Kursplan för

Transkulturell psykiatri - migration, psykisk ohälsa och trauma, 7,5 hp

Transcultural psychiatry - migration, mental health and trauma, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT11 , HT12 , HT13 , HT14 , HT15 , HT16 , HT17 , HT18 , HT19 , HT20 , HT21
Kurskod
9K8048
Kursens benämning
Transkulturell psykiatri - migration, psykisk ohälsa och trauma
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2011-07-01
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2019-05-17
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2019

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Mål

Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna:

Kunskap och förståelse

 • ha en fördjupad förståelse kring migrationsprocessen inklusive lagar och regelverk och rätten till vård.
 • ha en fördjupad förståelse för migrationens effekter på hälsan och kulturella variationer som rör psykisk hälsa.
 • ha en fördjupad förståelse för effekten av traumatiserande upplevelser och hur de påverkas av sammanhang och migrationsprocess, samt traumas psykologiska och sociala effekter.
 • ha en fördjupad förståelse för barn i migration och deras speciella situation, behov och riskfaktorer när det gäller psykisk hälsa.
 • redogöra översiktligt för handläggning av misstänkta tortyrskador.
 • redogöra översiktligt för behandling, omvårdnad och bemötande vid traumarelaterade tillstånd.
   

Färdigheter och förmågor

 • analysera situationer och patient/klientfall utifrån kunskaper om migrationens effekter på hälsan, kulturella faktorers påverkan, de psykologiska och sociala konsekvenserna av trauma.
 • identifiera psykiska störningar i kontexten av migrationens effekter på hälsan, kulturella faktorers påverkan, de psykologiska och sociala konsekvenserna av trauma samt föreslå vägar till vård och behandling.
 • identifiera misstänkta tortyrskador och föreslå handläggning av dessa.
 • analysera faktorer som är viktiga i bemötandet och i kommunikation med personer med annan kulturell bakgrund och personer som varit utsatta för trauma.
 • använda kulturformuleringsintervjun (KFI) i DSM-5 för att utforska personers kulturella sammanhang och deras betydelse för vård- och hjälpsökande.
 • förstå och analysera faktorer som är viktiga för en hälsofrämjande integration utifrån faktorer identifierade i forskning och beprövad erfarenhet.
   

Värderingar och förhållningssätt

 • förhålla sig professionellt till vårdsökande och deras närstående, med särskild hänsyn till dessas kulturella bakgrund och eventuella erfarenheter av trauma.

Innehåll

Kursen behandlar följande teman:

 • Humanitära kriser, migration, ackulturation och påverkan på den psykiska hälsan på kort och på lång sikt, för både barn och vuxna.
 • Stressfaktorer under migrationsprocessen och hälsofrämjande integration.
 • Regelverket kring asylprocessen och nyanländas etablering, samt kring asylsökandes rätt till vård.
 • Att identifiera psykisk ohälsa i ett transkulturellt perspektiv. Bemötande och orientering om diagnostik och behandling och om traumamedveten omsorg. Kulturformuleringsintervjun, KFI, i DSM-5 som ett redskap för att utforska kulturella sammanhang.
 • Trauma - psykologiska och sociala konsekvenser, bemötande, orientering om behandling. Att identifiera misstänkta tortyrskador.
 • Primärvårdsperspektiv på somatisk och psykisk ohälsa inklusive bemötande och behandling av patienter med smärtproblematik.
 • Hälsobehov hos barn och ungdomar i migration samt erfarenheter av behandlingsarbete. Särskilt fokus på ensamkommande barn och ungdomar.
 • Nätverkets och familjens betydelse i ett transkulturellt perspektiv, anhörigas och patienters erfarenheter och behov av delaktighet.
 • Återhämtning, arbetsförmåga och prestationsförmåga. Faktorer som gynnar återhämtning från svåra psykiska störningar. Hur psykisk ohälsa påverkar arbetsförmåga.
 • Språk och kommunikation i mötet med nyanlända flyktingar.

Arbetsformer

I kursen ingår individuella litteraturstudier. Texter och filmer med anknytning till kursens teman läggs ut på den webbaserade lärplattformen och finns där tillgängliga i god tid innan kursstart. Där finns också inlämningsuppgifter som stöd för inläsningen.

Kursen inleds med en veckas schemalagd undervisning. Kursveckan består av föreläsningar, gruppdiskussioner och reflektioner i storgrupp. Kursen avslutas med två uppföljningsdagar som innehåller föreläsningar, gruppdiskussioner samt gruppexamination.

Examination

All schemalagd undervisning är obligatorisk då samtliga undervisningsmoment innehåller studentaktiva inslag som har betydelse för examination. Frånvaro från en del av den schemalagda undervisningen kan kompenseras med en skriftlig uppgift efter samråd med kursledningen.

