För dig som är student på Professionell Utveckling (PU) i 5,5-åriga Läkarprogrammet PU under Reproduktion och Utveckling

PU under Reproduktion består av tre lärandeaktiviteter. Dels ett etikseminarium som berör fosterdiagnostik och ges under klinisk genetikmomentet dels mentorledd workshop som dels består av obligatorisk föreläsning och mentorsamtal.

PU moment under reproduktion och Utveckling

 

Tema "Ungdomar och unga vuxna" samt ett självskattningssamtal med mentorn.

 

Medicinsk etik- 

I samarbete med enheten för etik, LIME.

Värdekonflikter i mötet med patienten och kunna hantera och resonera kring dessa värdekonflikter

Hur läkarens egna värderingar kan påverka handläggningen av patienter.

Autonomiprincipen och dess tillämpning vid genetisk vägledning/fosterdiagnostik.

CF
Innehållsgranskare:
Elina Ampuja
2022-05-11