Antagning till kompletterande utbildning för tandläkare

Nedan kan du läsa mer om behörighet, anmälan och urval till den kompletterande utbildningen för tandläkare med examen från land utanför EU/EES och Schweiz som ges vid Karolinska Institutet.

Anmälningsperiod och dokumentationskrav inför höstterminen 2024

Anmälningsperioden inför höstterminen 2024 öppnar 15 februari och stänger 15 mars 2024. Du anmäler dig via antagning.se. 

Observera att du måste styrka dina utländska meriter enligt dokumentationskraven på Antagning.se/UniversityAdmissions.se. Det innebär att du som har sökt in under en tidigare antagningsomgång kan behöva komplettera för att uppfylla de nya dokumentationskraven.

Urvalsupplägg inför höstterminen 2024

Inför antagning till höstterminen 2024 är urvalsupplägget följande:

I steg 1 görs en rangordning baserat på den sökandes resultat på den teoretiska delen av Kunskapsprovet för tandläkare som genomförs av Karolinska Institutet på Socialstyrelsens uppdrag. De sökande med bäst resultat enligt rangordningen oavsett den sökandes prioritering av lärosäte på antagning.se, kallas till steg 2.

För information om Kunskapsprovet inklusive provtillfällen se: https://ki.se/dentmed/kunskapsprov-for-tandlakare-med-utbildning-fran-lander-utanfor-euees

För information om kompletterande utbildningar vid andra lärosäten vänligen se Kompletterande utbildning för legitimation.

Behörighet

Behörighetskravet till den kompletterande utbildningen för utländska tandläkare är:

  • Tandläkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz
  • av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov eller minst en avslutad fyraårig utbildning samt ett års dokumenterad klinisk verksamhet.
  • Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Läs mer om behörighetskravet och utbildningen på Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Anmälan inför höstterminen 2024

Anmälan sker på antagning.se mellan 15 februari och 15 mars 2024. I antagningsomgången för kompletterande utbildningar inför höstterminen 2024 kommer sökande ha möjlighet att gå vidare till steg 2 på både Karolinska Institutet och Göteborgs universitet. När du anmäler dig på antagning.se ska du välja ett eller båda av lärosätena. Om du anmäler dig till båda lärosätena kan du få möjlighet att gå vidare till båda alternativ.

Senast den 2 april ska du även bifoga:

  • meritförteckning - kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen. Läs noggrant igenom instruktionerna i meritförteckningen för hur du ska styrka dina meriter. Kom ihåg att du inte ska skicka in meritförteckningen innan du anmält dig. Notera att du måste ladda upp en ny meritförteckning i varje antagningsomgång du anmäler dig till utbildningen.
  • handlingar som styrker din behörighet (examensbevis, betygsutdrag och officiella översättningar (ifall tillämpligt) enligt anvisningarna på universityadmissions.se), Socialstyrelsens beslut om utredning (alternativt handlingar som styrker ett års dokumenterad klinisk verksamhet), samt handlingar som styrker dina kunskaper i svenska enligt bestämmelserna för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B och Svenska 3).
  • övriga meriter du vill åberopa.

Viktig information till alla sökande: Vid antagningen inför höstterminen 2024 kommer Antagning.se (Universitets- och högskolerådet) att bedöma att du har dokumenterat din utländska utbildning och språkkunskaper i svenska enligt kraven på Antagning.se/UniversityAdmissions.se. Det innebär att de som har sökt in under en tidigare antagningsomgång kan behöva komplettera för att uppfylla de nya dokumentationskraven.

Du måste följa de landsspecika kraven för för dina akademiska meriter och definitionen av officiella handlingar. Kontrollera även om du kan ladda upp eller om dina akademiska meriter måste skickas in direkt från lärosätet till Antagning.se/UniversityAdmissions.se.

Du måste styrka dina kunskaper i svenska enligt bestämmelserna för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3. Notera att det kan dröja innan dina gymnasiala meriter (exempelvis betyg i Svenska 3) hämtas in till antagning.se. Det är därför viktigt att du i god tid innan sista kompletteringsdag är i kontakt med din skola för att säkerställa att dina betyg i svenska hämtas in senast sista kompletteringsdag.

Ifall du har frågor om hur du ska dokumentera din utbildning och språkkunskaper i svenska rekommenderar vi att du kontaktar antagning.se i god tid innan sista kompletteringsdag.

Sista kompletteringsdag och sista dag för att styrka avgiftsfrihet alternativt betala anmälningsavgift (anmälnings- och studieavgift för sökande utanför EU/EES och Schweiz) är den 2 april 2024. För information om anmälnings- och studieavgifter, se antagning.se

Urvalet inför höstterminen 2024

Om det finns fler sökande till utbildningen än det finns platser måste ett urval göras bland behöriga sökande.

