För dig som är student på Studieinformation och regler Tillgodoräknande inom Fysioterapeutprogrammet

Information om tillgodoräknande för dig som är student på fysioterapeutprogrammet. Blanketter, kontaktuppgifter, reell kompetens och vad som ska bifogas till ansökan.

Student som ansöker om tillgodoräknande uppmanas att göra detta i god tid innan kursstart. Vänligen observera att det är ditt eget ansvar att själv jämföra dina tidigare studier med programmets kurser och avgöra vilka kurser du vill ansöka om tillgodoräknande för. Du kan inte få något förhandsbesked om "Vilka kurser tror ni att jag kan få tillgodoräkna mig".

Ansökningsblankett hittar du på sidan för studieadministrativa blanketter. Tänker du ansöka om tillgodoräknande för flera kurser? Då ska du fylla i en blankett per kurs!

Tillgodoräknande av enstaka kurs/del av kurs

Ansökan, inklusive bilagor (vidimerat studieintyg och kursplan), om tillgodoräknande av obligatoriska kurser skickas till kursgivande institution. Du hittar kontaktuppgifter på kurswebben. Tillgodoräknande för enstaka kurs samt del av kurs görs mot målen i kursplanen. 

Tillgodoräknande av större del av program

Avser du att ansöka om tillgodoräknande för större del av program skickar du in din ansökan med bilagor till utbildningshandläggaren. Större del av program innebär en hel termins kurser eller mer och bedöms mot utbildningsplanens mål. Är du osäker på om din ansökan innebär större del av program kan du kontakta fysioterapeut@nvs.ki.se

Tillgodoräknande av examensarbete

Avser du att ansöka om tillgodoräknande för examensarbetet skickar du in din ansökan med bilagor till utbildningshandläggaren.

Kontaktuppgifter till utbildningshandläggare för fysioterapeutprogrammet

Kathrin Dellblad

Utbildningshandläggare

Vad du ska bifoga din ansökan

  • Vidimerat* eller verifierbart studieintyg, (tex kursintyg, resultatintyg från LADOK/utdrag från Ladok för studenter) både på svenska och engelska. Detta studieintyg krävs för att vi ska kunna säkerställa att du genomgått utbildningen med ett godkänt resultat. Viktigt att kurskoden finns med på studieintyget/Ladok-utdraget. I intyget kan vi också se kursens korrekta namn, både på svenska och engelska. 
  • Kursplan, se till så att kursens innehåll och upplägg samt litteraturlista framgår av kursplanen. Observera att det är den kursplan som gällde den termin/år då du läste kursen som du ska skicka in. Till KIs kursplanearkiv. Har du förlorat din gamla kursplan för kurs vid annat lärosäte - kontakta lärosätets registrator och be att få en kopia skickad till dig.
  • Examensarbete, om du avser att tillgodoräkna ditt examensarbete ska du i din ansökan skicka med ett vidimerat* exemplar av ditt examensarbete i fullängd.
  • Om du vill tillgodoräkna dig reell kompetens/arbetslivserfarenhet ska du skicka med de underlag som du har som styrker din reella kompetens samt en självvärdering av din reella kompetens enligt följande mall: Självvärdering reell kompetens (word). Självvärderingen görs utifrån särskilda frågor och ska dokumenteras och bifogas ansökan enligt mallen ovan. Självvärderingen ska vara utförlig och tydligt motivera på vilket sätt varje lärandemål i kursplanen har uppnåtts. Den ska omfatta ca 2-3 sidor för en 7,5 hp kurs. För längre kurser bör värderingen omfatta fler sidor. Du kan läsa mer om hur bedömningen går till och olika bedömningsmetoder här: Information - Bedömning av reell kompetens.pdf
  • Skicka gärna med schema eller andra handlingar som du tror hjälper oss att göra en bra bedömning av din ansökan.

Ansökan och de bifogade dokumenten ska inte vara hophäftade och vara enkelsidiga utskrifter.

*Vidimerat betyder att någon bekräftar att kopian är exakt likadan som originaldokumentet. Vidimeringen sker oftast genom en namnunderskrift, ett namnförtydligande och telefonnummer till den som har vidimerat på varje papper. 

Handläggningstid

Skicka in ansökan i god tid - handläggningstiden kan vara ända upp till 8 veckor. Bifoga inte några originalhandlingar utan enbart vidimerade* kopior. Vi har ingen möjlighet att skicka tillbaka bifogade handlingar efter behandlad ansökan. Tänk på att samtliga uppgifter ska vara ifyllda och alla de angivna handlingarna ska bifogas ansökan. Ansökan där uppgifter eller handlingar saknas returneras för komplettering innan ansökan behandlas, alternativt avslås med motivering att underlaget är för bristfälligt.

Information om beslut och betyg

Beslut skickas till de kontaktuppgifter du angett i din ansökan, se till att du angett korrekt adress och e-postadress.

I väntan på beslut ska du registrera dig på och påbörja kursen. Om du väljer att inte påbörja kursen i väntan på beslut och därefter får avslag på din ansökan kan du inte räkna med att få påbörja kursen efter kursstart utan måste vänta till nästa kurstillfälle. 

Ett positivt beslut om tillgodoräknande innebär för dig som student att:

  • Ansökan om tillgodoräknande kan inte återkallas efter det att ett gynnande beslut har fattats. Ansök därför enbart när du är säker på att du vill tillgodoräkna dig den aktuella kursen.
  • Du inte ska gå/har rätt att gå den kurs/del av kurs som du har fått tillgodoräknad.
  • Centrala studiestödsnämnden beviljar inte studiemedel för tillgodoräknade kurser.
  • Kurserna inom ett program bygger på varandra och ska därför läsas i den ordning som anges i utbildningsplanen. Om du läser ett program kan tillgodoräknandet innebära att du får ett uppehåll i dina studier under motsvarande tid som du skulle ha läst kursen.
  • Betyg anges inte vid tillgodoräknande av kurser.