För dig som är student på Röntgen­sjuk­sköterske­programmet Röntgensjuksköterskeprogrammets organisation

På denna sidan hittar du kontaktuppgifter till programansvariga samt information om utbildningsnämnd, programråd, krishanteringsplan, kvalitetsarbete mm.

Pedagogisk grundidé

Pedagogisk grundidé
Pedagogisk grundidé

Utbildningsnämnden för CLINTEC

Utbildningsnämnden (UN) för CLINTEC har det övergripande ansvaret för institutionens hela utbildningsuppdrag. Nämnden ansvarar bland annat för beslut om utbildningsplaner, budget, kursplaner och programmets övergripande kvalitet.

Ordförande i nämnden är institutionens GUA, ansvarig för grundutbildning på grundnivå (kandidat) och avancerad nivå (master, magister). Respektive program representeras av programdirektor, en lärarrepresentant och en studentrepresentant.

Vid behov bereds ärenden till UN först i programs programråd.

På institutionens hemsida hittar du aktuell information om ledamöter i UN CLINTEC, datum för nämndens möten och hur du gör för att anmäla ett ärende. Där finns också mer information om institutionens utbildningsuppdrag.

Programråd

Programrådet är ett rådgivande organ som ska fungera som ett stöd till programdirektor (PD). Programrådets syfte är att:

 • arbeta med programmets innehåll, upplägg, utvärdering och utveckling,
 • bistå med beredning av programspecifika frågor för beslut inom UN,
 • bereda revideringar av programmets kursplaner och följa upp kursutvärderingar i förhållande till utbildningsplanens mål.

Programrådet leds av PD och har möten ca 3-4 gånger/ termin. Studentrepresentanter utses av Medicinska föreningen. Välkommen att engagera dig!

Ledamöter 2023

 • Parvin Tavakol Olofsson, programdirektor
 • Magnus Olsson, lärarrepresentant
 • Anna Adlitzer, avnämarrepresentant
 • Carina Lindblad, avnämarerepresentant
 • Magnus Kvarnryd, avnämarrepresentant
 • Roxana Safavi Bayat, T3, studentrepresentant (ordinarie)
 • Johanna Lindkvist, T3, studentrepresentant (suppleant)
 • Inez Norgren, T5, studentrepresentant (ordinarie)
 • Ebba Claesson, T5, studentrepresentant (suppleant)
 • Anna Hellström, utbildningssamordnare

Vill du veta mer om programrådet maila till anna.hellstrom@ki.se

Internationella kommittén - DRINK

Röntgensjuksköterskeprogrammets internationella kommitté (DRINK) arbetar aktivt med internationaliseringsarbetet på röntgensjuksköterskeprogrammet. DRINK ingår i Programrådet på programmet och som med hjälp av koordinator arbetar för att skapa studieplatser utomlands, skapa bra studiemöjligheter för inresande studenter samt även med lärarutbyte. DRINK sluter avtal med utländska universitet och beslutar om prioriteringsregler och urval av studenter till utbytesprogrammen.

Kvalitetsarbete

På röntgensjuksköterskeprogrammet sker ett omfattande kvalitetsarbete. Samtliga kurser utvärderas av studenter, sammanställs av kursansvarig lärare i en kursrapport och förmedlas till programdirektor samt publiceras på den öppna kurswebben. I kursrapporten beskrivs vilka förändringar kursen senast har genomgått och hur man planerar att utveckla kursen inför nästa kursgivning. Kursrapporter och kursplanerevideringar diskuteras i programrådet med lärar- och studentrepresentanter samt verksamhetsrepresentanter.  

Efter hela programmet genomförs även en så kallad "Exit poll", dessa resultat diskuteras också i programrådet. 

Krishantering på Röntgensjuksköterskeprogrammet

_____________________________________________________________

OBS! Vid akut fara eller nödsituation, ring SOS Alarm, tel. 112

Annars ring KI Larm, tel. 08-524 80 100

_____________________________________________________________

När gäller röntgensjuksköterskeprogrammets krishanteringsplan?

Denna beredskapsplan är ett komplement till basal beredskapsplan för Kris- och katastrofhantering på Karolinska Institutet (KI) som finns på sidan om något händer (där finns också plan på KI som gäller för individuell kris avseende inresande student och utresande student där ”den person som först kontaktas” ska ta kontakt med chef för avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd, för närvarande Åsa Nandorf tel. 08-524 865 16 [Dnr 1-705/2013]). Följande gäller för denna beredskapsplan på programnivå:

 • avser tragiska händelser som drabbar en kurs, mindre grupp eller enstaka ordinarie student inom röntgensjuksköterskeprogrammet,
 • de ansvariga ska ha kunskap om krishantering och befogenhet att fatta nödvändiga beslut,
 • krisberedskap ska kunna aktiveras under terminstid,
 • en kris kan definieras som en händelse där tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att förstå och psykiskt hantera den aktuella situationen,
 • studenterna bör om möjligt vara delaktiga i de beslut om åtgärder som vidtas.

Vem är huvudansvarig för krisberedskap på röntgensjuksköterskeprogrammet?

