Kursplan för

Hälsoinsatser vid katastrofer, 20 hp

Public Health Response in Disasters, 20 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT13 , HT15 , HT17 , VT18 , VT20 , VT21 , VT22 , HT22
Kurskod
2QA236
Kursens benämning
Hälsoinsatser vid katastrofer
Hp
20 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Hälsoinsatser vid katastrofer 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Helt otillräcklig (F), otillräcklig (Fx), tillräckligt (E), tillfredsställande (D), bra (C), mycket bra (B) eller utmärkt (A)
Kursansvarig institution
Institutionen för global folkhälsa
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2014-06-23
Reviderad av
Utbildningsnämnden GPH
Senast reviderad
2023-10-18
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Yrkesexamen om minst 120 hp inom hälso- och sjukvård. Därutöver krävs två års yrkeserfarenhet inom nämnda verksamhetsområden (styrks med tjänstgöringsintyg). Alternativt examen om minst 180 hp samt arbetserfarenhet inom för kursen relevant område (såsom humanitärt bistånd, internationella organisationer, ska styrkas med tjänstgöringsintyg). Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens syfte är att tillgodose kompetens för att, utifrån behov och risker, på ett adekvat sätt prioritera, planera, genomföra och följa upp hälsoinsatser i samband med katastrofer.

Moment 1
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
Kunskap och förståelse

 • förklara hur olika hälsodeterminanter påverkar sårbarhet och ett samhälles förmåga att hantera katastrofer.
 • definiera olika typer av katastrofer och beskriva hur de kan förebyggas, samt hur deras påverkan på folkhälsan och hälsosystem kan mildras.

Färdighet och förmåga att kunna

 • i en flerstegsprocess förklara och planera hur data och information om hälsorisker och hälsobehov kan sökas, analyseras och bedömas i katastrofer.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 •  värdera hur olika typer av katastrofer påverkar hälsan.

Moment 2
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
Kunskap och förståelse

 • redogöra för hälsosystemets roll vid katastrofer
 • redogöra för essentiella hälsoinsatser vid olika typer av katastrofer
 • förklara principer för och hantering av mass-skadesituationer.
 • förklara principerna för utvärdering av hälsosystem och hälsoinsatser vid katastrofinsatser.

Färdighet och förmåga

 • planera för epidemiologisk övervakning vid katastrofer.
 • planera för essentiella hälsoinsatser vid olika typer av katastrofer

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • relatera till katastrofinsatssystem, dess möjligheter och svagheter.
 • prioritera bland olika strategier för att möta essentiella hälsobehov i katastrofer.
 • argumentera för de viktigaste komponenterna för kontroll av smittsamma sjukdomar.

Innehåll

Kursen är indelad i två moment:

Pre-katastrof och katastrofsituationer - globalt perspektiv, 8.0 hp

Betygsskala: AF

Kursmomentet fokuserar på den globala sjukdomsbördan och faktorer som påverkar variation i hälsostatus. Kursen belyser och analyserar generella och riktade hälsostrategier som syftar till förbättrad global hälsa. Det aktuella kursmomentet fördjupar sig också i hälsorelaterade behov vid olika typer av katastrofsituationer, samt metoder för analys och bedömning av hälsotillstånd och hälsorelaterade behov vid katastrofer.

 • Hälsodeterminanter och dess variation globalt, regionalt, nationellt och lokalt.
 • Katastrofers indirekta och direkta effekter på hälsa och hälsosystem
 • Bedömning av hälsobehov vid katastrofer

Hälsoinsatser i katastrofer, 12.0 hp

Betygsskala: AF

Kursmomentet tar vid efter bedömningar av hälsorelaterade behov i en katastrof. Viktiga områden är: Prioriteringar och organisation av hälsoinsatser, epidemiologisk övervakning och kontroll av smittsamma sjukdomar. Specifika strategier vid mass-skadesituationer och andra akuta hälsohotbelyses. Momentet avslutas med metoder och principer för utvärdering av hälsoinsatser.