Examination sker genom en muntlig redovisning av examinationsuppgift som delas ut vid kursstarten. Uppgiften förbereds och redovisas i grupp genom kliniska exempel och med frågor från examinatorn. Varje deltagares individuella prestation bedöms inom ramen för gruppredovisningen. I examinationsuppgiften kommer deltagare att genom kliniska exempel och frågor från examinatorn få belysa att de uppnått kursens lärandemål och läst den obligatoriska litteraturen.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för deltagare med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade kunskaper, färdigheter och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda för utbildning vid Karolinska Institutet.

Undervisningsspråk: svenska

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk

Allgulander, Christer Klinisk psykiatri
American Psychiatric Association Kulturformuleringsintervjun enligt DSM-5. Ett kliniskt stöd för kulturkänslig personcentrerad diagnostik.
Asyl- och flyktingmottagande, integration.
Asylregler
Bäärnhielm, Sofie Transkulturell psykiatri : - en grundbok
Bäärnhielm, S; Scarpinati Rosso, M; Pattyi, L Kultur, kontext och psykiatrisk diagnostik : Manual för intervju enligt kulturformuleringen i DSM-IV
Envall Ryman, Emma Hur nyanlända kan landa. Slutrapport för Landaprojektet om hur ett psykosocialt stöd för svårt traumatiserade flyktingar kan möjliggöra en väg in i samhället.
Goda råd till dig som söker asyl i Sverige.
Migration, psykisk ohälsa och trauma – ett studiehäfte för dig som möter asylsökande och flyktingar i ditt arbete. Sundvall, Maria; Edlund, Ann-Sofie; Ghebru, Abeba; Johansson Olsson, Anne
Möller, Niklas; Petrini, Isabel; Gustavsson, Ulf Krig, tortyr och flykt : vad gör det med människan och hur vi kan hjälpa
Svenberg, Kristian Det ”transkulturella sjukvårdsmötet” : erfarenheter bland somaliska flyktingar och läkare i Sverige 89 (2012) :2, s. 161-168

Vård och omsorg för asylsökande med flera
Ytterligare artiklar, rapporter och annat undervisningsmaterial kan komma att användas och ges ut på lärportalen PingPong utöver det som nämns här

Fördjupningslitteratur

Allgulander, Christer Klinisk psykiatri
Bidö, Sofia; Mannheimer, Moa; Samuelberg, Poa Traumatisering hos barn : en handbok
Bäärnhielm, S DSM-5 lägger fokus på kultur och kontext
Bäärnhielm, Sofie Transkulturell psykiatri : - en grundbok
Corbo, Victoria; Engelmark Schönning, Inga-Lill; Gherbu, Abeba Hedersrelaterat våld och förtryck : ett studiehäfte för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården
Ensamkommande barns och ungas behov : en kartläggning
Fossum (red.), I.B. Kommunikation. Samtal och bemötande i vården
Från apati till aktivitet : teori och behandling av flyktingbarn med svår psykisk ohälsa Ascher, Henry; Hjern, Anders
Gunnersen, Cornelia Arbetslivsinriktad rehabilitering för torterade flyktingar : slutrapport Partnerskap för humanitet vid Röda korsets center för torterade flyktingar
Gustafsson, Lars H.; Ödqvist Drackner, Karin Möta barn på flykt : enkel handbok för alla Lindberg, Tor
Gušić,, S; Gunge, I; Andersson, J En viktig bok om omsorg. Metodhandbok i att stötta ensamkommande unga.
Hagström, A; Hollander, A.C.; Mittendorfer Rutz, E Kartläggning av självskadebeteende, suicidförsök, suicid och annan dödlighet bland ensamkommande barn och unga.
Hälsokommunikatörer kan bidra till bättre hälsa hos utlandsfödda Bäärnhielm, S; Hussein, H; Baker, U; Allebeck, P
Höynä, Ulla-Karin Livsviktig aktivitet : Intervju med Anne-Le Morville (2015) s. 28-30

Johansson Metso, Frida När kriget är allt du minns
Klefbom, C Behov av tandvård bland asylsökande och gömda (med fokus på barn) 2007/2008
Länsstyrelsen i Östergötland Hedersförtryck.se
Möller, Niklas; Petrini, Isabel; Gustavsson, Ulf Krig, tortyr och flykt : vad gör det med människan och hur vi kan hjälpa
Sundquist, Anders; Bexelius, Maria Rekommendationer för en jämställd asylprocess
Svensk författningssamling: SFS 2013:407. Lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändigt tillstånd
Tinghög, Petter; Sigvardsdotter, Erika; Saboonchi, Fredrik Nyanlända och asylsökande i Sverige : en studie av psykisk ohälsa, trauma och levnadsvillkor
Topor, Alain; Sundström, Klas Återhämtning - en introduktion : återhämtning. Vad är det? : Hur är den möjlig?
Transkulturell psykiatri : kliniska riktlinjer för utredning och behandling Bäärnhielm, Sofie
Ytterligare artiklar och annat material kan komma att delas ut under kursens gång.