Kursplan för

Hälsa, livsvillkor och miljö, 7,5 hp

Health, Living Conditions and Environment, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT12 , VT13 , HT13 , HT14 , VT16 , VT17 , VT20 , HT20 , VT21 , VT22 , HT22 , HT23
Kurskod
2DS007
Kursens benämning
Hälsa, livsvillkor och miljö
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Programnämnd 9
Datum för fastställande
2012-05-29
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2023-03-15
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten utifrån människors hälsa, livsvillkor och miljö självständigt ska kunna bedriva hälsofrämjande- och förebyggande arbete för människor i alla åldrar inom primärvård.

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • förstå och förklara samband mellan människors livsvillkor, psykosociala och kulturella förhållanden, miljön och dess påverkan på hälsan
 • identifiera, värdera och tillämpa teorier, modeller och aktuell forskning relevanta för hälsoarbete
 • förstå och beakta ojämlikheter mellan könen och dess inverkan på hälsan
 • visa kunskap om hälsopolitiska styrdokument och kunna motivera tillämpningen av dessa relaterat till den egna professionens ansvar
 • visa kunskap och förståelse för interprofessionell samverkan i det hälsofrämjande arbetet
 • visa kunskap om och förståelse för distriktssköterskans ledarskap i det hälsofrämjande arbetet

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten:

 • visa kunskaper för att självständigt kunna initiera, planera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete på individ- och gruppnivå för människor i olika åldrar samt medverka i befolkningsinriktat folkhälsoarbete, analysera och tolka statistiska data och forskning som grund för hälsoarbetet
 • visa förmåga att göra prioriteringar inom hälsofrämjande arbete med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten:

 • visa förmåga att värdera och tillämpa kunskaper om hållbar utveckling i relation till folkhälsa och en hälsofrämjande hälso- och sjukvår
 • utvärdera egna lärandebehov och ta ansvar för eget självstyrt lärande

Innehåll

 • Epidemiologiska begrepp och metoder
 • Samhällsstrukturens och närmiljöns påverkan på människors hälsa
 • Olika synsätt på hälsa
 • Folkhälsoproblems utbredning, fördelning och orsakssammanhang
 • Levnadsvanor och hälsa
 • Risk- och friskfaktorer, sårbara grupper
 • Barn-  respektive genus perspektiv på hälsa, livsvillkor och miljö
 • Teorier och modeller aktuella inom hälsoarbete ex. motiverande samtal, hälsosamtal
 • Hälsopolitiska styrdokument
 • Strategier för hälsofrämjande och förebyggande arbete på individ-, grupp och områdesnivå/befolkningsnivå
 • Värdegrund, samt etiskt och professionellt förhållningssätt vid folkhälsoarbete
 • Hållbarhetsmål
 • Distriktssköterskans ledarskap

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är seminarier, arbete med studieuppgifter individuellt och i grupp samt föreläsningar.

Examination

Kursen examineras genom att ingående studieuppgifter och tillhörande examinerande seminarium genomförs.

Respektive studieuppgifter ska vara genomförda för att få delta i examinerande seminarium. För godkänt slutbetyg för kursen krävs att alla ingående studieuppgifter är godkända samt att studenten aktivt deltagit i examinerande seminarium.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Detta gäller inte då kursen har upphört eller genomgått större förändringar. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.
​Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle.
Digital examination som öppnats räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt tillhandahålls minst tre ytterligare examinationstillfällen (utöver ordinarie) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av minst ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Allender, Judith Community & Public Health Nursing: Promoting the Public's Health
Scriven, Angela Ewles & Simnett Hälsoarbete Hälsoarbete Schærström, Anders
Naidoo, Jennie; Wills, Jane Foundations for health promotion
Folkhälsomyndigheten Folkhälsans utveckling - årsrapport 2019
Willman, A; Gustafsson, B Hälsofrämjande Omvårdnad:Bekräftande vägledning för att skapa sin egen hälsa.
Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor : stöd för styrning och ledning
SOU 2017:47 Nästa steg på väg mot en mer jämställd hälsa
Patientundervisning : ett samspel för lärande Klang Söderkvist, Birgitta; Kneck, Åsa
Björk, Jonas Praktisk epidemiologi : för medicin, vård och folkhälsa
Våldsutsatta kvinnor : samhällets ansvar Heimer, Gun M.; Björck, Annika; Kunosson, Chrystal
Murdaugh, Carolyn L.; Parsons, Mary Ann; Pender, Nola J. Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete Holmberg, Johanna