Programdirektor Parvin Tavakol Olofsson
Tel: 08-52483501, 070-2345115
E-post: parvin.tavakol.olofsson@ki.se

Vem är huvudansvarig för krisberedskap på hela KI?

Säkerhetschef Annika Sjöborg
Tel: 08-524 865 44
E-post: annika.sjoborg@ki.se

Vilka åtgärder skall vidtagas vid kris på röntgensjuksköterskeprogrammet?

1. Information

Internt
a) Kontakta Studenthälsan som måste finnas tillgängliga kl 8-16.

b)  Informera institutionens och programmets krishanteringsgrupp.

c) Informera chefen för utb avd, ordf Medicinska föreningen, säkerhetsansvarig KI.

d) Informera övriga berörda (lärare, administrativ personal, lärare vid klinik).

Externt
Personer utanför KI (exempelvis anhöriga) skall informeras av ansvarig för krishantering.

2. Stöd och bearbetning

Informella möten och samtal
Efter traumatiska händelser skall krisansvarig underlätta för drabbade och andra att hålla informella möten och föra samtal genom att exempelvis ställa in undervisning, upplåta lokaler och se till att lärare är disponibla. Studenthälsan och studentpräst kan vid behov medverka.

Formella möten
Grupper som inte är direkt drabbade av händelsen kan ändå vara berörda och skall då informeras av krisansvarig och också ha möjlighet att ställa frågor. Studenthälsan och studentpräst kan vid behov medverka.

Debriefing
För bearbetning av traumatiska händelser skall debriefing planeras snarast efter händelsen tillsammans med Studenthälsan och genomföras av personer speciellt utbildade för detta.

3. Ritualer 
Ritualer är viktiga, särskilt vid sorgearbete. Om en student har avlidit skall en minnesstund med tyst minut anordnas. Alla berörda informeras och inviteras, även närmast anhöriga, var lyhörd för anhörigas önskemål. Om den avlidne tillhör annan kyrka än Svenska kyrkan kontaktas studentprästen för rådgivning.

4. Uppföljning
Studenthälsan ansvarar för uppföljning efter debriefing.

5. Dokumentation
Krisansvarige dokumenterar åtgärderna fortlöpande. Använd gärna det dokumentationsunderlag som ligger som bilaga.

6. Experthjälp
Studenthälsan ansvarar för all form av experthjälp i samband med krishantering. 

Att hålla beredskapsplanen aktuell

De krisansvariga inom varje utbildning ska också hålla beredskapsplanen uppdaterad. Översyn bör göras en gång årligen. Vid stora förändringar i personalen eller verksamheten måste krisberedskapen ses över oftare.

Länkar och adresser

Studenhälsan (Flemingsberg)
Hitta hit med Google maps

Studentpräst Baldur Baldursson (Campus Flemingsberg)
Tel: 070-162 98 44
E-post: baldursson@svenskakyrkan.se

Krisinformation från Svenska myndigheter

Sjukvårdrådgivningen 1177 Stockholm

Krishanteringsplan CLINTEC 180530

Kontaktinformation

Programdirektor för röntgensjuksköterskeprogrammet

Parvin Tavakol Olofsson | PhD, programdirektor för röntgensjuksköterskeprogrammet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för radiografi | Karolinska Institutet
Alfred Nobels Allé 10 | 141 83 Huddinge 
Tel: 08-524 835 01
E-post: parvin.tavakol.olofsson@ki.se
 
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 10, plan 5, 141 83 Huddinge

Programstudievägledare

Helen Ågren
Tel: 08–524 839 20
E-post: helen.agren@ki.se

Besöksadress: Alfred Nobels Allé 8, 141 43 Huddinge

Utbildningsadministratör

Anna Hellström
Tel: 08-524 837 70
E-post: anna.hellstrom@ki.se

Besöksadress: Alfred Nobels Alle 10, plan 5, 141 43 Huddinge

Studentkåren

Vid Karolinska institutet finns två studentkårer; Medicinska föreningen (MF) och Odontologiska föreningen (OF). Röntgensjuksköterskeprogrammet hör till MF. 

Kåren har en mångfacetterad verksamhet. Vid sidan av klassiska studentaktiviteter som fester, spex, kör och orkester har vi en tyngre, mindre glamourös men otroligt stimulerande uppgift i att representera dig som student i vårt arbete med internationella utbyten, utbildnings- och studiesociala frågor. Centralpunkt i verksamheten är kårhuset beläget på KIs campusområde i Solna.

Via MF:s medlemskap i Stockholms Studentkårers Centralorganisation (SSCO) kan du som student få tillgång till studentbostäder, studentrabatter, handlån och gratis juridisk rådgivning. SSCO-kansliet ligger i Studentpalatset vid Odenplan på Norrtullsgatan 2, där det också finns gott om läsplatser. Alla studenter med Mecenatkort har tillträde till lokalerna. Kortet får du när du betalt medlemsavgift.


Länk till Medicinska föreningen (MF)

Länk till Studentkårens Studentombud

Medlemsavgift (studentkårsinfo)

PT
Innehållsgranskare:
Anna Hellström
2023-08-31