Kursplan för

Transkulturell psykiatri - migration, psykisk ohälsa och trauma, 7,5 hp

Transcultural psychiatry - migration, mental health and trauma, 7,5 credits
Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT11 , HT12 , HT13 , HT14 , HT15 , HT16 , HT17 , HT18 , HT19 , HT20 , HT21
Kurskod
9K8048
Kursens benämning
Transkulturell psykiatri - migration, psykisk ohälsa och trauma
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2011-07-01
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2024-05-23
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Mål

Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna:

Kunskap och förståelse

 • ha en fördjupad förståelse kring migrationsprocessen inklusive lagar och regelverk och rätten till vård.
 • ha en fördjupad förståelse för migrationens effekter på hälsan och kulturella variationer som rör psykisk hälsa.
 • ha en fördjupad förståelse för effekten av traumatiserande upplevelser och hur de påverkas av sammanhang och migrationsprocess, samt traumatiska händelsers psykologiska och sociala effekter.
 • ha en fördjupad förståelse för barn i migration och deras speciella situation, behov och riskfaktorer när det gäller psykisk hälsa.
 • redogöra översiktligt för handläggning av misstänkta tortyrskador.
 • redogöra översiktligt för behandling, omvårdnad och bemötande vid traumarelaterade tillstånd.
   

Färdigheter och förmågor

 • analysera situationer och patient/klientfall utifrån kunskaper om migrationens effekter på hälsan, kulturella faktorers påverkan, de psykologiska och sociala konsekvenserna av trauma.
 • identifiera psykisk ohälsa i instabila livssituationer präglade av migrationens effekter på hälsa, kulturella faktorer, psykologiska och sociala konsekvenserna av traumatiska händelser samt föreslå vägar till vård och behandling.
 • identifiera misstänkta tortyrskador och föreslå handläggning av dessa.
 • analysera faktorer som är viktiga i bemötandet och i kommunikation med personer med olika kulturell bakgrund och personer som varit utsatta för traumatiska händelser.
 • använda kulturformuleringsintervjun (KFI) i DSM-5 för att utforska personers kulturella sammanhang och deras betydelse för vård- och hjälpsökande.
 • förstå och analysera faktorer som är viktiga för en hälsofrämjande integration utifrån faktorer identifierade i forskning och beprövad erfarenhet.
   

Värderingar och förhållningssätt

 • kursen förmedlar kompetens för särskild hänsyn gentemot personer med migrations- och flykterfarenhet med erfarenheter av traumatiska händelser och liv i exil.

Innehåll

Kursen behandlar följande teman:

 • Humanitära kriser, migration, ackulturation och påverkan på den psykiska hälsan på kort och på lång sikt, för både barn och vuxna.
 • Stressfaktorer under migrationsprocessen och hälsofrämjande integration.
 • Regelverket kring asylprocessen och nyanländas etablering, samt kring asylsökandes rätt till vård.
 • Att identifiera psykisk ohälsa i ett transkulturellt perspektiv. Bemötande och orientering om diagnostik och behandling och om traumamedveten omsorg. Kulturformuleringsintervjun, KFI, i DSM-5 som ett redskap för att utforska kulturella sammanhang.
 • Trauma - psykologiska och sociala konsekvenser, bemötande, orientering om behandling. Att identifiera misstänkta tortyrskador.
 • Primärvårdsperspektiv på somatisk och psykisk ohälsa inklusive bemötande och behandling av patienter med smärtproblematik.
 • Hälsobehov hos barn och ungdomar i migration samt erfarenheter av behandlingsarbete. Särskilt fokus på ensamkommande barn och ungdomar.
 • Nätverkets och familjens betydelse i ett transkulturellt perspektiv, anhörigas och patienters erfarenheter och behov av delaktighet.
 • Återhämtning, arbetsförmåga och prestationsförmåga. Faktorer som gynnar återhämtning från svåra psykiska störningar. Hur psykisk ohälsa påverkar arbetsförmåga.
 • Språk och kommunikation i mötet med nyanlända flyktingar.

