Psyk-E bas kompetensutvecklingsprogram

Psyk-E bas är en serie kompetensutvecklingsprogram inom psykiatri där utbildningarna bygger på evidensbaserad kunskap i form av korta, filmade föreläsningar av Sveriges främsta experter inom sina respektive områden. Föreläsningarna är avsedda att användas i studiecirkelform där de är utgångspunkt för diskussioner och reflekterande lärande kopplat till egna erfarenheter i sammanhållna smågrupper.

Lärandemiljöer på KI.
Foto: Eric Cronberg

Om Psyk-E bas

Psyk-E bas erbjuder lättillgänglig evidensbaserad kunskap i digitalt format med stor möjlighet att anpassa genomförandet efter lokala förhållanden. Föreläsningarna är avsedda att användas i studiecirkelform, i små grupper (6–10 personer) där föreläsningen ses med paus för gemensamma diskussioner och reflektioner. Att i små, sammanhållna grupper diskutera och reflektera kring det filmade materialet kopplat till egna erfarenheter och situationer fördjupar lärande och förankrar kunskap. För den som vill ha text som stöd för minnet finns också faktablad med en skriftlig sammanfattning av föreläsningen och vidare läsanvisningar.

Utbildningarna hålls av en utbildningsledare från den egna arbetsplatsen. Utbildningsledaren bör ha någon erfarenhet av att leda grupper och vara förtrogen med materialet och formen för utbildningen, men behöver ingen särskild pedagogisk utbildning. En manual för varje utbildning fungerar som stöd för planering och genomförande av utbildning. Ni kan få support från Psyk-E bas gruppen om ni behöver det.

Syfte 

Syftet med utbildningarna är att deltagarna ska genom diskussion och reflektion uppnå kunskap och förståelse inom kursens huvudområde samt utveckla en förmåga att koppla teori till arbetet i den egna praktiken.

Tidsåtgång

Ett utbildningstillfälle tar en till två timmar där föreläsningen är ca 20–30 minuter lång och övrig tid ägnas åt diskussion och reflektion. Utbildningarna består av olika antal föreläsningar vilket gör att den totala tidsåtgången varierar beroende på utbildning och upplägg.

Sagt om utbildningarna

"Jag har fått en större insikt i patientens mående i relation till dennes diagnos. Ökad medvetenhet rörande vikten av ett korrekt professionellt bemötande. Sammantaget har jag blivit mer alert och trygg i mitt arbete efter utbildningen."

Tidigare kursdeltagare

"Ämnet är väldigt relevant, som chef har det varit skönt att få lite djupare kunskap i ämnet när jag pratar med medarbetare. Det ger förtroende och jag kan bidra med ökad kunskap. För min egen del tycker jag också att jag blir en bättre ledare, även om man inte har någon person som är i riskzon."

Tidigare kursdeltagare i Psyk-E bas arbete

Utbildningar 

Logo Psyk E bas

Psyk-E bas grundkurs 

Psyk-E bas grundkurs är ett utbildningsprogram i grundläggande psykiatri för personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa. Psyk-E bas grundkurs tillkom som en del av regeringens satsning på att förstärka kompetensen hos personal i socialtjänsten och i den psykiatriska hälso- och sjukvården. Utbildningen togs fram i samarbete med ett antal kommuner i regionen med medel från Socialstyrelsen. Arbetet genomfördes av en projektgrupp med lång och gedigen erfarenhet av såväl psykiatri som utbildning och handledning.

Psyk-E bas grundkurs består av filmade föreläsningar av svenska experter om olika psykiatriska ämnesområden, en filmad föreläsning om den självupplevda depressionen samt en filmad fallvinjett om hot och våld.

Logo Psyk E bas

Psyk-E bas senior 

Psyk-E bas senior består av 14 filmade föreläsningar varav två är filmade gruppsamtal. Föreläsningarna handlar om igenkännande, vård och behandling av de vanligaste psykiatriska sjukdomstillstånden hos äldre. De filmade gruppsamtalen handlar om att samtala om döden och om samtalsgrupper för äldre. Psyk-E bas senior grundas på bästa tillgängliga vetenskapliga evidens från psykiatrisk, vårdvetenskaplig och socialvetenskaplig forskning men också på beprövad erfarenhet från klinisk psykiatri och socialtjänst.

