Kursplan för

Transkulturell psykiatri - migration, psykisk ohälsa och trauma, 7,5 hp

Transcultural psychiatry - migration, mental health and trauma, 7,5 credits
Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT11 , HT12 , HT13 , HT14 , HT15 , HT16 , HT17 , HT18 , HT19 , HT20 , HT21
Kurskod
9K8048
Kursens benämning
Transkulturell psykiatri - migration, psykisk ohälsa och trauma
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2011-07-01
Reviderad av
Styrelsen för utbildning
Senast reviderad
2015-09-14
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2015

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Mål

Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna:
Kunskap och förståelse

 • redogöra översiktligt för regelverket kring asylprocessen, nyanländas etablering och rätten till vård.
 • redogöra översiktligt för olika aktörers roller i etableringsprocessen.
 • förstå psykiska störningar i kontexten av migrationens effekter på hälsan, kulturella faktorers påverkan, samt de psykologiska och sociala konsekvenserna av trauma.

Färdigheter och förmågor

 • analysera situationer och patient/klientfall utifrån kunskaper om migrationens effekter på hälsan, kulturella faktorers påverkan, de psykologiska och sociala konsekvenserna av trauma.
 • identifiera psykiska störningar i kontexten av migrationens effekter på hälsan, kulturella faktorers påverkan, de psykologiska och sociala konsekvenserna av trauma samt föreslå vägar till vård och behandling.
 • analysera faktorer som är viktiga i bemötandet och i kommunikation med personer med annan kulturell bakgrund och personer som varit utsatta för trauma.
 • förstå och analysera faktorer som är viktiga för en hälsofrämjande integration utifrån faktorer identifierade i forskning och beprövad erfarenhet.

Värderingar och förhållningssätt

 • förhålla sig professionellt till vårdsökande och deras närstående, med särskild hänsyn till dessas kulturella bakgrund och eventuella erfarenheter av trauma.

Innehåll

Kursen behandlar följande teman:

 • Humanitära kriser, migration, ackulturation och påverkan på den psykiska hälsan på kort och på lång sikt, för både barn och vuxna.
 • Stressfaktorer under migrationsprocessen och hälsofrämjande integration.
 • Regelverket kring asylprocessen och nyanländas etablering, samt kring asylsökandes rätt till vård.
 • Att identifiera psykisk ohälsa i ett transkulturellt perspektiv. Bemötande och orientering om diagnostik och behandling.
 • Trauma – psykologiska och sociala konsekvenser, bemötande, orientering om behandling.
 • Primärvårdsperspektiv på somatisk och psykisk ohälsa.
 • Nätverkets och familjens betydelse i ett transkulturellt perspektiv, anhörigas och patienters erfarenheter och behov av delaktighet.
 • Återhämtning, arbetsförmåga och prestationsförmåga. Faktorer som gynnar återhämtning från svåra psykiska störningar. Hur psykisk ohälsa påverkar arbetsförmåga.
 • Språk och kommunikation i mötet med nyanlända flyktingar.

Arbetsformer

I kursen ingår individuella litteraturstudier. Texter och filmer med anknytning till kursens teman läggs ut på den webbaserade lärplattformen och finns där tillgängliga i god tid innan kursstart. Där finns också inlämningsuppgifter som stöd för inläsningen.

Kursen inleds med en veckas schemalagd undervisning. Kursveckan består av föreläsningar, en interaktiv workshop, gruppdiskussioner och reflektioner i storgrupp. Kursen avslutas med två uppföljningsdagar som innehåller föreläsningar, gruppdiskussioner samt gruppexamination.

Examination

All schemalagd undervisning är obligatorisk då samtliga undervisningsmoment innehåller studentaktiva inslag som har betydelse för examination. Frånvaro från en del av den schemalagda undervisningen kan kompenseras med en skriftlig uppgift efter samråd med kursledningen.

Examination sker genom en muntlig redovisning av examinationsuppgift som delas ut vid kursstarten. Uppgiften förbereds och redovisas i grupp genom kliniska exempel och med frågor från examinatorn. Varje deltagares individuella prestation bedöms inom ramen för gruppredovisningen. I examinationsuppgiften kommer deltagare att genom kliniska exempel och frågor från examinatorn få belysa att de uppnått kursens lärandemål och läst den obligatoriska litteraturen.

