verksamhetsintegrerat lärande (VIL) och Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Det övergripande syfte med den verksamhetsförlagda delen inom utbildningsprogrammen är att du som student får möjlighet att vidareutveckla ett professionellt förhållningssätt och en yrkesidentitet, men också att tillämpa och integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter.

Inför varje VFU-placering informerar kursansvarig inom utbildningsprogrammet om gällande riktlinjer och mål för den verksamhetsförlagda utbildningen. Den verksamhetsförlagda utbildningen sker inom bland annat regionernas hälso- och sjukvård, kommunernas motsvarande verksamhetsområden eller inom privat verksamhet.

Den kliniska utbildningen för tandhygienist- och tandläkarstudenter genomförs vid universitetstandvården på KI. Se information på programwebbsidorna.

Den kliniska utbildningen inom Optikerprogrammen sker huvudsakligen vid KI:s egen ögonklinik och kliniska utbildningsmottagning inom ögonområdet. Se information på programwebbsidorna.

Alla studenter ska inför VFU ha gjort en hälsodeklaration och kunna uppvisa ett hälsointyg, se KI:s sida om VFU och hälsointyg.

Bedömning

Den verksamhetsförlagda utbildningen bedöms enligt en fastställd bedömningsmall. Om du riskerar att bli underkänd på klinisk kurs/moment ska du bli informerad om detta skriftligt och muntligt. Detta ska ske i så god tid att du ges tillräcklig tid att förbättra dina kunskaper enligt en uppgjord handlingsplan. Eventuell överenskommelse mellan dig och lärare ska dokumenteras.

För godkänt betyg på den verksamhetsförlagda utbildningen krävs att lärandemålen i kursplanen är uppnådda. Hur examinationen går till framgår av kursplanen. 

Närvaro och avbruten VFU

Alla utbildningsmoment i VFU är obligatoriska. Regler kring hantering av frånvaro återfinns i respektive kursplan. Examinator kan avbryta en students VFU om studenten visar allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt.

Om KI får information om att en students arbetsmiljö under VFU innebär fara för hälsa eller liv ska KI omedelbart kontakta VFU-platsen för att få information om vilka åtgärder som planeras.

Utdrag ur belastningsregistret kan begäras inför vissa VFU-placeringar där det förekommer kontakt med barn.

Registrering i KliPP

För att kunna genomföra VFU/VIL utanför KI registreras du först av utbildningsadministrationen inom ditt utbildingsprogram i Kliniskt PlaceringsProgram (KliPP) som är ett system för administration av VFU-platser inom Region Stockholms.

Specifik information om vad som gäller för just ditt program samt kontaktuppgifter finns på programwebben.

Registrering i EK

Elektroniska katalogen (EK) är ett system för att hantera alla anställda och studenter inom Region Stockholm, du registreras där som student och får ett unikt identifikationsnummer (HSA-id). Registreringen ligger till grund för ditt e-tjänstekort inom Region Stockholm.

JoBSH - obligatoriska webbutbildningen

Studenter som ska delta i någon form av VIL/VFU utanför KI måste genomgå den obligatoriska webbutbildningen JoBSH (Journalhantering, Bemötande, Sekretess och Hygien). Utbildningen belyser viktiga delar av de nämnda områdena som du som student behöver känna till.

Efter genomförd och godkänd utbildning genereras ett intyg. Därefter görs en beställning av eTjänstekort för dig som student.

Utbytesstudenter som saknar svenskt personnummer men kan svenska språket vänder sig till VFU-samordnaren för hjälp med inloggning till JoBSH-kursen och till den internationella studenthandläggaren för beställning av eTjänstekort. Utbytestudenter som inte talar svenska får information från respektive internationell handläggare om den engelska versionen av JoBSH kursen som ligger i Canvas.

Information om JoBSH från Region Stockholm.

eTjänstekort för din tjänsteidentitet på VFU

eTjänstekortet (elektroniskt tjänstekort) innehåller information om din tjänsteidentitet som student och kan användas för säker inloggning på datorer samt inloggning till journalsystem och administrativa system. Behörighet till lokaler på din praktik läggs också på kortet.

Efter genomförd JoBSH-utbildning genereras en kortbeställning till dig.

Du som student ska sedan boka tid för fotografering samt för att hämta ut kortet via Regions Stockholms bokningskalender. Du får information från din programadministration om detta. Se specifik information för ditt utbildningsprogram på respektive programs programwebbsida.

Studenter med skyddade personuppgifter ska ha kontakt med Ladok-support på KI innan eTjänstekort utfärdas.

Du som redan har ett eTjänstekort behöver inte skaffa ett nytt kort men måste ändå genomföra JoBSH-utbildningen och kunna styrka det med intyg.

Information från Region Stockholm om e-Tjänstekort.

Kontakt med VFU-handläggare

Varje program har en eller flera VFU-handläggare. För att få kontaktuppgifter till din VFU-handläggare se programmets webbplats.

Kom ihåg att kolla KI-epostadressen regelbundet så att du inte missar viktig information om VIL/VFU!

Utbildningsadministrationen

Studenter på praktik
Studenter på praktik Foto: KI