För genomförandet av urvalet ansvarar Kommittén för urval och programfrågor, KUT. Urvalet bygger på en bedömning av den sökandes förutsättningar för att framgångsrikt kunna genomföra utbildningen. Urvalet sker i två steg.

Steg 1 – Rangordning baserat på Socialstyrelsens Kunskapsprov

I steg 1 rangordnas behöriga sökande utifrån deras senaste resultat på den teoretiska delen av Socialstyrelsens kunskapsprov. Resultatet kan vara maximalt fem år gammalt, räknat från sista kompletteringsdag för antagningsomgången. 

Logga in på din anmälan på antagning.se för att se om du är behörig.

För information om Kunskapsprovet inklusive provtillfällen se:

https://ki.se/dentmed/kunskapsprov-for-tandlakare-med-utbildning-fran-lander-utanfor-euees

Sökande har möjlighet att gå vidare till steg 2 på Karolinska Institutet oavsett om de har prioriterat KI först eller inte på antagning.se. Ca 48 personer kallas till steg 2 på Karolinska Institutet. Om ett val behöver göras mellan flera sökande som har lika resultat, tillämpas lottning mellan de personerna.

Steg 2 – Intervju och praktiskt test

Varje sökande som går vidare till steg 2 genomför två intervjuer och ett praktiskt test. Den sökandes meritförteckning används som diskussions- och bedömningsunderlag för intervjuerna. Det är därför viktigt att du laddar upp din aktuella meritförteckning när du anmäler dig till utbildningen på antagning.se.

Läs mer om steg 1 och 2 här.

Meritvärde och urvalsgrupper

Urvalsprocessen avslutas med ett urvalsmöte där intervjuarnas samlade bedömningar redovisas och diskuteras. Urvalskommittén gör en slutlig rangordning av de sökande och samtliga sökande som deltagit i urvalsprocessen tilldelas ett meritvärde (poäng). För de som deltagit i steg 2 utgörs meritvärdet av summan av poängen för de två intervjuerna (maximalt 10 poäng) och poängen för det praktiska testet (maximalt 6 poäng), dvs maximalt 16 poäng.

För de behöriga sökande som inte gick vidare till steg 2 utgörs meritvärdet av deras resultat på Kunskapsprovet.

Antagningsbesked med urvalsresultat publiceras på ditt konto på antagning.se.

Urvalsgrupperna som gäller är:

KUIN2 = Behörig, vidare till intervju/praktiskt test.
KUSKP = Behörig, ej vidare till intervju/praktiskt test. Har resultat på Kunskapsprovet.
PG = Platsgaranti.
ÖS = Övriga behöriga sökande (behöriga sökande som inte har ett giltigt resultat på kunskapsprovet).
SA = Sen anmälan

Tidsplan inför antagningen till höstterminen 2024

15 februari

Webbanmälan öppnar på antagning.se

15 mars

Sista anmälningsdag (anmälan stänger kl. 24.00 på antagning.se)

2 april

Sista kompletteringsdag då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/Antagning.se.

2 april

Sista dag att styrka avgiftsfrihet alternativt betala anmälningsavgift (anmälnings- och studieavgift för sökande utanför EU/EES och Schweiz). För information om anmälnings- och studieavgifter, se antagning.se.

Vecka 20

Kallelse till intervju och praktiskt test skickas ut till den e-postadress du har angivit på ditt konto på antagning.se. Observera att alla behöriga sökande får besked oavsett om de har gått vidare eller inte. Är du behörig men inte fått besked bör du omedelbart kontakta Antagningen på antagning@ki.se.

20-22 maj

Intervjuer och praktiskt test. För mer information, se urval

Preliminärt 13 juni*

Antagningsbesked med urvalsresultatet publiceras ”Mina sidor” på antagning.se. Meritvärden syns strax innan urval.

*Preliminärt datum som kan komma att ändras.

Anmälnings- och antagningsstatistik

I Anmälnings- och antagningsstatistiken kan du läsa om antalet sökande till den kompletterande utbildningen för tandläkare.

Information om utbildningen

programwebben hittar du viktig information för nyantagna såsom programöversikt där exempelvis schemat finns.

FAQs

Svar på de vanligaste frågorna hittar du i FAQs.

Kontakt

För frågor om användarkonto på antagning.se och anmälningsavgifter:
antagning.se

För frågor om anmälan och behörighet:
Antagningen

För frågor om urval:
Paula Karlsson, paula.karlsson@ki.se  

För frågor om utbildningen:
Nikolaos Christidis, nikolaos.christidis@ki.se eller Studievägledningen vid KI.

KI Antagningen
2024-01-25