Kursplan för

Transkulturell psykiatri - migration, psykisk ohälsa och trauma, 7,5 hp

Transcultural psychiatry - migration, mental health and trauma, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2011.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT11 , HT12 , HT13 , HT14 , HT15 , HT16 , HT17 , HT18 , HT19 , HT20 , HT21
Kurskod
9K8048
Kursens benämning
Transkulturell psykiatri - migration, psykisk ohälsa och trauma
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2011-07-01
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2011

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet. Erfarenhet från verksamhet där man möter nyanlända flyktingar.

Mål

Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna • Redogöra för humanitära kriser, migration, ackulturation och deras effekter på den psykiska hälsan på kort och på lång sikt, liksom analysera hälsofrämjande faktorer i mottagandet av nyanlända flyktingar. • Översiktligt sammanfatta regelverket kring asylprocessen och nyanländas etablering samt kring rätten till vård, om olika aktörers roller i mottagandet av nyanlända flyktingar och om behovet av samverkan. • Utförligt redogöra för och identifiera olika former av psykiska störningar, samt översiktligt sammanfatta bedömning och behandling. • Analysera hur kulturella faktorer påverkar uttryck för, tolkningar av, kommunikation om och hjälpsökande för psykisk ohälsa. Sammanfatta hur psykisk ohälsa identifieras i ett transkulturellt perspektiv och redogöra för vägar till vård och behandling. • Utförligt redogöra för de psykologiska och sociala konsekvenserna av trauma och översiktligt sammanfatta behandling av posttraumatiska tillstånd. Analysera faktorer som är viktiga i bemötandet av personer som varit utsatta för trauma. • Översiktligt redogöra för somatisk hälsa och munhälsa i ett transkulturellt perspektiv. • Översiktligt redogöra för interkulturell kommunikation och analysera situationer med kommunikationsproblem i ett transkulturellt perspektiv. • Analysera nätverks och familjers betydelse i ett transkulturellt perspektiv och översiktligt redogöra för patienters och anhörigas perspektiv på vården och behovet av delaktighet. • Översiktligt redogöra för faktorer som påverkar förutsättningarna för återhämtning från psykiska störningar, översiktligt sammanfatta hur psykisk ohälsa påverkar arbetsförmågan och hur arbetsförmågan bedöms i sjukskrivningsprocessen.

Innehåll

Kursen behandlar följande teman: Humanitära kriser, migration, ackulturation och påverkan på den psykiska hälsan på kort och på lång sikt. Stressfaktorer under migrationsprocessen och hälsofrämjande integration. Regelverket kring asylprocessen och nyanländas etablering, samt kring asylsökandes rätt till vård. Att identifiera psykisk ohälsa i ett transkulturellt perspektiv. Bemötande och orientering om diagnostik och behandling. Trauma – psykologiska och sociala konsekvenser, bemötande, orientering om behandling. Somatisk hälsa och munhälsa i ett transkulturellt perspektiv. Nätverkets och familjens betydelse i ett transkulturellt perspektiv, anhörigas och patienters erfarenheter och behov av delaktighet. Återhämtning, arbetsförmåga och prestationsförmåga. Faktorer som gynnar återhämtning från svåra psykiska störningar. Hur psykisk ohälsa påverkar arbetsförmåga. Språk och kommunikation i mötet med nyanlända flyktingar.

Arbetsformer

Kursen startar med en intensivperiod med ett antal olika föreläsningar, en interaktiv workshop, dagliga gruppdiskussioner och reflektioner i storgrupp. Därefter följer ett antal veckors individuella litteraturstudier. Texter med anknytning till kursens teman läggs ut på den webbaserade lärplattformen PingPong och finns där tillgängliga i god tid innan kursstart. Vid uppföljningsdag hålls en föreläsning samt gruppexaminationer.

Examination

Examinationen sker i form av en gruppexamination vid uppföljningsdag fyra veckor efter veckokursen. För godkänt resultat krävs 80% närvaro under kursen och godkänd examinationsuppgift. Frånvaro under ett moment kompenseras med en skriftlig uppgift om det momentet. Examination sker gruppvis genom en muntlig redovisning av examinationsuppgift som delas ut vid kursstarten. I examinationsuppgiften kommer deltagare att genom kliniska exempel få belysa att de uppnått kursens lärandemål och läst den obligatoriska litteraturen.

Övriga föreskrifter

Efter kursen görs skriftlig kursutvärdering. Före och efter kursen görs en enkät om kursdeltagarens egen bedömning av sin kunskap inom kursens teman.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk

Angel, Birgitta; Hjern, Anders Att möta flyktingar Hernandez, Jorge
Allgulander, Christer Introduktion till klinisk psykiatri
Bäärnhielm, S; Scarpinati Rosso, M; Pattyi, L Kultur, kontext och psykiatrisk diagnostik : Manual för intervju enligt kulturformuleringen i DSM-IV
Bäärnhielm, S; Håkansson, B; Löfvander, M Transkulturell medicin
Faktablad, Oktober Ny politik för nyanländas etablering i Sverige
Faktablad: mars Migrationspolitik
Fossum (red.), I.B. Kommunikation. Samtal och bemötande i vården
Asylregler
Bedömning av prestationsförmåga hos vissa nyanlända invandrare
Yttrande över Arbetsförmågeutredningens slutbetänkande ”Gränslandet mellan sjukdom och arbete” Arbetsförmåga/ Medicinska förutsättningar för arbete/ Försörjningsförmåga
Carlman, L.C.; Lindgren, K. Redo för arbete. En studie kring arbetsförmåga hos personer efter förberedande arbetsträning

Fördjupningslitteratur

Allgulander, Christer Introduktion till klinisk psykiatri
Angel, Birgitta; Hjern, Anders Att möta flyktingar Hernandez, Jorge
Rekommendationer för en jämställd asylprocess
Klefbom, C Behov av tandvård bland asylsökande och gömda (med fokus på barn) 2007/2008
Lindencrona, F; Ekblad, S; Johansson Blight, K Integration och folkhälsa – en kunskapsöversikt. Expertbilaga till Rapport Integration 2005
Hedersrelaterat våld och förtryck. Ett kunskapsunderlag för hälso- och sjukvården
Linander, A Hälsofrämjande arbete för asylsökande – asylsökandes upplevelser av hälsoinformationen på Migrationsverket i Solna
Regionalt vårdprogram. Ångestsyndrom Ångestsjukdomar och kulturell variation
Topor, A; Sundström, K Återhämtning - en introduktion. Återhämtning. Vad är det? Hur är den möjlig?
Morales, L.P; Ugalde, C.M Sjuksköterskors upplevelser av möten med patienter som har annan kulturell bakgrund.
Müssener, U; Svensson, T; Söderberg, E Vilken betydelse har positivt bemötande för återgång till arbete?
Ginsburg, B.E.; Bäärnhielm, S. Psykiatrisk vård för vuxna asylsökande : riktlinjer, rutiner och kunskapsunderlag