt tillfälle att lära sig av, om och med varandra över professionerna i samverkan med de äldre och personalen i verksamheterna.

Kursens övergripande mål är att föreslå och initiera ett utvecklingsarbete riktat mot äldres livssituation och hälsotillstånd. Genom fältstudier identifieras ett utvecklingsområde utifrån de äldres behov och situation.

Film Partnerskap för hälsa hos äldre

Inför kursstart

Kursstart HT22: 12 december.

Kursen löper över 5 veckor. Två obligatoriska campus träffar, en vid kursstart och en i slutet av kursen samt fältstudier i  en verksamhet för äldre.


Kursens innehåll

- Personcentrerat förhållningsätt

- Hälsofrämjande livsstil hos äldre

- Att leda utvecklingsarbete

- Att underlätta andras lärande

- Interprofessionellt lärande

- Hållbarhetsmål

- Interkulturellt perspektiv


Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart och 2 dagar in i kursen. Mer information om webbregistrering

Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör.

 

Tillgång till kursrummet

Du får tillgång till kursrummet i Canvas 1 vecka innan kursstart, efter att du registrerat dig på kursen i Ladok. Du kan läsa mer om Canvas längre ner på sidan.

Omexamination

Frågor gällande datum för omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen

Schema

Schema HT22 (ramschema tillgängliggörs här senast 4 veckor innan kursstart).

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast utförda kursvärdering

Senast utförda kursanalys

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Avdelningen för arbetsterapi

Glenn Kullman

Utbildningsadministratör

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. efter att du registrerat dig i Ladok på din kurs, får du åtkomst till kursen i Canvas. 

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

Zoom-undervisning

Undervisning (föreläsningar, seminarier) kommer delvis att ske i Zoom. Varje student säkerställer därför att datorn har tillräckligt bra uppkoppling för deltagande med både bild och ljud. För mer information om zoom, se nedan. Mer information kommer under terminens gång.

VFU färdighetsträning och klinisk examination kommer dock att ske på plats

Du kan läsa mer om hur du kommer igång med Zoom (via och utanför Canvas)

Du kan läsa mer om hur du ansluter dig till lärarens onlinemöte