 • Planering och genomförande av kurativa och preventiva hälsoinsatser i olika typer av katastrofer och kontexter
 • Principer för och hantering av mass-skadesituationer
 • Epidemiologisk övervakning vid katastrofer
 • Kontroll av smittsamma sjukdomar
 • Redogörelse för internationella system för katastrofinsatser​
 • Utvärdering av hälsoinsatser vid katastrofer

Arbetsformer

Interaktiva föreläsningar. Web-baserade uppgifter i grupp och individuellt, obligatoriska simuleringsövningar och obligatoriska diskussionsseminarier. I simuleringsövningarna har studenten möjlighet att öva och visa färdighet, vad gäller insamling och analys av information i en katastrof, samt agerande vid en masskadesituation. I diskussionsseminarierna redogör studenten för hälsosystem och essentiella hälsobehov vid katastrofer, planerar och prioriterar för lämpliga insatser.

Examination

Kursmomenten examineras individuellt och i grupp. I varje moment ingår även obligatoriska moment där aktivt deltagande krävs.

De obligatoriska delarna innefattar ett omfattande arbete i grupp med skriftliga inlämningar, presentationer och diskussioner i seminarieform. För att studenten ska bli godkänd på kursen krävs att studenten har uppfyllt fastställda kriterier för samtliga obligatoriska delar.

Moment 1.
Examinationen består av en skriftlig tentamen. 

Moment 2.
Examinationen består av en skriftlig tentamen.

Studenten erhåller ett slutbetyg för hela kursen (A-F). Slutbetyget är en sammanvägning av de två tentamina För att bli godkänd på kursen måste man få minst betyg E i båda tentamina samt ha uppfyllt de fastställda kriterierna för samtliga obligatoriska delar.

Obligatoriskt deltagande

Examinatorn bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Begränsning av antal provtillfällen

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten ej är godkänd efter fyra provtillfällen uppmanas denna att uppsöka studievägledaren. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.
Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Kursen är nedlagd och gavs för sista gången VT23. Examination enligt denna kursplan ges sista gången HT24 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat.

 

Övriga föreskrifter

Kursen ges på engelska.

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Moment 1

Obligatorisk litteratur

Health in Humanitarian Emergencies : Principles and Practice for Public Health and Healthcare Practitioners Townes, David
Jacobsen Introduction to Global Health
Howard, Natasha; Sondorp, Egbert; Veen, Annemarie ter Conflict and health
Humanitarian needs assessment : the good enough guide
Eriksson, Anneli Estimating needs in disasters
Cuesta, Gil Improving the evidence base of health interventions in humanitarian crises

Rekommenderad litteratur

WHO child growth standards and the identification of severe acute malnutrition in infants and children
Public health guide in emergencies

Moment 2

Obligatorisk litteratur

Beck, Tony Evaluating humanitarian action using the OECD-DAC criteria An ALNAP guide for humanitarian agencies
Checchi, Gayer, Freeman Grais and Mills Public health in crisis- affected populations A practical guide for decision-makers
Connolly, M. A. Communicable disease control in emergencies : a field manual
Humanitarian needs assessment : the good enough guide
Chan, Emily Ying Yang Public health humanitarian responses to natural disasters
A Guidance document for medical teams responding to health emergencies in armed conflicts and other insecure environments
The Sphere handbook, Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response
Handbook for emergencies, 4th edition
Classification and minimum standards for foreign medical teams in sudden onset disasters

Rekommenderad litteratur

Manual for the health care of children in humanitarian emergencies:
Medical response to major incidents and disasters : a practical guide for all medical staff Lennquist, Sten
WHO child growth standards and the identification of severe acute malnutrition in infants and children
Young, Helen; Jaspars, Susanne The meaning and measurement of acute malnutrition in emergencies: a primer for decision-makers
Public health guide in emergencies
Clinical guidelines: Diagnosis and treatment manual for curative programmes in hospitals and dispenseries
Essential drugs: Practical guidelines
WHO (2013) Pocket book of Hospital care for children: Guidelines for the management of common illnesses with limited resources, 2nd edition:
Pregnancy, childbirth, postpartum and newborn care: A guide for essential practice, 3rd ed.
Artiklar och föreläsningspresentationer, som tillhandahålls under kursen