Övriga föreskrifter

Efter kursens genomförande görs en skriftlig kursutvärdering.

Undervisningsspråk: svenska

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk

Allgulander, Christer Introduktion till klinisk psykiatri
Asylregler
Bedömning av prestationsförmåga hos vissa nyanlända invandrare
Bäärnhielm, S; Håkansson, B; Löfvander, M Transkulturell medicin. Läkemedelsboken 2009-2010.
Bäärnhielm, S; Scarpinati Rosso, M; Pattyi, L Kultur, kontext och psykiatrisk diagnostik : Manual för intervju enligt kulturformuleringen i DSM-IV
Ekblad, S; Asplund, M; Hägglöf, C Utanförskap och försörjningsstöd vid ohälsa försämrar återhämtning visar en explorativ intervjustudie med nyanlända flyktingar i Södertälje 90 (2013) :2, s. 282-291

Etablering av vissa nyanlända
Fossum, Bjöörn Kommunikation : samtal och bemötande i vården
Gunnersen, Cornelia Arbetslivsinriktad rehabilitering för torterade flyktingar : slutrapport Partnerskap för humanitet vid Röda korsets center för torterade flyktingar
Migrationspolitik
Olika villkor - olika hälsa : Hälsan bland irakier folkbokförda i Malmö 2005-2007 Daryani, A; Löthberg, K; Feldman, I; Westerling, R 89 (2012) :2, s. 112-125

Sundvall, Maria; Edlund, Jan Migration, psykisk ohälsa och trauma : ett studiehäfte för dig som möter asylsökande och flyktingar i ditt arbete
Svenberg, Kristian Det ”transkulturella sjukvårdsmötet” : erfarenheter bland somaliska flyktingar och läkare i Sverige 89 (2012) :2, s. 161-168

Svensk författningssamling: SFS 2013:407. Lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändigt tillstånd

Fördjupningslitteratur

Allgulander, Christer Introduktion till klinisk psykiatri
Axlid, Linda Arbetsterapeuter möter världen : erfarenheter ifrån u-länder
Bäärnhielm, S DSM-5 lägger fokus på kultur och kontext
Bäärnhielm, Sofie Transkulturell psykiatri : - en grundbok
Corbo, Victoria; Engelmark Schönning, Inga-Lill; Gherbu, Abeba Hedersrelaterat våld och förtryck : ett studiehäfte för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården
Edlund, A-S; Viita Tio invandrares upplevelser av möjligheter och hinder för aktivitetsutövande i Sverige
Ensamkommande barns och ungas behov : en kartläggning
Från apati till aktivitet : teori och behandling av flyktingbarn med svår psykisk ohälsa Ascher, Henry; Hjern, Anders
Ginsburg, Bengt Erik; Bäärnhielm, Sofie Psykiatrisk vård för vuxna asylsökande : riktlinjer, rutiner och kunskapsunderlag
Hedersrelaterat våld och förtryck. Ett kunskapsunderlag för hälso- och sjukvården
Hälsokommunikatörer kan bidra till bättre hälsa hos utlandsfödda Bäärnhielm, S; Hussein, H; Baker, U; Allebeck, P
Klefbom, C Behov av tandvård bland asylsökande och gömda (med fokus på barn) 2007/2008
Lindencrona, F; Ekblad, S; Johansson Blight, K Integration och folkhälsa – en kunskapsöversikt. Expertbilaga till Rapport Integration 2005
Morales, L.P; Ugalde, C.M Sjuksköterskors upplevelser av möten med patienter som har annan kulturell bakgrund.
Regionalt vårdprogram. Ångestsyndrom Ångestsjukdomar och kulturell variation
Rekommendationer för en jämställd asylprocess
Topor, A; Sundström, K Återhämtning - en introduktion. Återhämtning. Vad är det? Hur är den möjlig?
Tunström, Andreas Barn och unga i migration. Förståelseram för barnpsykiatrin. 2 (2011) s. 11-38 Sök i biblioteket

Vård och omsorg för asylsökande med flera