Kursplan för

Transkulturell psykiatri - migration, psykisk ohälsa och trauma, 7,5 hp

Transcultural psychiatry - migration, mental health and trauma, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2018.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT11 , HT12 , HT13 , HT14 , HT15 , HT16 , HT17 , HT18 , HT19 , HT20 , HT21
Kurskod
9K8048
Kursens benämning
Transkulturell psykiatri - migration, psykisk ohälsa och trauma
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2011-07-01
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2018-05-09
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2018

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Mål

Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna:
Kunskap och förståelse

 • redogöra översiktligt för regelverket kring asylprocessen, nyanländas etablering och rätten till vård.
 • redogöra översiktligt för olika aktörers roller i etableringsprocessen.
 • förstå psykiska störningar i kontexten av migrationens effekter på hälsan, kulturella faktorers påverkan, samt de psykologiska och sociala konsekvenserna av trauma.

Färdigheter och förmågor

 • analysera situationer och patient/klientfall utifrån kunskaper om migrationens effekter på hälsan, kulturella faktorers påverkan, de psykologiska och sociala konsekvenserna av trauma.
 • identifiera psykiska störningar i kontexten av migrationens effekter på hälsan, kulturella faktorers påverkan, de psykologiska och sociala konsekvenserna av trauma samt föreslå vägar till vård och behandling.
 • analysera faktorer som är viktiga i bemötandet och i kommunikation med personer med annan kulturell bakgrund och personer som varit utsatta för trauma.
 • förstå och analysera faktorer som är viktiga för en hälsofrämjande integration utifrån faktorer identifierade i forskning och beprövad erfarenhet.

Värderingar och förhållningssätt

 • förhålla sig professionellt till vårdsökande och deras närstående, med särskild hänsyn till dessas kulturella bakgrund och eventuella erfarenheter av trauma.

Innehåll

Kursen behandlar följande teman:

 • Humanitära kriser, migration, ackulturation och påverkan på den psykiska hälsan på kort och på lång sikt, för både barn och vuxna.
 • Stressfaktorer under migrationsprocessen och hälsofrämjande integration.
 • Regelverket kring asylprocessen och nyanländas etablering, samt kring asylsökandes rätt till vård.
 • Att identifiera psykisk ohälsa i ett transkulturellt perspektiv. Bemötande och orientering om diagnostik och behandling och om traumamedveten omsorg.
 • Trauma - psykologiska och sociala konsekvenser, bemötande, orientering om behandling.
 • Primärvårdsperspektiv på somatisk och psykisk ohälsa.
 • Hälsobehov hos barn och ungdomar i migration samt erfarenheter av behandlingsarbete. Särskilt fokus på ensamkommande barn och ungdomar.
 • Nätverkets och familjens betydelse i ett transkulturellt perspektiv, anhörigas och patienters erfarenheter och behov av delaktighet.
 • Återhämtning, arbetsförmåga och prestationsförmåga. Faktorer som gynnar återhämtning från svåra psykiska störningar. Hur psykisk ohälsa påverkar arbetsförmåga.
 • Språk och kommunikation i mötet med nyanlända flyktingar.

Arbetsformer

I kursen ingår individuella litteraturstudier. Texter och filmer med anknytning till kursens teman läggs ut på den webbaserade lärplattformen och finns där tillgängliga i god tid innan kursstart. Där finns också inlämningsuppgifter som stöd för inläsningen.

Kursen inleds med en veckas schemalagd undervisning. Kursveckan består av föreläsningar, gruppdiskussioner och reflektioner i storgrupp. Kursen avslutas med två uppföljningsdagar som innehåller föreläsningar, gruppdiskussioner samt gruppexamination.

Examination

All schemalagd undervisning är obligatorisk då samtliga undervisningsmoment innehåller studentaktiva inslag som har betydelse för examination. Frånvaro från en del av den schemalagda undervisningen kan kompenseras med en skriftlig uppgift efter samråd med kursledningen.

Examination sker genom en muntlig redovisning av examinationsuppgift som delas ut vid kursstarten. Uppgiften förbereds och redovisas i grupp genom kliniska exempel och med frågor från examinatorn. Varje deltagares individuella prestation bedöms inom ramen för gruppredovisningen. I examinationsuppgiften kommer deltagare att genom kliniska exempel och frågor från examinatorn få belysa att de uppnått kursens lärandemål och läst den obligatoriska litteraturen.

Övriga föreskrifter

Efter kursens genomförande görs en skriftlig kursutvärdering.

