Kursplan för

Transkulturell psykiatri - migration, psykisk ohälsa och trauma, 7,5 hp

Transcultural psychiatry - migration, mental health and trauma, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2012.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT11 , HT12 , HT13 , HT14 , HT15 , HT16 , HT17 , HT18 , HT19 , HT20 , HT21
Kurskod
9K8048
Kursens benämning
Transkulturell psykiatri - migration, psykisk ohälsa och trauma
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2011-07-01
Reviderad av
Styrelsen för utbildning
Senast reviderad
2012-06-28
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2012

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet. Erfarenhet från verksamhet där man möter nyanlända flyktingar.

Mål

Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna
• Redogöra översiktligt för regelverket kring asylprocessen, nyanländas etablering, rätten till vård, olika aktörers roller i etableringsprocessen.
• Identifiera olika psykiska störningar och analysera situationer och patient/klientfall utifrån kunskaper om migrationens effekter på hälsan, kulturella faktorers påverkan, de psykologiska och sociala konsekvenserna av trauma samt föreslå vägar till vård och behandling. 
• Analysera faktorer som är viktiga i bemötandet och i kommunikation med personer med annan kulturell bakgrund och personer som varit utsatta för trauma.
• Analysera faktorer som är viktiga för en hälsofrämjande integration utifrån kunskap om hälsofrämjande faktorer, betydelse av nätverk och delaktighet, kunskap om hur psykisk ohälsa påverkar arbetsförmågan samt om förutsättningarna för återhämtning från psykiska störningar.

Innehåll

Kursen behandlar följande teman:
Humanitära kriser, migration, ackulturation och påverkan på den psykiska hälsan på kort och på lång sikt.

Stressfaktorer under migrationsprocessen och hälsofrämjande integration.

Regelverket kring asylprocessen och nyanländas etablering, samt kring asylsökandes rätt till vård.

Att identifiera psykisk ohälsa i ett transkulturellt perspektiv. Bemötande och orientering om diagnostik och behandling.

Trauma – psykologiska och sociala konsekvenser, bemötande, orientering om behandling.

Somatisk hälsa och munhälsa i ett transkulturellt perspektiv.

Nätverkets och familjens betydelse i ett transkulturellt perspektiv, anhörigas och patienters erfarenheter och behov av delaktighet.

Återhämtning, arbetsförmåga och prestationsförmåga. Faktorer som gynnar återhämtning från svåra psykiska störningar. Hur psykisk ohälsa påverkar arbetsförmåga.

Språk och kommunikation i mötet med nyanlända flyktingar.

Arbetsformer

I kursen ingår individuella litteraturstudier. Texter med anknytning till kursens teman läggs ut på den webbaserade lärplattformen Ping-Pong och finns där tillgängliga i god tid innan kursstart.

Kursveckan består av nio föreläsningar, två interaktiva workshops, dagliga gruppdiskussioner och reflektioner i storgrupp. Vid den första uppföljningsdagen genomförs gruppdiskussioner och vid den andra uppföljningsdagen en föreläsning samt gruppexamination.

Examination

Examinationen sker i form av en gruppexamination vid uppföljningsdag fyra veckor efter veckokursen. Examination sker gruppvis genom en muntlig redovisning av examinationsuppgift som delas ut vid kursstarten. I examinationsuppgiften kommer deltagare att genom kliniska exempel få belysa att de uppnått kursens lärandemål och läst den obligatoriska litteraturen.

Obligatoriskt deltagande krävs i form av närvaro vid minst 80% av kurstillfällen. Frånvaro under någon del av kursen kompenseras med en skriftlig uppgift om den delen.

Övriga föreskrifter

Efter kursen görs skriftlig kursutvärdering.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk

Angel, Birgitta; Hjern, Anders Att möta flyktingar Hernandez, Jorge
Allgulander, Christer Introduktion till klinisk psykiatri
Bäärnhielm, S; Scarpinati Rosso, M; Pattyi, L Kultur, kontext och psykiatrisk diagnostik : Manual för intervju enligt kulturformuleringen i DSM-IV
Bäärnhielm, S; Håkansson, B; Löfvander, M Transkulturell medicin
Faktablad, Oktober Ny politik för nyanländas etablering i Sverige
Faktablad: mars Migrationspolitik
Fossum (red.), I.B. Kommunikation. Samtal och bemötande i vården
Asylregler
Bedömning av prestationsförmåga hos vissa nyanlända invandrare
Yttrande över Arbetsförmågeutredningens slutbetänkande ”Gränslandet mellan sjukdom och arbete” Arbetsförmåga/ Medicinska förutsättningar för arbete/ Försörjningsförmåga
Carlman, L.C.; Lindgren, K. Redo för arbete. En studie kring arbetsförmåga hos personer efter förberedande arbetsträning
Gunnersen, C Arbetslivsinriktad rehabilitering för torterade flyktingar. Slutrapport Partenerskap för humanitet

Fördjupningslitteratur

Allgulander, Christer Introduktion till klinisk psykiatri
Angel, Birgitta; Hjern, Anders Att möta flyktingar Hernandez, Jorge
Rekommendationer för en jämställd asylprocess
Klefbom, C Behov av tandvård bland asylsökande och gömda (med fokus på barn) 2007/2008
Lindencrona, F; Ekblad, S; Johansson Blight, K Integration och folkhälsa – en kunskapsöversikt. Expertbilaga till Rapport Integration 2005
Hedersrelaterat våld och förtryck. Ett kunskapsunderlag för hälso- och sjukvården
Linander, A Hälsofrämjande arbete för asylsökande – asylsökandes upplevelser av hälsoinformationen på Migrationsverket i Solna
Regionalt vårdprogram. Ångestsyndrom Ångestsjukdomar och kulturell variation
Topor, A; Sundström, K Återhämtning - en introduktion. Återhämtning. Vad är det? Hur är den möjlig?
Morales, L.P; Ugalde, C.M Sjuksköterskors upplevelser av möten med patienter som har annan kulturell bakgrund.
Ginsburg, B.E.; Bäärnhielm, S. Psykiatrisk vård för vuxna asylsökande : riktlinjer, rutiner och kunskapsunderlag
Axlid, Linda Arbetsterapeuter möter världen : erfarenheter ifrån u-länder
Edlund, A-S; Viita Tio invandrares upplevelser av möjligheter och hinder för aktivitetsutövande i Sverige