Kursplan för

Klinisk metod inom psykologiområdet, 6 hp

Clinical methods in psychology, 6 credits

Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT11 , VT12 , VT13 , VT14 , VT15 , VT20 , VT21
Kurskod
2PS021
Kursens benämning
Klinisk metod inom psykologiområdet
Hp
6 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnd 8
Datum för fastställande
2010-11-25
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2020-10-14
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2021

Särskild behörighet

Som tillträdeskrav till högre termin gäller att student får restera med högst 15 hp från föregående termin och inga poäng får restera från terminer som föregått denna.

Mål

Moment 1, Pedagogik - utbildning och handledning
Studenten förväntas efter genomgånget moment
  • kunna förbereda och förmedla ett psykoedukativt budskap som kommuniceras till lekmän
  • kunna redogöra för och använda grundläggande begrepp inom pedagogik och retorik
Moment 2, Psykologisk behandling: klientförberedande arbete
Studenten förväntas efter genomgånget moment
  • på ett professionellt sätt kunna genomföra en bedömning inför psykologisk behandling vilket innefattar att kunna ta anamnes, göra en funktionell analys, och göra psykiatrisk diagnostisk bedömning
  • kunna redogöra för och tillämpa författningar relevanta för psykologisk behandling
  • kunna redogöra för och tillämpa etiska principer centrala för psykologisk behandling, inkluderande beaktande av de mänskliga rättigheterna samt mäns våld mot kvinnor
  • kunna redogöra för vad som ingår i samt författa en journalanteckning
  • kunna redogöra för upplägget av klientarbete under handledning vid psykologprogrammet samt redogöra för handledningens funktion och vilket ansvar handledare respektive student har under handledningen
  • kunna analysera hur organisatoriska system och samhälleliga faktorer kan påverka bedömning och behandling inför psykologisk behandling

Innehåll

Kursen innehåller följande två moment:

Pedagogik - utbildning och handledning, 1.5 hp

Betygsskala: GU

I moment 1 får studenten ta del av teori kring pedagogik och retorik. Studenten ska förbereda en psykoedukativ insats som ska ges individuellt i form av muntlig presentation. Den psykoedukativa insatsen presenteras i sin helhet på ett examinerande seminarium där studenten ges detaljerad feedback på insatsen. Vidare kommer studenten att författa ett PM där tillämpningar av pedagogiska principer används och diskuteras.


Psykologisk behandling: klientförberedande arbete, 4.5 hp

Betygsskala: GU

I moment 2 sammanfattas och integreras tidigare förvärvad kunskap i klinisk psykologi som är relevant för att påbörja individuellt klientarbete. Momentet ger studenten kunskaper om bedömningsförfarandet som krävs för kursen i psykologisk behandling, t.ex. genom information om/påminnelse om formulär och screening-instrument, psykiatrisk bedömning, funktionell analys. Fokus ligger på genomförande av anamnesupptagning, funktionell analys och psykiatrisk bedömning, samt förmågan att bygga en god allians med patienten under den första delen av klientarbetet. Under momentet får studenten även kunskaper om centrala generiska moment i psykologiskt behandlingsarbete, vilket innefattar att kunna tillämpa lagar och regler, etiska riktlinjer vid till exempelvis journalföring. Utöver detta får studenten kunskaper att kunna analysera hur organisatoriska system och samhälleliga faktorer kan påverka bedömning och behandling inför psykologisk behandling. Studenten får kunskap om syfte med handledning vid psykologisk behandling och vilket ansvar handledare och student har. Kursen innefattar också kunskaper om mäns våld mot kvinnor.


Arbetsformer

Undervisningen består av lärarledda föreläsningar, filmer och diskussionsseminarier, övningsseminarier med rollspel och reflektioner. Vidare utgörs undervisningen av träff i en handledningsgrupp med en leg psykolog och auskultation på behandlingsenheten där klientarbetet kan bedrivas. På både moment 1 och 2 är samtliga seminarier och föreläsningar obligatoriska att delta på.

Examination

Moment 1, Pedagogik - utbildning och handledning
Kursmomentet examineras genom
1. muntlig presentation av ett psykoedukativt budskap på examinerande seminarium som kan ges betyget U eller G. Den muntliga presentationen bedöms gentemot på förhand uppställda kriterier för godkänd nivå.
2. författande av PM kring grundläggande begrepp inom pedagogik.

Momentet ges betyget U eller G. För G krävs G på examinerande seminarium samt godkänt PM och aktivt deltagande på samtliga övriga obligatoriska tillfällen enligt anvisningar i schema.

Moment 2, Psykologisk behandling: klientförberedande arbete
Kursmomentet examineras genom
1. två kliniska rollspel i vilka studentens förmåga att göra diagnostisk bedömning och funktionell analys prövas. Dessa förmågor prövas gentemot på förhand uppställda kriterier för godkänd nivå. Betyget U eller G kan erhållas.
2. hemtentamen gällande organisatoriska, samhälleliga, etiska och juridiska aspekter kring psykologiskt behandlingsarbete. Betyget U eller G kan erhållas.
3. författande av journalanteckning baserat på ett videoinspelat kliniskt fall. Betyget U eller G kan erhållas.

Momentet ges betyget U eller G. För G krävs G på samtliga examinationer, samt aktivt deltagande på samtliga övriga obligatoriska tillfällen enligt anvisningar i schema. Vissa obligatoriska inslag kan innefatta studiebesök.

Betyg på hel kurs
På kursen ges betyget U eller G. För G krävs G på moment 1 och 2, inklusive aktivt deltagande på samtliga obligatoriska tillfällen.

Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen, eller tagit igen frånvaro/ brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att studenten inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Begränsning i antalet examinationstillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Digital examination som öppnats via lärplattform räknas som examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. För att en examinationsuppgift ska vara aktuell för bedömning måste den ha inkommit inom utsatt tid, annars hänvisas studenten till omexaminationstillfället.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår stora förändringar kommer information om övergångsbestämmelser att anges här.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt KI:s lokala riktlinjer. Resultat och eventuella åtgärder återförs till studenterna på kurswebb.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Psykiatri Herlofson, Jörgen; Ekselius, Lisa; Lundin, Anders; Mårtensson, Björn; Åsberg, Marie
Farmer, Richard F.; Chapman, Alexander L.q (Alexander Lawrence) Behavioral interventions in cognitive behavior therapy : practical guidance for putting theory into action
KBT inom psykiatrin Öst, Lars-Göran
Lindqvist Grinde, Janne Klassisk retorik för vår tid
Anholt, Robert Rene Henri Dazzle 'em with style : the art of oral scientific presentation

Vetenskapliga artiklar

-Hattie, J. A. C. (2011). Which Strategies Best Enhance Teaching and Learning in Higher Education? In D. Mashek & E. Hammer (Eds.), Empirical research in teaching and learning: Contributions from social psychology.: Wiley-Blackwell.

-Boström, L., & Lassen, L. M. (2004). Unraveling learning, learning styles, learning strategies and meta-cognition. Education + Training, 48(2), 178-189.
-Spence, S. H., Wilson, J., Kavanagh, D., Strong, J., & Worrall, L. (2001). Clinical Supervision in Four Mental Health Professions: A Review of the Evidence. Behaviour Change, 18(3), 135-155.