Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) och Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Det övergripande syftet med den verksamhetsförlagda delen inom utbildningsprogrammen är att du som student får möjlighet att vidareutveckla ett professionellt förhållningssätt och en yrkesidentitet, och också att tillämpa och integrera teoretiska kunskaper med praktiska färdigheter.

Inför varje VFU-placering informerar kursansvarig inom utbildningsprogrammet om gällande riktlinjer och mål för den verksamhetsförlagda utbildningen. Den verksamhetsförlagda utbildningen sker inom bland annat regionernas hälso- och sjukvård, kommunernas motsvarande verksamhetsområden eller inom privat verksamhet.

Den kliniska utbildningen för tandhygienist- och tandläkarstudenter genomförs vid universitetstandvården på KI. Se information på programwebbsidorna.

Den kliniska utbildningen inom Optikerprogrammen sker huvudsakligen vid KI:s egen ögonklinik och kliniska utbildningsmottagning inom ögonområdet. Se information på programwebbsidorna.

Alla studenter ska inför VFU ha gjort en hälsodeklaration och kunna uppvisa ett hälsointyg, se KI:s sida om VFU och hälsointyg.

Alla studenter utom de inom tandhygienist- och tandläkarprogrammen samt optikerprogrammet behöver inför VFU förutom hälsointyg ordna e-tjänstekort för Region Stockholm och gå en webbaserad utbildning inom Journalhantering, Bemötande, Sekretess och Hygien (JoBSH). 

Invänta närmare information vad som gäller din VIL/ VFU från ditt utbildningsprogram. 

Bedömning

Den verksamhetsförlagda utbildningen bedöms enligt en fastställd bedömningsmall. Om du riskerar att bli underkänd på klinisk kurs/moment ska du bli informerad om detta skriftligt och muntligt. Detta ska ske i så god tid att du ges tillräcklig tid att förbättra dina kunskaper enligt en uppgjord handlingsplan. Eventuell överenskommelse mellan dig och lärare ska dokumenteras.

För godkänt betyg på den verksamhetsförlagda utbildningen krävs att lärandemålen i kursplanen är uppnådda. Hur examinationen går till framgår av kursplanen. 

Närvaro och avbruten VFU

Alla utbildningsmoment i VFU är obligatoriska. Regler kring hantering av frånvaro återfinns i respektive kursplan. Examinator kan avbryta en students VFU om studenten visar allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt.

Om KI får information om att en students arbetsmiljö under VFU innebär fara för hälsa eller liv ska KI omedelbart kontakta VFU-platsen för att få information om vilka åtgärder som planeras.

Utdrag ur belastningsregistret kan begäras inför vissa VFU-placeringar där det förekommer kontakt med barn.

Registrering i KliPP

För att kunna genomföra VFU/VIL utanför KI registreras du av utbildningsadministrationen inom ditt utbildningsprogram i Kliniskt PlaceringsProgram (KliPP) som är ett system för administration av VFU-platser inom Region Stockholm. Specifik information om vad som gäller för just ditt program samt kontaktuppgifter finns på programwebben.

Registrering i EK

Elektroniska katalogen (EK) är ett system för att hantera alla anställda och studenter inom Region Stockholm, du registreras där som student och får ett unikt identifikationsnummer (HSA-id). Registreringen ligger till grund för ditt e-tjänstekort inom Region Stockholm och synkas i viss mån med KliPP.

JoBSH - obligatoriska webbutbildningen

Studerande som ska på VIL/ VFU ska först ha genomgått en JoBSH-utbildning, den är en obligatorisk webbutbildningen i Journalhantering, Bemötande, Sekretess och Hygien för att få e-tjänstekort och ligger inom ramen för Region Stockholm på lärplattformen Lärtorget. Utbildningen belyser viktiga delar av de nämnda områdena som du som student behöver känna till. Efter genomförd och godkänd utbildning genereras ett intyg. Dagen efter godkänd JoBSH-utbildning skickas automatiskt en beställning av eTjänstekort till serviceförvaltningen inom Region Stockholm. Beställningen är giltig i 3 månader. 

Utbytesstudenter som saknar svenskt personnummer men kan svenska språket vänder sig till VFU-samordnaren för hjälp med inloggning till JoBSH-kursen och till den internationella studenthandläggaren för beställning av eTjänstekort. Utbytesstudenter som inte talar svenska får information från respektive internationell handläggare om den engelska versionen av JoBSH kursen som ligger i Canvas.

Information om JoBSH från Region Stockholm i PDF-format.

Kort om JoBSH från KI

eTjänstekort för din tjänsteidentitet på VFU

eTjänstekortet (elektroniskt tjänstekort) innehåller information om din tjänsteidentitet som student och kan användas för säker inloggning på datorer samt inloggning till journalsystem och administrativa system. Behörighet till lokaler på din praktik läggs också på kortet.

Efter genomförd JoBSH-utbildning genereras en kortbeställning till dig. Beställningen är giltig i 3 månader så se till att ordna e-tjänstekortet så snart som möjligt efter att du gjort JoBSH.

Du som student ska efter genomförd JoBSH fotografera dig på kortkontoret och efter att pinkoder för kortet kommit hem till dig i brevlådan ska du hämta ut kortet via Region Stockholms kortkontor.
Du får information från din programadministration om detta. Se också specifik information för ditt utbildningsprogram på respektive programs programwebbsida samt informationen från Region Stockholm på länken nedan.

Har du problem med e-tjänstekortet hör i första hand av dig till IT-enhet/ kortkontor i verksamheten där du har VFU. I andra hand vänd dig till Region Stockholms IT-support Tel 08–12313430.

Studenter med skyddade personuppgifter ska ha kontakt med Ladok-support på KI innan eTjänstekort utfärdas.

Du som redan har ett eTjänstekort behöver inte skaffa ett nytt kort men måste ändå genomföra JoBSH-utbildningen och kunna styrka det med intyg.

Har du tappat ditt e-tjänstekort eller av någon annan anledning behöver ett nytt kort, kontakta VFU-handläggaren/ utbildningssamordnaren på ditt program som kan lägga in en ny beställning på kort till dig. Kontaktuppgifter finns på ditt programs webbsida.

På Region Stockholms hemsida för e-tjänstekort står viktig information du behöver känna till om hur du skaffar e-tjänstekort, inklusive öppettider och adresser till kortkontor:

Information från Region Stockholm om e-Tjänstekort.

Kontakt med VFU-handläggare

Varje program har en eller flera VFU-handläggare. För att få kontaktuppgifter till din VFU-handläggare se programmets webbplats.

Kom ihåg att kolla KI-epostadressen regelbundet så att du inte missar viktig information om VIL/VFU!

Utbildningsadministrationen

Studenter på praktik
Studenter på praktik Foto: KI
CF
Innehållsgranskare:
2023-09-04