Antagning till kompletterande utbildning för tandläkare

Nedan kan du läsa mer om behörighet, anmälan och urval till den kompletterande utbildningen för tandläkare med examen från land utanför EU/EES och Schweiz som ges vid Karolinska Institutet.

Nytt urvalsupplägg planeras för antagningen inför höstterminen 2022

Inför antagning till höstterminen 2022 är det planerade urvalsupplägget följande:

I steg 1 görs en rangordning baserat på den sökandes resultat på den teoretiska delen av Kunskapsprovet för tandläkare som genomförs av Karolinska Institutet på Socialstyrelsens uppdrag. De sökande med bäst resultat enligt rangordningen kallas till steg 2. Inget separat teoretiskt KUT-test kommer att ges eller vara del av steg 1.

För information om Kunskapsprovet inklusive provtillfällen se: https://ki.se/dentmed/kunskapsprov-for-tandlakare-med-utbildning-fran-lander-utanfor-euees

Ytterligare information om urvalsprocessens upplägg kommer under hösten 2021.

För information om kompletterande utbildningar vid andra lärosäten vänligen se Kompletterande utbildning för legitimation.

Behörighet

Behörighetskravet till den kompletterande utbildningen för utländska tandläkare är:

  • Tandläkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz
  • av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov eller minst en avslutad fyraårig utbildning samt ett års dokumenterad klinisk verksamhet.
  • Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Läs mer om behörighetskravet och utbildningen på Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Viktig information till alla sökande angående C1 intyg: C1 intyg godtas inte för den kompletterande utbildningen. Du måste styrka dina kunskaper i svenska enligt bestämmelserna för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3.

Anmälan inför höstterminen 2021

Anmälan sker på antagning.se mellan 15 mars och 15 april 2021. I antagningsomgången för kompletterande utbildningar inför höstterminen 2021 kommer sökande endast ha möjlighet att delta i urvalet till ett lärosäte, antingen Karolinska Institutet eller Göteborgs universitet. När du anmäler dig på antagning.se ska du alltså välja ett av lärosätena. Om du anmäler dig till båda lärosätena kommer du endast delta i urvalet till det alternativ du prioriterat först.

Senast den 19 april ska du även bifoga:

Viktig information till sökande som saknar Socialstyrelsens beslut om utredning eller har fått avslag på ansökan om prövning av utländsk utbildning: För att det ska vara möjligt att bedöma din utbildning måste du följa dokumentationskraven på Antagning.se och UniversityAdmissions.se. Notera exempelvis de landspecifika kraven för dina akademiska meriter och kraven på auktoriserade översättningar. Det finns ingen garanti för att din ansökan blir behörighetsbedömd innan sista kompletteringsdag. Ifall du är osäker på vad du ska skicka in rekommenderar vi att du kontaktar antagning@ki.se så snart som möjligt.

Läs noggrant igenom instruktionerna i meritförteckningen för hur du ska styrka dina meriter. Kom ihåg att du inte ska skicka in meritförteckningen innan du anmält dig.

Observera att sista dag för att styrka avgiftsfrihet alternativt betala anmälningsavgift (anmälnings- och studieavgift för sökande utanför EU/EES och Schweiz) är den 19 april. För information om anmälnings- och studieavgifter, se antagning.se

Notera att det kan dröja innan dina gymnasiala meriter hämtas in till antagning.se. Det är därför viktigt att du i god tid innan sista kompletteringsdag är i kontakt med din skola för att säkerställa att dina betyg i svenska hämtas in senast sista kompletteringsdag.

Urvalet inför höstterminen 2021

Eftersom det finns fler sökande till utbildningen än det finns platser måste ett urval göras bland behöriga sökande.

För genomförandet av urvalet ansvarar Kommittén för urval och programfrågor, KUT. Urvalet bygger på en bedömning av den sökandes förutsättningar för att framgångsrikt kunna genomföra utbildningen. Urvalet sker i två steg.

Steg 1 – Rangordning baserat på Socialstyrelsens Kunskapsprov och/eller KUT-urvalets kunskapstest

I steg 1 rangordnas behöriga sökande utifrån deras senaste resultat på den teoretiska delen av Socialstyrelsens kunskapsprov och/eller KUT-urvalets kunskapstest. Logga in på din anmälan på antagning.se för att se om du är behörig.

