Kursplan för

Beroendetillstånd, 12 hp

Substance Dependence, 12 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2018.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT07 , HT08 , VT10 , VT11 , HT11 , VT12 , VT13 , HT13 , VT17 , HT17 , VT18 , HT18 , VT19 , HT19 , VT20 , HT20 , HT21 , HT22 , VT23
Kurskod
9K8011
Kursens benämning
Beroendetillstånd
Hp
12 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2007-12-20
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2018-02-06
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2018

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet. Yrkeserfarenhet från beroendevård/socialtjänst eller psykiatri krävs. Dessutom gäller att studenten ska arbeta i verksamhet inom området.

Mål

Efter slutförd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för grundläggande begrepp inom beroende/missbruk
 • förstå och redogöra för grundläggande neurobiologiska, psykologiska och sociala mekanismer vid beroende/missbruk
 • påvisa en översiktlig kunskap om effektiva farmakologiska/psykosociala behandlingsmetoder vid missbruk/beroende samt vid samsjuklighet såsom psykisk sjukdom och somatiska komplikationer

Färdighet och förmåga

 • kunna använda sig av vissa instrument för att kunna göra en bedömning och planering av behandlingsinsatser

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • vara insatt i den humanistiska värdegrunden som syftar till att bevara och beakta människors värdighet
 • värdera aktuell forskning inom området

Innehåll

Kursen behandlar:

 • Övergripande epidemiologi kring alkohol och narkotikakonsumtion/vanor, både nationellt och internationellt
 • Översikt om primär- och sekundärpreventiva interventioner
 • Preparatkunskap, beroendeutveckling och hjärnans belöningssystem
 • Biologiska och psykologiska bedömningsinstrument
 • Evidensbaserad psykosocial- och farmakologisk behandling
 • Samsjuklighet och dubbeldiagnostik
 • Etik och lagstiftning

Arbetsformer

Kursen bedrivs i form av föreläsningar, grupparbeten, individuella studier och via den webbaserade lärplattformen som används i kursen där kursdeltagarna interaktivt får undervisning.

Examination

Examinationer kommer att ske i olika format under kursens gång, exempelvis som gruppexaminationer, individuella hemskrivningar samt i form av en skriftlig tentamen i en webbaserad lärplattform som används i kursen.

 

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Agerberg, Miki Kidnappad hjärna : en bok om missbruk och beroende Lyons, Lena; Funke, Jan
Berman, Anne H.; Brisendal, Claes DUDIT-E och Alcohol-E : samtala konstruktivt om droger och alkohol
Beroendemedicin Franck, Johan; Nylander, Ingrid
läkartidningen nr 46 Drogtest viktig del av arbetslivets preventiva insatser mot narkotika. Med testning kan missbruk upptäckas tidigt
Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende : stöd för styrning och ledning
Hartelius, Jonas Narkotika : dopningsmedel och hälsofarliga varor
Thorsén, Håkan Människosyn och etik
Ytterligare artiklar, rapporter och annat undervisningsmaterial kan komma att användas och ges ut på lärplattformen som används i kursen utöver det som nämns här.

Rekommenderad

Alborn, Sven-Eric Handbok i missbrukspsykologi : teori och tillämpning Fahlke, Claudia
Hammarberg, Anders; Wallhed Finn, Sara Åter till kontrollerat drickande : en handbok för kliniker
Ytterligare artiklar och annat material kan komma att delas ut under kursens gång.