Undervisningsspråk: svenska

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk

Allgulander, Christer Klinisk psykiatri
Bäärnhielm, Sofie Transkulturell psykiatri : - en grundbok
Asylregler
Bedömning av prestationsförmåga hos vissa nyanlända invandrare
Bäärnhielm, S; Scarpinati Rosso, M; Pattyi, L Kultur, kontext och psykiatrisk diagnostik : Manual för intervju enligt kulturformuleringen i DSM-IV
Fossum, Bjöörn Kommunikation : samtal och bemötande i vården
Gunnersen, Cornelia Arbetslivsinriktad rehabilitering för torterade flyktingar : slutrapport Partnerskap för humanitet vid Röda korsets center för torterade flyktingar
Regeringens åtgärder med anledning av flyktingsituationen
Etablering av vissa nyanlända
Olika villkor - olika hälsa : Hälsan bland irakier folkbokförda i Malmö 2005-2007 Daryani, A; Löthberg, K; Feldman, I; Westerling, R 89 (2012) :2, s. 112-125

Svenberg, Kristian Det ”transkulturella sjukvårdsmötet” : erfarenheter bland somaliska flyktingar och läkare i Sverige 89 (2012) :2, s. 161-168

Svensk författningssamling: SFS 2013:407. Lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändigt tillstånd
Vård och omsorg för asylsökande med flera
Ekblad, S Ansvariga i mottagandet av ensamkommande barn och unga behöver samarbeta mer med akademin 93 (2016) :1, s. 10-16

Celikaksoy, A; Wadensjö, E Hur har de ensamkommande barnen det i Sverige? 93 (2016) :1, s. 28-36

Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällsliv
Tunström, Andreas Barn och unga i migration. Förståelseram för barnpsykiatrin
Migration, psykisk ohälsa och trauma – ett studiehäfte för dig som möter asylsökande och flyktingar i ditt arbete. Sundvall, Maria; Edlund, Ann-Sofie; Ghebru, Abeba; Johansson Olsson, Anne
Ytterligare artiklar, rapporter och annat undervisningsmaterial kan komma att användas och ges ut på lärportalen PingPong utöver det som nämns här

Fördjupningslitteratur

Allgulander, Christer Klinisk psykiatri
Bäärnhielm, Sofie Transkulturell psykiatri : - en grundbok
Hälsokommunikatörer kan bidra till bättre hälsa hos utlandsfödda Bäärnhielm, S; Hussein, H; Baker, U; Allebeck, P
Bäärnhielm, S DSM-5 lägger fokus på kultur och kontext
Corbo, Victoria; Engelmark Schönning, Inga-Lill; Gherbu, Abeba Hedersrelaterat våld och förtryck : ett studiehäfte för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården
Ekblad, S; Asplund, M; Hägglöf, C Utanförskap och försörjningsstöd vid ohälsa försämrar återhämtning visar en explorativ intervjustudie med nyanlända flyktingar i Södertälje 90 (2013) :2, s. 282-291

Ensamkommande barns och ungas behov : en kartläggning
Ensamkommande barn och Unga
Från apati till aktivitet : teori och behandling av flyktingbarn med svår psykisk ohälsa Ascher, Henry; Hjern, Anders
Klefbom, C Behov av tandvård bland asylsökande och gömda (med fokus på barn) 2007/2008
Lindencrona, F; Ekblad, S; Johansson Blight, K Integration och folkhälsa – en kunskapsöversikt. Expertbilaga till Rapport Integration 2005
Höynä, Ulla-Karin Livsviktig aktivitet : Intervju med Anne-Le Morville (2015) s. 28-30

Morales, L.P; Ugalde, C.M Sjuksköterskors upplevelser av möten med patienter som har annan kulturell bakgrund.
Regionalt vårdprogram. Ångestsyndrom Ångestsjukdomar och kulturell variation
Sundquist, Anders; Bexelius, Maria Rekommendationer för en jämställd asylprocess
Topor, Alain; Sundström, Klas Återhämtning - en introduktion : återhämtning. Vad är det? : Hur är den möjlig?
Godani, G På flykt på egen hand 93 (2016) :1, s. 17-27

Bedömning av läget inom hälso- och sjukvården i landet.
Brunnberg, E; Hart, A En magisk box för resiliensskapande insatser 93 (2016) :1, s. 82-96

Gustafsson, Lars H.; Ödqvist Drackner, Karin Möta barn på flykt : enkel handbok för alla Lindberg, Tor
Envall Ryman, Emma Hur nyanlända kan landa. Slutrapport för Landaprojektet om hur ett psykosocialt stöd för svårt traumatiserade flyktingar kan möjliggöra en väg in i samhället.
Tinghög, Petter; Sigvardsdotter, Erika; Saboonchi, Fredrik Nyanlända och asylsökande i Sverige : en studie av psykisk ohälsa, trauma och levnadsvillkor
Länsstyrelsen i Östergötland Hedersförtryck.se
Transkulturell psykiatri : kliniska riktlinjer för utredning och behandling Bäärnhielm, Sofie
Ytterligare artiklar och annat material kan komma att delas ut under kursens gång.