Kursplan för

Transkulturell psykiatri - migration, psykisk ohälsa och trauma, 7,5 hp

Transcultural psychiatry - migration, mental health and trauma, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2013.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT11 , HT12 , HT13 , HT14 , HT15 , HT16 , HT17 , HT18 , HT19 , HT20 , HT21
Kurskod
9K8048
Kursens benämning
Transkulturell psykiatri - migration, psykisk ohälsa och trauma
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2011-07-01
Reviderad av
Styrelsen för utbildning
Senast reviderad
2013-10-23
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2013

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Mål

Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna:

 • redogöra översiktligt för regelverket kring asylprocessen, nyanländas etablering, rätten till vård, olika aktörers roller i etableringsprocessen.
 • förstå och identifiera olika psykiska störningar och analysera situationer och patient/klientfall utifrån kunskaper om migrationens effekter på hälsan, kulturella faktorers påverkan, de psykologiska och sociala konsekvenserna av trauma samt föreslå vägar till vård och behandling.
 • analysera faktorer som är viktiga i bemötandet och i kommunikation med personer med annan kulturell bakgrund och personer som varit utsatta för trauma.
 • förstå och analysera faktorer som är viktiga för en hälsofrämjande integration utifrån kunskap om hälsofrämjande faktorer, betydelse av nätverk och delaktighet, kunskap om hur psykisk ohälsa påverkar arbetsförmågan samt om förutsättningarna för återhämtning från psykiska störningar.

Innehåll

Kursen behandlar följande teman:

 • Humanitära kriser, migration, ackulturation och påverkan på den psykiska hälsan på kort och på lång sikt.
 • Stressfaktorer under migrationsprocessen och hälsofrämjande integration.
 • Regelverket kring asylprocessen och nyanländas etablering, samt kring asylsökandes rätt till vård.
 • Att identifiera psykisk ohälsa i ett transkulturellt perspektiv. Bemötande och orientering om diagnostik och behandling.
 • Trauma – psykologiska och sociala konsekvenser, bemötande, orientering om behandling.
 • Primärvårdsperspektiv på somatisk och psykisk ohälsa.
 • Nätverkets och familjens betydelse i ett transkulturellt perspektiv, anhörigas och patienters erfarenheter och behov av delaktighet.
 • Återhämtning, arbetsförmåga och prestationsförmåga. Faktorer som gynnar återhämtning från svåra psykiska störningar. Hur psykisk ohälsa påverkar arbetsförmåga.
 • Språk och kommunikation i mötet med nyanlända flyktingar.

Arbetsformer

I kursen ingår individuella litteraturstudier. Texter med anknytning till kursens teman läggs ut på den webbaserade lärplattformen Ping-Pong och finns där tillgängliga i god tid innan kursstart. Där finns också inlämningsuppgifter som stöd för inläsningen

Kursen inleds med en veckas schemalagd undervisning. Kursveckan består av föreläsningar, en interaktiv workshop, gruppdiskussioner och reflektioner i storgrupp. Kursen avslutas med två uppföljningsdagar som innehåller föreläsningar, gruppdiskussioner samt gruppexamination.

Obligatorisk närvaro
För godkänt resultat krävs 80% närvaro under kursen. Frånvaro under ett moment kompenseras med en skriftlig uppgift om det momentet.

Examination

Examination sker gruppvis genom en muntlig redovisning av examinationsuppgift som delas ut vid kursstarten.
I examinationsuppgiften kommer deltagare att genom kliniska exempel få belysa att de uppnått kursens lärandemål och läst den obligatoriska litteraturen.

.

Övriga föreskrifter

Efter kursens genomförande görs en skriftlig kursutvärdering.

Undervisningsspråk: svenska

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk

Allgulander, Christer Introduktion till klinisk psykiatri
Asylregler
Bedömning av prestationsförmåga hos vissa nyanlända invandrare
Bäärnhielm, Sofie; Håkansson, Batja Transkulturell medicin

Bäärnhielm, S; Scarpinati Rosso, M; Pattyi, L Kultur, kontext och psykiatrisk diagnostik : Manual för intervju enligt kulturformuleringen i DSM-IV
Ekblad, S; Asplund, M; Hägglöf, C Utanförskap och försörjningsstöd vid ohälsa försämrar återhämtning visar en explorativ intervjustudie med nyanlända flyktingar i Södertälje 90 (2013) :2, s. 282-291

Fossum, Bjöörn Kommunikation : samtal och bemötande i vården
Gunnersen, Cornelia Arbetslivsinriktad rehabilitering för torterade flyktingar : slutrapport Partnerskap för humanitet vid Röda korsets center för torterade flyktingar
Migrationspolitik
Ny politik för nyanländas etablering i Sverige
Olika villkor - olika hälsa : Hälsan bland irakier folkbokförda i Malmö 2005-2007 Daryani, A; Löthberg, K; Feldman, I; Westerling, R 89 (2012) :2, s. 112-125

Sundvall, Maria; Edlund, Jan Migration, psykisk ohälsa och trauma : ett studiehäfte för dig som möter asylsökande och flyktingar i ditt arbete
Svenberg, Kristian Det ”transkulturella sjukvårdsmötet” : erfarenheter bland somaliska flyktingar och läkare i Sverige 89 (2012) :2, s. 161-168

Fördjupningslitteratur

Allgulander, Christer Introduktion till klinisk psykiatri
Axlid, Linda Arbetsterapeuter möter världen : erfarenheter ifrån u-länder
Edlund, A-S; Viita Tio invandrares upplevelser av möjligheter och hinder för aktivitetsutövande i Sverige
Ginsburg, Bengt Erik; Bäärnhielm, Sofie Psykiatrisk vård för vuxna asylsökande : riktlinjer, rutiner och kunskapsunderlag
Klefbom, C Behov av tandvård bland asylsökande och gömda (med fokus på barn) 2007/2008
Linander, A Hälsofrämjande arbete för asylsökande – asylsökandes upplevelser av hälsoinformationen på Migrationsverket i Solna
Lindencrona, F; Ekblad, S; Johansson Blight, K Integration och folkhälsa – en kunskapsöversikt. Expertbilaga till Rapport Integration 2005
Länsstyrelsen i Skåne län, 2007, s. 19-35. hederrelaterat våld o förtryck
Morales, L.P; Ugalde, C.M Sjuksköterskors upplevelser av möten med patienter som har annan kulturell bakgrund.
Regionalt vårdprogram. Ångestsyndrom Ångestsjukdomar och kulturell variation
Rekommendationer för en jämställd asylprocess
RSMA. Yttrande över Arbetsförmågeutredningens slutbetänkande "Gränslandet mellan sjukdom och arbete" Arbetsförmåga/Medicinska förutsättningar för arbete/Försörjningsförmåga (SOU2009:89
Topor, A; Sundström, K Återhämtning - en introduktion. Återhämtning. Vad är det? Hur är den möjlig?
Vård och omsorg för asylsökande med flera.