Bra att veta om uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet

Här finns viktig information om uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet (KI).

Vad är uppdragsutbildning?

Uppdragsutbildning är utbildning som sker på uppdrag av en arbetsgivare och mot en avgift. Vanligtvis är det en arbetsgivare som köper någon form av kompetensutveckling till sina anställda. Den som köper utbildningen är uppdragsgivare och utser vilka som ska delta.

En deltagare går alltså en uppdragsutbildning som en del av sitt arbete. En deltagare på uppdragsutbildning räknas inte som student. Det betyder att deltagaren inte har tillgång till studenthälsa, studievägledning eller studiemedel.

Vem får köpa/beställa uppdragsutbildning?

En arbetsgivare (juridisk person) kan köpa uppdragsutbildning för sin personal. Utbildningen ska ha betydelse för deltagarens arbete hos arbetsgivaren. Privatpersoner får inte köpa platser i en uppdragsutbildning, däremot har företag (dock ej enskild firma) och andra organisationer rätt att göra det.

Kan en privatperson köpa en uppdragsutbildning?

Nej. Endast arbetsgivare/juridiska personer kan köpa en uppdragsutbildning. En privatperson kan i stället söka till Karolinska Institutets ordinarie kurser och program.

Hur kombinerar jag studier med arbete?

När du studerar samtidigt som du arbetar är det viktigt att komma överens med din arbetsgivare hur mycket du förväntas studera på arbetstid respektive fritid. Hur mycket tid du behöver för att klara studier är individuellt då det bland annat beror på studievana, familjesituation och arbetsbelastning.

Hur lång kursen är anges i högskolepoäng (hp) och du kan läsa utbildningar i olika studietakt; helfart, halvfart och kvartsfart.

  • För en utbildning på helfart är det tänkt att du ska lägga ca 40 timmar i veckan på studier. Helfartsstudier under en termin ger 30 hp.
  • För en utbildning på halvfart förväntas du lägga ca 20 timmar i veckan på studier. En termin med studier på halvfart ger 15 hp. 
  • Kvartsfart innebär att du ska lägga ca 10 timmar i veckan på studierna. En termins studier på kvartsfart ger 7,5 hp.

Sker all utbildning på Karolinska Institutet?

I våra skräddarsydda utbildningar har uppdragsgivaren i många fall möjlighet att påverka var uppdragsutbildningen ska genomföras. Det kan vara i Karolinska Institutets lokaler eller i uppdragsgivarens egna. Det går också att välja om utbildningarna ska genomföras i seminarieform, ges som en workshop eller som distansutbildning via internet.

Akademiska poäng

Många kurser ger akademiska poäng efter godkänd examination. Vid examinationen ställs samma krav som i den ordinarie utbildningen. Av kursbeviset kommer det framgå att kursen är en uppdragsutbildning. Uppdragsutbildning är inte utbildning på grund- eller avancerad nivå men kan tillgodoräknas som sådan.

Behörighet

Uppdragsutbildningar kan vara både poänggivande och icke poänggivande. Den som med godkänt resultat gått igenom en poänggivande uppdragsutbildning har rätt att tillgodoräkna sig utbildningen som grundläggande högskoleutbildning.

En poänggivande uppdragsutbildning skall följa kursplan enligt de bestämmelser som gäller för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet.

Den som fått uppdragsutbildning tillgodoräknad måste vid ansökan om antagning till reguljära studier vid KI uppfylla kraven för både grundläggande behörighet och särskild behörighet enligt de regler som gäller för tillträde till högskoleutbildning. Tillgodoräknad utbildning gäller då som särskild behörighet på samma sätt som om utbildningen godkänts inom ramen för den ordinarie högskoleutbildningen.

Det är arbetsgivaren som utser de personer som skall delta i uppdragsutbildningen.

Examinationer

I utbildningen ingår en ordinarie tentamen. En omtentamen eller komplettering av uppgifter ska genomföras senast 6 månader efter utbildningens slutdatum om tillfälle erbjuds och om inte annat överenskoms. När det gäller poänggivande kurser, finns information i kursplanen om examinationen och vad som krävs för att bli godkänd.

Fusk

Precis som för studenter på KI är det inte tillåtet att fuska på en examination.

Exempel på vad KI bedömt kan ses som fusk är:

  • att kopiera text från internet eller andra källor utan att källhänvisa
  • att otillåtet samarbeta med medstudent (till exempel att studiekamraters svar är identiska trots att uppgiften är individuell)
  • att kopiera en annan students uppsats eller annat skriftligt arbete
  • att vid salsskrivning ta med andra hjälpmedel/saker till skrivplatsen än vad som enligt KI:s regler för tentamensskrivning är tillåtet

Om fusk har konstaterats kommer deltagaren att bli underkänd på kursen och KI har också rätt att besluta att deltagaren inte får återgå till utbildningen under en beslutad tidsperiod.

Frånvaro

Vissa kurser kräver närvaro på obligatoriska moment för godkänt. Om en deltagare måste vara frånvarande från obligatoriska moment i kursen, kontakta kursledningen eller ansvarig projektkoordinator.

Studieintyg

När en deltagare har avslutat och fått godkänt på en kurs finns det möjlighet att skriva ut ett studieintyg. Om det gäller en poänggivande kurs kan du själv skriva ut ett studieintyg via det studieadministrativa systemet Ladok, men i många fall skriver institutionens kursadministratör ut intyget. Om det gäller en icke-poänggivande kurs kan i vissa fall intyg skrivas ut av KI-uppdragsutbildning. Kontakta uppdragsutbildning@ki.se vid frågor om intyg för icke/och poänggivande kurser.

Studentkonto

Alla som går på en poänggivande utbildning vid Karolinska Institutet får ett studentkonto. Kontot ger dig tillgång till ett flertal tjänster som lärplattformen Canvas, e-post, KI:s trådlösa nätverk, det webbaserade systemet för studiedokumentation (Ladok), och distansåtkomst till bibliotekets resurser. Läs mer här.  

Verksamhetsförlagd utbildning - hälsointyg

Om utbildningen innehåller verksamhetsförlagd utbildning som ska genomföras inom Region Stockholms verksamhet kräver Region Stockholm att deltagare kan uppvisa ett hälsointyg. KI tillhandahåller hälsodeklaration och utfärdar intyg. Uppdragsgivaren ansvarar för deltagarens eventuella behov av uppföljning av läkare och kompletteringar innan intyg kan utfärdas. Läs mer här. 

Michelle Azorbo
2024-02-06