Allmänna avtalsvillkor för uppdragsutbildning

Här är fullständiga avtalsvillkor för uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet.

Genom undertecknade av Anmälningsbekräftelse har uppdragsgivaren accepterat innehållet i dessa allmänna avtalsvillkor och därmed ingått avtal med Karolinska Institutet, org. nr 202100–2973, 171 77 Stockholm, Uppdragstagaren (nedan kallad KI)

 1. Bakgrund och syfte

Förutsättningar för KI att bedriva uppdragsutbildning anges i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor.

 1. Avtalstid

Avtalet gäller från och startdatum och gäller t.o.m. slutdatum som anges i kursinformation. Avtalet upphör att gälla utan föregående uppsägning.

 1. KI:s åtagande

KI åtar sig att utföra uppdragsutbildningen angiven i Anmälningsbekräftelsen (nedan kallad Utbildningen).

Vid poänggivande uppdragsutbildning utser KI kursansvarig, kursledare och examinator. KI ska efter uppdragets fullgörande betygsätta deltagare och utfärda examens eller kursbevis.

 1. Urval av deltagare

Uppdragsgivaren utser deltagare till Utbildningen. Uppdragsgivaren har bara rätt att utse egna anställda till Utbildningen.

I utbildningar som avser hela program på avancerad nivå samt examensarbetskurser får Uppdragsgivaren enbart utse deltagare som uppfyller de särskilda behörighetskrav som gäller för motsvarande kurser/program i den ordinarie högskoleutbildningen.

KI ansvarar för granskningen.

 1. Utbildningens genomförande

Utbildningens genomförande framgår vid poänggivande utbildning av utbildnings- eller kursplan alternativt kursinformation om utbildningen inte är poänggivande.

Läromedel och teknisk utrustning.

Uppdragsgivaren tillhandahåller läromedel samt ev. teknisk utrustning och programvara som krävs för att delta i utbildningen.

Deltagare med särskilda behov

Om Uppdragsgivare utser deltagare med särskilda behov med anledning av funktionsvariation kan KI bistå med hjälpmedel i KI:s lokaler. Om detta innebär ytterligare kostnader ska Uppdragsgivaren ansvara för dessa.

Verksamhetsförlagd utbildning

Om utbildningen innehåller verksamhetsförlagd utbildning som ska genomföras inom Region Stockholms verksamhet kräver Region Stockholm att deltagare kan uppvisa ett hälsointyg. KI tillhandahåller hälsodeklaration och utfärdar intyg. Uppdragsgivaren ansvarar för deltagarens ev. behov av uppföljning av läkare och kompletteringar innan intyg kan utfärdas

 1. Personuppgiftsansvar

KI är självständigt personuppgiftsansvarig för sin egen personuppgiftsbehandling avseende de personuppgifter de får om deltagarna och åtar sig att följa tillämplig lagstiftning för sin egen behandling.

 1. Disciplinära åtgärder

Deltagare i uppdragsutbildning är inte studenter vid KI och omfattas inte av högskoleförordningens (1993:100) bestämmelser om disciplinära åtgärder.

Uppdragsgivaren ger KI rätten att tillämpa KI:s gällande riktlinjer för uppdragsutbildning (dnr 1‑303/2019) i de fall det finns misstanke om fusk eller annat otillåtet förfarande.

KI har rätt att besluta att deltagaren inte får återgå till utbildningen under en beslutad tidsperiod.

KI åtar sig att informera Uppdragsgivaren om sitt beslut så snart som möjligt efter beslut i ärendet.

 1. Ersättning och betalningsvillkor

Uppdragsgivarna betalar kursavgift enligt kursinformationen eller enligt offert per utsedd deltagare. På beloppen utgår mervärdesskatt.

KI fakturerar ca. 6 veckor innan kursstart Betalningstiden är 30 dagar, dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen (1975:635).

Anmälningsavgift kan förekomma. Den ska betalas senast det datum som anges i kursinformationen.

Observera att det inte är tillåtet för privatpersoner eller enskild firma att köpa uppdragsutbildning. Uppdragsgivaren måste vara en juridisk person och ska anges i anmälningsformuläret.

Fakturaadress och referenser ska framgå av anmälan och anmälningsbekräftelse.

 1. Examination

I Utbildningen ingår en ordinarie tentamen och en omtentamen i det angivna priset. Detta gäller skriftlig examination. En omtentamen ska genomföras senast 6 månader efter utbildningens slutdatum om inte annat överenskoms.