Arbetsformer

I kursen ingår individuella litteraturstudier. Texter och filmer med anknytning till kursens teman läggs ut på den webbaserade lärplattformen och finns där tillgängliga i god tid innan kursstart. Där finns också inlämningsuppgifter som stöd för inläsningen.

Under kursen blandas schemalagd undervisning med eget arbete. Den schemalagda undervisningen består av föreläsningar, gruppdiskussioner och reflektioner i storgrupp. Kursen avslutas med en workshop samt gruppexamination.

Examination

All schemalagd undervisning är obligatorisk då samtliga undervisningsmoment innehåller studentaktiva inslag som har betydelse för examination. Frånvaro från en del av den schemalagda undervisningen kan kompenseras med en skriftlig uppgift efter samråd med kursledningen.

Examination sker genom en muntlig redovisning av examinationsuppgift som delas ut vid kursstarten. Uppgiften förbereds och redovisas i grupp genom kliniska exempel och med frågor från examinatorn. Varje deltagares individuella prestation bedöms inom ramen för gruppredovisningen. I examinationsuppgiften kommer deltagare att genom kliniska exempel och frågor från examinatorn få belysa att de uppnått kursens lärandemål och läst den obligatoriska litteraturen.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för deltagare med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade kunskaper, färdigheter och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Kursen är nedlagd och gavs för sista gången 2022-2023.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda för utbildning vid Karolinska Institutet.

Undervisningsspråk: svenska

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk

American Psychiatric Association Kulturformuleringsintervjun enligt DSM-5. Ett kliniskt stöd för kulturkänslig personcentrerad diagnostik.
Bäärnhielm, Sofie; Johansson Metso, Frida All metodutveckling måste inkludera mångfaldsfrågor - Påfrestande exiltillvaro kan påverka resultat av behandling vid posttraumatisk stress.
Bäärnhielm, Sofie The meaning of pain: A cultural formulation of a Syrian woman in Sweden.
Bäärnhielm, Sofie Transkulturell psykiatri : - en grundbok
Gott professionellt bemötande kan stärka den utsatta patienten - Kunskap, självreflektion och vårdenhetens arbetssätt kan skapa förutsättningar för ett bra möte. Bäärnhielm, Sofie; Reichenberg, Kjell; Gabrielsson, Kersti; Fossum, Bjöörn
Bäärnhielm, S; Scarpinati Rosso, M; Pattyi, L Kultur, kontext och psykiatrisk diagnostik : Manual för intervju enligt kulturformuleringen i DSM-IV
Eliasson, Kristin; Lau, Malena; Nilsson, Sofia Riva hinder: Ett verktyg för mer jämlik vård och hälsa genom ökad kulturell medvetenhet
Envall Ryman, Emma Hur nyanlända kan landa. Slutrapport för Landaprojektet om hur ett psykosocialt stöd för svårt traumatiserade flyktingar kan möjliggöra en väg in i samhället.
Människorättsbaserat arbetssätt ger vårdpersonal viktiga verktyg Envall, Elis; Backman, Gunilla; Ascher, Henry; Envall Ryman, Emma; Ramel, Björn
Hollander, Anna-Clara; Dalman, Christina Hur migration påverkar den psykiska hälsan - Epidemiologiska perspektiv
Hollander, Anna-Clara; Dalman, Christina Utrikesfödda använder mindre psykiatrisk vård än svenskfödda de första åren i Sverige - Olika barriärer förekommer – men vårdanvändandet ökar över tid.
Kirmayer, Laurence J Failures of imagination: The refugee's narrative in psychiatry.
Kleinman, Arthur; Benson, Peter Anthropology in the Clinic: The Problem of Cultural Competency and How to Fix It.
Möller, Niklas; Petrini, Isabel; Gustavsson, Ulf Krig, tortyr och flykt : vad gör det med människan och hur vi kan hjälpa
Migration, psykisk ohälsa och trauma – ett studiehäfte för dig som möter asylsökande och flyktingar i ditt arbete. Sundvall, Maria; Edlund, Ann-Sofie; Ghebru, Abeba; Johansson Olsson, Anne
Tinghög, Petter; Sigvardsdotter, Erika; Saboonchi, Fredrik Nyanlända och asylsökande i Sverige : en studie av psykisk ohälsa, trauma och levnadsvillkor.
Ytterligare artiklar, rapporter och annat undervisningsmaterial kan komma att användas och ges ut på lärplattformen som används i kursen utöver det som nämns här.

