Information om personuppgiftsbehandling för uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet

Mot bakgrund av dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018 vill vi ge dig övergripande information om hur vi hanterar personuppgifter och följer gällande lagstiftning. Karolinska Institutet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i samband med uppdragsutbildningen vid Karolinska Institutet.

I KI:s integritetsskyddspolicy informerar KI om hur personuppgifter behandlas vid KI och om vilka rättigheter du har som registrerad. Nedan finns en fördjupad information om vad som gäller för uppdragsutbildning vid KI.

Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor, anger att KI har rätt att bedriva uppdragsutbildning. Vi behandlar och sparar därför personuppgifter för att kunna tillgodose efterfrågan av fortbildning och erbjuda möjlighet för yrkesverksamma att utveckla sin profession för att kunna bedriva uppdragsutbildningar enligt förordningen.

Uppgifter vi samlar in

Vi samlar in vissa personuppgifter om dig som kan användas för att identifiera dig eller information som kan härröras till dig. Personuppgifter kan också komma att lämnas till oss av arbetsgivaren när den utser deltagare till en uppdragsutbildning.

Vi behandlar dina personuppgifter när du anmäler dig till en uppdragsutbildning, godkänner ett deltagande på en uppdragsutbildning, beställer en uppdragsutbildning, deltar som lärare, kommunicerar med oss via e-post eller andra kanaler där du registrerar dig eller som du frivilligt tillhandahåller till oss t.ex. när du prenumererar på något av våra nyhetsbrev. Uppgifterna vi kan komma att samla in inkluderar ditt namn, personnummer, kön, postadress, e-postadress, telefonnummer, befattning och arbetsplats. I vissa fall kan också uppgifter som kost och/eller andra behov registreras när du anmäler dig till en uppdragsutbildning.

Användning av personuppgifter

Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att t.ex:

  • kunna ge dig nödvändig information och service inför en uppdragsutbildning
  • kunna registrera deltagande i poänggivande kurs i det studieadministrativa systemet LADOK
  • registrera deltagare i systemet för behörighets- och identitetshantering, IDAC (Identitet och Accessystem), så att du som deltagare kan få tillgång till KI:s resurser som t.ex. bibliotek och lärplattform.
  • behålla historik om deltagare i, och beställare av, uppdragsutbildning
  • behålla historik om kursansvariga och lärare som ansvarat för en uppdragsutbildning
  • skicka nyhetsbrev och information om våra uppdragsutbildningar

Dina uppgifter används inte på annat sätt än för ändamålet, med undantag för att tillmötesgå tillämplig lag, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet.

Rättsliga grunder

När vi behandlar personuppgifter använder vi oss av rättsliga grunder såsom avtal, uppgift av allmänt intresse samt samtycke. De rättsliga grunderna vi främst hänvisar till är myndighetsutövande och/eller uppgift av allmänt intresse som en följd av Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor, samt avtal då Förordningen också anger att det behövs ett avtal mellan universitetet och en arbetsgivare.

Vi behandlar ditt personnummer för att kunna säkerställa din identitet, i enlighet med dataskyddsförordningen. KI är en statlig myndighet och har en skyldighet att bl.a. följa reglerna för allmänna handlingar, myndigheters arkiv och offentlig statistik. KI kommer därför även att behandla personuppgifterna på de sätt som krävs för att kunna följa gällande lagstiftning

Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål som nämnts ovan så länge vi har behov av att kunna verifiera att du t.ex. deltagit i en uppdragsutbildning, beslutat om eller beställt en uppdragsutbildning. Uppgifter kan också sparas då du i kontakt med oss uttryckt intresse att delta i eller beställa en uppdragsutbildning.

Personuppgifterna lagras i vårt kursadministrativa system Delta. Personuppgifter behandlas i detta fall också av leverantör av systemet dvs. Mira Networks (Org. Nr. 556524-6237) genom ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Dina personuppgifter behandlas enligt lagstiftningen om allmänna handlingar och myndigheters arkiv.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ett registerutdrag, rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller raderade, rätt att begära begränsning, rätt att invända mot behandlingen, samt rätt att begära att uppgifterna flyttas. Du har även rätt att närsomhelst återkalla ditt samtycke. Är du missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta dataskyddsombudet vid Karolinska Institutet. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen, se http://www.datainspektionen.se

Kontakt

Har du frågor, funderingar och i övrigt vill komma i kontakt med oss kan du vända dig till uppdragsutbildning@ki.se

Du kan också kontakta Karolinska Institutets dataskyddsombud för frågor via dataskyddsombud@ki.se

Michelle Azorbo
2023-10-20