Deltagarna ska lämna in examinationsuppgifter som består av inlämningsuppgifter eller motsvarande innan Utbildningen har slutförts. I de fall deltagarna måste göra kompletteringar för att uppgiften kunna godkännas ska detta göras senast 6 månader efter Utbildningens slutdatum.

Skulle fler examinationer krävas kommer en avgift för detta att tas ut. Avgiftens storlek beror på examinationens karaktär.

En deltagare kan aldrig examineras fler gånger än vad KI medger i sina allmänna regler gällande examination eller vad som anges i kursplanen.

Vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller verksamhetsintegrerat lärande (VIL) medges inte inom detta avtal någon ytterligare möjlighet till omtentamen utan att en ny avgift för detta tas ut. Avgiftens storlek beror på omfattningen av VFU eller praktikperiod.

Ovan gäller under förutsättningar att KI har möjlighet att anordna ny VFU eller VIL.

 1. Förhinder, avbokning och avbruten utbildning

Anmälan är bindande genom Uppdragsgivarens undertecknande av Anmälningsbekräftelsen. Anmälningsbekräftelsen ska vara KI tillhanda senast åtta arbetsdagar efter anmälan för att betraktas som giltig. Kursinnehåll, avgift och sista anmälningsdag till respektive kurs framgår av kursinformationen på www.ki.se/uppdragsutbildning.

Uppdragsgivaren ska omedelbart underrätta KI om Utbildningen inte kan påbörjas eller fullföljas i enlighet med kursinformation. Uppdragsgivaren ska då ersätta Karolinska Institutet enligt följande:

 • Avbokning senare än sex (6) veckor innan Utbildningen börjar med 50 procent av ersättningen för utbildningsuppdraget
 • Avbokning senare än tre (3) veckor innan Utbildningen börjar debiteras 100 procent av ersättningen för utbildningsuppdraget.

Det ovan sagda ska även gälla kostnaden per enskild kursdeltagare som anmälts till utbildningen och som inte fullföljt denna.

KI har rätt att säga upp avtalet före avtalstidens utgång efter skriftlig underrättelse till Uppdragsgivaren. Avtalet upphör då att gälla X (X) dagar efter att sådan underrättelse sänts till Uppdragsgivaren.

Om Uppdragsgivaren på något sätt väsentligen bryter mot detta avtal ska Uppdragsgivaren få en skriftlig underrättelse med begäran om rättelse. Har Uppdragsgivaren inte vidtagit rättelse inom trettio (30) dagar från mottagandet av en sådan underrättelse, har KI rätt att med omedelbar verkan häva avtalet.

 1. Försäkring

Uppdragsgivaren ska se till att deltagarna är försäkrade och ha sedvanlig ansvarsförsäkring som gäller under Utbildningens genomförande.

 1. Ansvar

Uppdragsgivaren ansvarar för samtliga person- och sakskador som orsakas av Uppdragsgivarens deltagare när de använder KI:s lokaler, inklusive skador till följd av sådan person- eller sakskada.

Parternas skadeståndsansvar enligt detta avtal är begränsat till direkt skada. Ansvaret omfattar inte indirekt skada såsom, men inte begränsat till, utebliven inkomst, vinst eller produktionsbortfall. Ansvarsbegränsningen för indirekt skada gäller dock inte om skadan förorsakats uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.

13.       Immateriella rättigheter

läromedel, material m.m. kvarstår således hos upphovsrättsinnehavaren. Materialet får inte mångfaldigas eller spridas utan rättsinnehavarens samtycke.

14.       Varumärke och marknadsföring

Uppdragsgivaren och Uppdragstagaren får inte använda varandras namn och logotyper i marknadsföring av den egna organisation eller när det gäller organisationens tjänster och produkter utan att den andra parten skriftligt medgett användningen.

15.       Överlåtelse och ändringar

Uppdragsgivaren har inte rätt att överlåta detta avtal på någon annan utan KI:s godkännande.

16.       Övrigt

Deltagare i uppdragsutbildning är inte studenter vid högskolan och omfattas inte av högskoleförordningens (1993:100) bestämmelser och har därmed inte tillgång till  studenthälsan eller studievägledning.

Studierna berättigar inte till studiemedel.

Studieuppehåll medges inte för uppdragsutbildning.

Michelle Azorbo
2023-06-01