Kursplan för

Beroendetillstånd, 12 hp

Substance Dependence, 12 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2007.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT07 , HT08 , VT10 , VT11 , HT11 , VT12 , VT13 , HT13 , VT17 , HT17 , VT18 , HT18 , VT19 , HT19 , VT20 , HT20 , HT21 , HT22 , VT23
Kurskod
9K8011
Kursens benämning
Beroendetillstånd
Hp
12 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2007-12-20
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2007

Särskild behörighet

Yrkeserfarenhet från beroendevård/socialtjänst eller psykiatri. Dessutom gäller att studenten ska arbeta i verksamhet inom området.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten: • vara insatt i den humanistiska värdegrunden som syftar till att bevara och beakta människors värdighet. • kunna redogöra för grundläggande begrepp inom beroende/missbruk. • förstå och kunna redogöra för grundläggande neurobiologiska, psykologiska och sociala mekanismer vid beroende/missbruk. • kunna påvisa en översiktlig kunskap om effektiva farmakologiska/psykosociala behandlingsmetoder vid beroende/missbruk samt vid samsjuklighet såsom psykisk sjukdom och somatiska komplikationer. • kunna värdera aktuell forskning inom områdena.

Innehåll

Kursen behandlar: • Etik och människosyn • Drogkunskap, beroendeutveckling och hjärnans belöningssystem • Psykofarmakologi • Droganalyser och provtagning • Diagnostik • Dubbeldiagnoser • Somatiska komplikationer • Evidensbaserad farmakologisk och psykosocial behandling vid alkohol- och narkotikaberoende

Arbetsformer

Kursen bedrivs i form av föreläsningar, grupparbeten och individuella studier.

Examination

Examination sker i form av skriftlig tentamen.

Litteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur

Agerberg, M.: Kidnappad Hjärna.studentlitteratur 2004. 231 sid.

Heilig, M.: Beroendetillstånd. Studentlitteratur, 2004. 212 sid.

Svenska narkotikapolisföreningen: Narkotika dopningsmedel och hälsofarliga varor. 2005. 56 sid.

Meuser , K.: Dubbel Diagnos, allvarlig psykisk sjukdom och missbruk. En forskningsöversikt Stiftelsen ett helt liv. 2006. 108 sid.

Thorsén, Håkan : Omvårdnadsmodeller, människosyn, etik 2., [bearb. och utök.]uppl. : -Stockholm : Liber, 1997 - 313 s.