Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och verksamhetsintegrerat lärande (VIL)

Det övergripande syfte med den verksamhetsförlagda delen inom utbildningsprogrammen är att du som student får möjlighet att vidareutveckla ett professionellt förhållningssätt och en yrkesidentitet, men också att tillämpa och integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter.

Inför varje VFU-placering informerar kursansvarig inom utbildningsprogrammet om gällande riktlinjer och mål för den verksamhetsförlagda utbildningen.

Den verksamhetsförlagda utbildningen sker inom bland annat regionernas hälso- och sjukvård, kommunernas motsvarande verksamhetsområden eller inom privat verksamhet.

Den kliniska utbildningen för tandhygienist- och tandläkarstudenter genomförs vid universitetstandvården på KI.

Bedömning

Den verksamhetsförlagda utbildningen bedöms enligt en fastställd bedömningsmall. Om du riskerar att bli underkänd på klinisk kurs/moment ska du bli informerad om detta skriftligt och muntligt. Detta ska ske i så god tid att du ges tillräcklig tid att förbättra dina kunskaper enligt en uppgjord handlingsplan. Eventuell överenskommelse mellan dig och lärare ska dokumenteras.

För godkänt betyg på den verksamhetsförlagda utbildningen krävs att lärandemålen i kursplanen är uppnådda. Hur examinationen går till framgår av kursplanen. 

Närvaro och avbruten VFU

Alla utbildningsmoment i VFU är obligatoriska. Regler kring hantering av frånvaro återfinns i respektive kursplan. Examinator kan avbryta en students VFU om studenten visar allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt.

Utdrag ur belastningsregistret kan begäras inför vissa VFU-placeringar där det förekommer kontakt med barn.

Registrering i KliPP och elektroniska katalogen (EK)

För att kunna genomföra VFU/VIL registreras du först i Kliniskt PlaceringsProgram (KliPP) som är ett system för administrering av VFU-platser, samt i Region Stockholms elektroniska katalog (EK) där du får ett unikt identifikationsnummer (HSA-id).

Specifik information om vad som gäller för just ditt program samt kontaktuppgifter finns på programwebben.

Genomgå JoBSH för att få eTjänstekort

Alla studenter som ska delta i någon form av VIL/VFU måste genomgå den obligatoriska webbutbildningen JoBSH (Journalhantering, Bemötande, Sekretess och Hygien). Efter genomförd och godkänd utbildning ska ett eTjänstekort beställas.

Utbytesstudenter som saknar svenskt personnummer vänder sig till VFU-samordnaren för hjälp med inloggning till JoBSH-kursen och till den internationella studenthandläggaren för beställning av eTjänstekort. Studenter med skyddade personuppgifter ska kontakta studievägledaren eller motsvarande innan eTjänstekort utfärdas.

Du som redan har ett eTjänstekort behöver inte skaffa ett nytt kort men måste ändå genomföra JoBSH-utbildningen och kunna styrka det med intyg.

Information från Region Stockholm om e-Tjänstekort.

Kom ihåg att kolla KI-epostadressen regelbundet så att du inte missar viktig information om VIL/VFU!

Kontakt med VFU-handläggare

Varje program har en eller flera VFU-handläggare. För att få kontaktuppgifter till din VFU-handläggare se programmets webbplats.