De sökande som inte har något resultat alls från Kunskapsprovet eller tidigare KUT-test kommer att få möjlighet att genomföra ett KUT-test på Karolinska Institutet den 10 maj 2021.  Pga Covid-19-pandemin är det inte möjligt att ge sökande med tidigare resultat chansen att genomföra testet. Detta kan jämföras med Högskoleprovet som under HT20 bara erbjöd ett provtillfälle för sökande utan tidigare resultat. Sökande som har ett resultat på något av dessa tidigare test måste konkurrera med sitt tidigare resultat.

Endast de som har prioriterat Karolinska Institutet först på antagning.se har möjlighet att gå vidare till steg 2 på KI. Ca 40 personer kallas till steg 2 på Karolinska Institutet. Om ett val behöver göras mellan två eller flera sökande som har lika resultat, tillämpas lottning mellan de personerna. Kallelse till intervju skickas till den e-postadress du har angivit på ditt konto på antagning.se.

Steg 2 – Intervju och praktiskt test

Varje sökande som går vidare till steg 2 genomför två intervjuer och ett praktiskt test. Den sökandes meritförteckning används som diskussions- och bedömningsunderlag för intervjuerna.

Läs mer om steg 1 och 2 här.

Meritvärde och urvalsgrupper

Urvalsprocessen avslutas med ett urvalsmöte där intervjuarnas samlade bedömningar redovisas och diskuteras. Urvalskommittén en slutlig rangordning av de sökande och samtliga sökande som deltagit i urvalsprocessen tilldelas ett meritvärde (poäng). För de som deltagit i steg 2 utgörs meritvärdet av summan av poängen för de två intervjuerna (maximalt 10 poäng) och poängen för det praktiska testet (maximalt 6 poäng), dvs maximalt 16 poäng.

För de behöriga prio-1 sökande som inte gick vidare till steg 2 utgörs meritvärdet av deras resultat på Kunskapsprovet/KUT-testet.

Antagningsbesked med urvalsresultat publiceras på ditt konto på antagning.se.

Urvalsgrupperna som gäller är:

KUIN2 = Behörig, vidare till intervju/praktiskt test.
KUSKP = Behörig, ej vidare till intervju/praktiskt test. Har resultat på Kunskapsprovet.
KUSBK = Behörig, ej vidare till intervju/praktiskt test. Har resultat på KUT-testet.
PG = Platsgaranti.
ÖS = Övrig behörig sökande (behörig sökande som inte har deltagit i urvalet).
SA = Sen anmälan

Tidsplan inför antagningen till höstterminen 2021

15 mars

Webbanmälan öppnar på antagning.se

15 april

Sista anmälningsdag (anmälan stänger kl. 24.00 på antagning.se)

19 april

Sista kompletteringsdag då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/Antagning.se.

19 april

Sista dag att styrka avgiftsfrihet alternativt betala anmälningsavgift (anmälnings- och studieavgift för sökande utanför EU/EES och Schweiz). För information om anmälnings- och studieavgifter, se antagning.se.

Vecka 18

Kallelse till skriftligt test skickas till de behöriga sökande som saknar tidigare resultat på antingen Kunskapsprovet eller KUT-testet.

10 maj

Skriftligt test

Vecka 20

Kallelse till intervju och praktiskt test skickas ut per e-post. Observera att alla behöriga sökande får besked oavsett om de har gått vidare eller inte. Är du behörig men inte fått besked bör du omedelbart kontakta Antagningen på antagning@ki.se.

24 - 27 maj

Intervjuer och praktiskt test

14 juni

Antagningsbesked med urvalsresultatet publiceras ”Mina sidor” på antagning.se. Meritvärden syns strax innan urval.

Anmälnings- och antagningsstatistik

I Anmälnings- och antagningsstatistiken kan du läsa om antalet sökande till den kompletterande utbildningen för tandläkare.

Information om utbildningen

programwebben hittar du viktig information för nyantagna såsom programöversikt där exempelvis schemat finns.

FAQs

Svar på de vanligaste frågorna hittar du i FAQs.

Kontakt

För frågor om användarkonto på antagning.se och anmälningsavgifter:
antagning.se

För frågor om anmälan och behörighet:
Antagningen

För frågor om urval:
Paula Karlsson, paula.karlsson@ki.se  

För frågor om utbildningen:
Karin Garming-Legert, Karin.Garming.Legert@ki.se eller Studievägledningen vid KI.