Fördjupningslitteratur

Using the Cultural Formulation to Resolve Uncertainty in Diagnoses of Psychosis Among Ethnoculturally Diverse Patients Adeponle, Ademola B.; Thombs, P, Brett D.; Groleau, Danielle; Jarvis, Eric; Kirmayer, Laurence J.
Bendixsen, Synnøve K. N. Existential Displacement: Health Care and Embodied Un/Belonging of Irregular Migrants in Norway.
Bidö, Sofia; Mannheimer, Moa; Samuelberg, Poa Traumatisering hos barn : en handbok
Bäärnhielm, Sofie Transkulturell psykiatri : - en grundbok
Hälsokommunikatörer kan bidra till bättre hälsa hos utlandsfödda. Bäärnhielm, Sofie; Hussein, Heibe; Baker, Ulrika; Allebeck, Peter
Corbo, Victoria; Engelmark Schönning, Inga-Lill; Gherbu, Abeba Hedersrelaterat våld och förtryck : ett studiehäfte för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården
Goda råd till dig som söker asyl i Sverige.
Gušić,, S; Gunge, I; Andersson, J En viktig bok om omsorg. Metodhandbok i att stötta ensamkommande unga.
Gustafsson, Lars H.; Ödqvist Drackner, Karin Möta barn på flykt : enkel handbok för alla Lindberg, Tor
Hagström, A; Hollander, A.C.; Mittendorfer Rutz, E Kartläggning av självskadebeteende, suicidförsök, suicid och annan dödlighet bland ensamkommande barn och unga.
Substance use disorders in refugee and migrant groups in Sweden: A nationwide cohort study of 1.2 million people. Harris, Samantha; Dykxhoorn, Jennifer; Hollander, Anna-Clara; Dalman, Christina; Kirkbride, James B.
Suicide risk among refugees compared with non-refugee migrants and the Swedish-born majority population. Hollander, Anna-Clara; Pitman, Alexandra; Sjöqvist, Hugo; Lewis, Gly; Magnusson, Cecilia; Kirkbride, James B.; Dalman, Christina
Hvidtfeldt, Camilla; Holm Petersen, Jørgen; Norredam, Marie Prolonged periods of waiting for an asylum decision and the risk of psychiatric diagnoses: a 22-year longitudinal cohort study from Denmark.
Höynä, Ulla-Karin Livsviktig aktivitet : Intervju med Anne-Le Morville (2015) Artikeln kommer att finnas tillgänglig för nerladdning i lärplattformen.

Johansson Metso, Frida När kriget är allt du minns
Re-visioning psychiatry : cultural phenomenology, critical neuroscience, and global mental health Kirmayer, Laurence J.; Lemelson, Robert; Cummings, Constance A.
Kirmayer, Laurence J Psychotherapy and the cultural concept of the person.
Klefbom, C Behov av tandvård bland asylsökande och gömda (med fokus på barn) 2007/2008
Morgan, Craig; Knowles, Gemma; Hutchinson, Gerard Migration, ethnicity and psychoses: evidence, models and future directions
Möller, Niklas; Petrini, Isabel; Gustavsson, Ulf Krig, tortyr och flykt : vad gör det med människan och hur vi kan hjälpa
Vård och omsorg för asylsökande och andra nyanlända.
Asyl- och flyktingmottagande, integration. Etableringsinsatser och SFI
Migrant status and risk of compulsory admission at first diagnosis of psychotic disorder: a population-based cohort study in Sweden. Teruhune, J; Dykxhoorn, J; Mackay, E; Hollander, A-C; Kirkbride, J. B; Dalman, C
Wetterberg, Lennart Psykiatri i fickformat
Ytterligare artiklar, rapporter och annat undervisningsmaterial kan komma att användas och ges ut på lärplattformen som används i kursen utöver det som nämns här.