Kursplan för

Beroendetillstånd, 12 hp

Substance Dependence, 12 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT07 , HT08 , VT10 , VT11 , HT11 , VT12 , VT13 , HT13 , VT17 , HT17 , VT18 , HT18 , VT19 , HT19 , VT20 , HT20 , HT21 , HT22 , VT23
Kurskod
9K8011
Kursens benämning
Beroendetillstånd
Hp
12 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2007-12-20
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2020-06-01
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet. Yrkeserfarenhet från beroendevård/socialtjänst eller psykiatri krävs. Dessutom gäller att studenten ska arbeta i verksamhet inom området.

Mål

Efter slutförd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för grundläggande begrepp inom beroende/missbruk
 • förstå och redogöra för grundläggande neurobiologiska, psykologiska och sociala mekanismer vid beroende/missbruk
 • påvisa en översiktlig kunskap om effektiva farmakologiska/psykosociala behandlingsmetoder vid missbruk/beroende samt vid samsjuklighet såsom psykisk sjukdom och somatiska komplikationer

Färdighet och förmåga

 • kunna använda sig av vissa instrument för att kunna göra en bedömning och planering av behandlingsinsatser

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • vara insatt i den humanistiska värdegrunden som syftar till att bevara och beakta människors värdighet
 • värdera aktuell forskning inom området

Innehåll

Kursen behandlar:

 • Övergripande epidemiologi kring alkohol och narkotikakonsumtion/vanor, både nationellt och internationellt
 • Översikt om primär- och sekundärpreventiva interventioner
 • Preparatkunskap, beroendeutveckling och hjärnans belöningssystem
 • Biologiska och psykologiska bedömningsinstrument
 • Evidensbaserad psykosocial- och farmakologisk behandling
 • Samsjuklighet och dubbeldiagnostik
 • Etik och lagstiftning

Arbetsformer

Kursen bedrivs i form av föreläsningar, där deltagarna bjuds in till aktiv diskussion, samt grupparbeten, individuella studier och via den webbaserade lärplattformen som används i kursen där kursdeltagarna interaktivt får undervisning. I kursen ingår tio heldags tillfällen där deltagarna träffas.

Examination

Examinationer kommer att ske i olika format under kursens gång, exempelvis som gruppexaminationer, individuella hemskrivningar samt i form av skriftliga tentamina i en webbaserad lärplattform som används i kursen.
 
Obligatorisk närvaro gäller vid samtliga kursdagar. Vid enstaka frånvaro kan möjlighet ges till komplettering under kursens gång. Kompletteringen görs individuellt.
 
Betyg på kursen ges i form av Godkänd eller Underkänd. Vid Underkänd ges ytterligare ett examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för deltagare med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Vid en eventuell nedläggning av kursen, kommer examination att tillhandahållas ett år efter.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda för utbildning vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Agerberg, Miki Kidnappad hjärna : en bok om missbruk och beroende
Beck, Olof; Helander, Anders; Hermansson, Ulric FÖRETAGSHÄLSANS GUIDE FÖR KVALITETSSÄKRAD ALKOHOL- OCH DROGKONTROLL I ARBETSLIVET
Berman, Anne H; Brisendal, Claes DUDIT-E och Alcohol-E : samtala konstruktivt om droger och alkohol
Beroendemedicin Franck, Johan; Nylander, Ingrid
Enhetliga analyser av narkotika i urin krävs för rättssäkerheten Hansson, Therese; Helander, Anders; Beck, Olof; Elmgren, Anders; Kronstrand, Robert; Kugelberg, Fredrik C
Fem JO-Beslut
Lindgren, Annika; Kindström Dahlin, Moa Inspelade föreläsningar
Narkotika: dopningsmedel och hälsofarliga varor
Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende : stöd för styrning och ledning
Tännsjö, Torbjörn Grundbok i normativ etik
Hammarberg, Anders; Wallhed Finn, Sara Åter till kontrollerat drickande : en handbok för kliniker
Grundläggande kunskaper i engelska är önskvärt då delar av kursmaterialet kan komma att vara på engelska (Utöver den obligatoriska kurslitteraturen).

Ytterligare artiklar, rapporter och annat undervisningsmaterial kan komma att användas och ges ut på lärplattformen som används i kursen utöver det som nämns här.

Rekommenderad

Alborn, Sven-Eric Handbok i missbrukspsykologi : teori och tillämpning Fahlke, Claudia
Ytterligare artiklar och annat material kan komma att delas ut under kursens gång.