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till medarbetare inom vård och omsorg i till exempel kommuner, regioner och inom privat och ideell sektor som i sitt arbete kommer i kontakt med äldre personer med psykisk ohälsa.

Logo Psyk E bas

Psyk-E bas suicid

Psyk-E bas suicid är ett utbildningsprogram kring suicid och suicidprevention och består av 20 filmade föreläsningar med tillhörande faktablad, filmade diskussioner och filmade patientsamtal. Föreläsningarna täcker olika teman som forskning och prevention, bemötande, självmordsrisk i olika grupper, psykiatriska sjukdomstillstånd med ökad självmordsrisk samt existentiella och religiösa aspekter på självmord. Föreläsningarna ges av Sveriges främsta experter inom sina respektive områden och är baserade på bästa tillgängliga evidens.

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till en bred målgrupp inom till exempel kommuner, regioner och inom privat och ideell sektor där det finns intresse av fördjupad kunskap om att upptäcka, möta och förstå suicidnära människor. Utbildningen togs fram med ekonomiskt stöd av Folkhälsomyndigheten och lanserades i maj 2019. 

Logo Psyk E bas

Psyk-E bas arbete

Psyk-E bas arbete är ett kompetenshöjningsprogram kring stress och arbetsmiljö för chefer med behov och intresse av fördjupad kunskap om att upptäcka, möta och förstå stressrelaterad ohälsa hos medarbetare. Utbildningen består av sju föreläsningar på olika teman kring arbetsrelaterad stress, arbetsgruppen och arbetsmiljö samt två filmade samtal kring det egenupplevda utmattningssyndromet.

Målgrupp: Utbildningen riktar sig i första hand till chefer i företag eller organisationer, kommuner, regioner, privat och ideell sektor med arbetsmiljö- och personalansvar.

Logo Psyk E bas

Psyk-E bas anhörig

Psyk-E bas anhörig är ett studiematerial för anhöriga som lever med närstående med utmattningssyndrom och som själva kan löpa ökad risk för att drabbas av stressrelaterad ohälsa och består av fyra filmade föreläsningar. Ämnena för föreläsningarna är dels faktakunskaper kring stress och utmattning, dels aspekter på att vara anhörig. I utbildningen ingår även två filmade samtal med Pia Dellson, psykiatriker och författare som berättar om sina egna erfarenheter av att drabbas av och återhämta sig från utmattningssyndrom. Syftet med anhöriggruppen är att bidra till kunskap och fördjupad förståelse kring stress och utmattning. Gruppsammankomsterna kan också innebära möjlighet till emotionell avlastning och stöd av medmänniskor med liknande erfarenheter. Utbildningen finansierades med hjälp av Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft.

Målgrupp: Utbildningen kan användas i verksamheter som arrangerar stödverksamheter för anhöriga, exempelvis anhörigkonsulenter, personal inom psykiatrin, socialpsykiatrin, studenthälsan, patient- och anhörigföreningar.

Psyk E bas

Psyk-E bas krisstöd

Psyk-E bas krisstöd är ett studiecirkelbaserat utbildningsprogram som avser att ge kunskap om kris- och stressreaktioner och tid för gemensam reflektion. Avsikten är att deltagarna skall kunna använda den evidensbaserade kunskapen för att bättre förstå och hantera stressreaktioner hos sig själva och andra och att de tränas i att kommunicera kring stress och stressreaktioner.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig främst till läkare och vård- och omsorgspersonal.

Priser

I tabellen nedan finns priserna per kurs för upp till 100 deltagare. Beställer ni till fler än 1 000 medarbetare får ni 20 % rabatt. Efter beställning har ni tillgång till kursen i två år.

Priserna för en kurs för upp till 100 deltagare

Priserna för en kurs för upp till 100 deltagare
Kursnamn Pris exkl. moms
Psyk-E bas grundkurs 22 200 kr
Psyk-E bas senior 22 200 kr
Psyk-E bas suicid 29 000 kr
Psyk- E bas arbete 48 500 kr
Psyk-E bas anhörig 27 600 kr
Psyk-E bas krisstöd 25 200 kr

Kontakt och beställning

För beställning av utbildning, välkommen att kontakta:

Profile image

Nikolaj Jacobsen

Projektadministratör

För information om innehåll och upplägg, välkommen att kontakta:

Jenny Johansson Bornhammar

Projektledare
Michelle Azorbo
2024-02-23