Kursplan för

Beroendetillstånd, 12 hp

Substance Dependence, 12 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2017.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT07 , HT08 , VT10 , VT11 , HT11 , VT12 , VT13 , HT13 , VT17 , HT17 , VT18 , HT18 , VT19 , HT19 , VT20 , HT20 , HT21 , HT22 , VT23
Kurskod
9K8011
Kursens benämning
Beroendetillstånd
Hp
12 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2007-12-20
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2017-05-03
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2017

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet. Yrkeserfarenhet från beroendevård/socialtjänst eller psykiatri krävs. Dessutom gäller att studenten ska arbeta i verksamhet inom området.

Mål

Efter slutförd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för grundläggande begrepp inom beroende/missbruk
 • förstå och redogöra för grundläggande neurobiologiska, psykologiska och sociala mekanismer vid beroende/missbruk
 • påvisa en översiktlig kunskap om effektiva farmakologiska/psykosociala behandlingsmetoder vid missbruk/beroende samt vid samsjuklighet såsom psykisk sjukdom och somatiska komplikationer

Färdighet och förmåga

 • kunna använda sig av vissa instrument för att kunna göra en bedömning och planering av behandlingsinsatser

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • vara insatt i den humanistiska värdegrunden som syftar till att bevara och beakta människors värdighet
 • värdera aktuell forskning inom området

Innehåll

Kursen behandlar:

 • Övergripande epidemiologi kring alkohol och narkotikakonsumtion/vanor, både nationellt och internationellt
 • Översikt om primär- och sekundärpreventiva interventioner
 • Preparatkunskap, beroendeutveckling och hjärnans belöningssystem
 • Biologiska och psykologiska bedömningsinstrument
 • Evidensbaserad psykosocial- och farmakologisk behandling
 • Samsjuklighet och dubbeldiagnostik
 • Etik och lagstiftning

Arbetsformer

Kursen bedrivs i form av föreläsningar, grupparbeten, individuella studier och via den webbaserade lärplattformen pingpong där kursdeltagarna interaktivt får undervisning.

Examination

Examination sker i form av skriftliga tentamina och en avslutande grupptentamen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Agerberg, Miki Kidnappad hjärna : en bok om missbruk och beroende Lyons, Lena; Funke, Jan
Beroendemedicin Franck, Johan; Nylander, Ingrid
läkartidningen nr 46 Drogtest viktig del av arbetslivets preventiva insatser mot narkotika. Med testning kan missbruk upptäckas tidigt
Hartelius, Jonas Narkotika : dopningsmedel och hälsofarliga varor
Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende : stöd för styrning och ledning
Thorsén, Håkan Människosyn och etik
Ytterligare artiklar, rapporter och annat undervisningsmaterial kan komma att användas och ges ut på lärportalen PingPong utöver det som nämns här.

Rekommenderad

Alborn, Sven-Eric Handbok i missbrukspsykologi : teori och tillämpning Fahlke, Claudia
Hammarberg, Anders; Wallhed Finn, Sara Åter till kontrollerat drickande : en handbok för kliniker
Ytterligare artiklar och annat material kan komma att delas ut under kursens gång.