Psykoterapeutprogrammet

 • 90 hp
 • 3 år (halvfart)
 • Studiestart höst: v. 36  
 • Examen: Psykoterapeutexamen och Medicine magisterexamen
  För psykoterapeutexamen krävs deltidstjänstgöring med psykoterapeutiska arbetsuppgifter under studietiden.  

Psykoterapeuten gör psykoterapibedömningar samt planerar, genomför och utvärderar psykoterapi. Psykoterapi är en effektiv behandling för psykologiska problem vid både psykiatriska och somatiska tillstånd.

Beskrivning

Programmet genomförs som halvfartsstudier under sex terminer och har två inriktningar:

 • Psykoterapeutprogrammet - inriktning kognitiv beteendeterapi 
 • Psykoterapeutprogrammet - inriktning specialist i klinisk psykologi.

Psykoterapeutprogrammet med inriktning kognitiv beteendeterapi vänder sig till dig som arbetar med psykologisk behandling inom hälso- och sjukvård som legitimerad psykolog, läkare, socionom eller motsvarande.

Psykoterapeutprogrammet med inriktning specialist i klinisk psykologi riktar sig till legitimerade psykologer som vill specialisera sig i i psykologisk behandling/psykoterapi. Programmet ger behörighet till att ansöka om specialistintyg för inriktningen Psykologisk behandling/psykoterapi hos Sveriges Psykologförbund. Inriktningen ger professionsspecifik fördjupning inom områdena planering, utveckling och utvärdering av psykoterapeutiska metoder samt kunskap i att leda, samordna och implementera psykoterapeutisk verksamhet inom hälso- och sjukvården. 

De båda inriktningarna samläser delar av programmet medan undervisningen som avser den kliniska tillämpningen och vissa teoretiska fördjupnings- och breddmoment är inriktningsspecifika. För mer information om inriktningarna, läs om programmets uppbyggnad idag.

Den kliniska tillämpningen bygger på evidensbaserade metoder. Utbildningen har en stark forskningsförankring och upplevelsebaserad inlärning genom till exempel verkstäder, seminarier och färdighetsträning kombinerat med ett verksamhetsintegrerat lärande, framförallt inom psykiatrin.

De teoretiska momenten ges i form av föreläsningar, problembaserat lärande, case-metodik och seminarier, delvis i webbaserad lärmiljö. De kliniska momenten ges som verksamhetsförlagd utbildning där du genomför kliniska placeringar på olika vårdenheter. Platserna fördelas så att du ska få en så bred erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete som möjligt. De teoretiska och kliniska delarna av programmet är integrerade och syftar till att både ge en progression och en ökad specialisering i att kunna bedöma och behandla komplexa störningar.

Teoretisk undervisning genomförs i viss utsträckning digitialt, men samtliga praktiska delar genomförs på plats inom Region Stockholm. Det är inte möjligt att genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i annan region än Stockholms (VFU:n på specialistinrikningens år 1 utgör undantag, se information om programmets upplägg på programwebb). Utbildningen förutsätter studier om 50 procent av heltid, av vilket stora delar utgörs av schemalagd undervisning och praktik i Stockholm.

Här hittar du CSN information om omställningsstudiestöd

Utbildningsplan - information om hur programmet är uppbyggt

Programwebb - för dig som är student på programmet eller intresserad av att veta mer

Efter studierna

Efter examen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Utöver detta kan du som genomgått utbildningen med inriktning specialist i psykologisk behandling/ psykoterapi ansöka om specialistbehörighet hos Sveriges Psykologförbund.

Karolinska Institutets psykoterapeutprogram syftar särskilt till att ge kompetens för att verka inom offentligt finansierad vård. Genom ett nära samarbete med Region Stockholm sker en kontinuerlig bevakning av att utbildningen innebär anställningsbarhet inom Regionens psykiatriska vårdenheter.

Inriktning kognitiv beteendeterapi, Anmälan HT24

 • 50%, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 8
 • Studieort: Stockholm
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2024
 • Sista kompletteringsdag: 22 april 2024
 • Anmälningskod: KI-21007

Särskild behörighet

-Avlagd psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser), eller
-läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, eller
-socionomexamen, eller
-annan motsvarande examen (kandidatexamen/ yrkesexamen) om minst 180 hp.

För sökande med socionomexamen eller med annan motsvarande examen om 180 hp krävs dessutom grundläggande psykoterapeututbildning eller motsvarande.

Den sökande ska ha varit yrkesverksam under minst två år efter den grundläggande psykoterapiutbildningen och under dessa två år arbetat med psykoterapi under handledning av legitimerad psykoterapeut. Detta krav ska dock anses vara uppfyllt för den som genomgått specialistutbildning för läkare i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri.

Den sökande ska inom ramen för den grundläggande psykoterapiutbildningen eller på annat sätt ha genomgått egenterapi eller motsvarande omfattande minst 20 timmar hos legitimerad psykoterapeut.

Den sökande ska ha intyg från arbetsgivaren som visar att den sökande under studietiden kommer att ha deltidstjänstgöring med psykoterapeutiska arbetsuppgifter inom psykiatrisk vård eller motsvarande.

Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Urvalet sker genom en samlad bedömning av den sökandes meriter. Vi ber dig att skriva ut och fylla i meritportföljen som du hittar via länken nedan så snart anmälan har öppnat 15 mars:

Meritportfölj psykoterapeutprogrammet HT2024

Meritportfölj (med tillhörande meriter) ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast 22 april 2024.

Du kan läsa mer om hur dina inskickade meriter bedöms på sidan Meritvärdering och urval till psykoterapeutprogrammet

Antagningsbesked med urvalsresultat publiceras den 13 juni på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Inriktning specialist i klinisk psykologi, Anmälan HT24

 • 50%, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 8
 • Studieort: Stockholm
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2024
 • Sista kompletteringsdag: 22 april 2024
 • Anmälningskod: KI-21008

Särskild behörighet

Avlagd psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser).

Den sökande ska ha varit yrkesverksam under minst två år efter den grundläggande psykoterapiutbildningen och under dessa två år arbetat med psykoterapi under handledning av legitimerad psykoterapeut. Den grundläggande psykoterapiutbildningen eller motsvarande ska ha varit inriktad mot kognitiv beteendeterapi.

Den sökande ska inom ramen för den grundläggande utbildningen eller på annat sätt ha genomgått egenterapi eller motsvarande omfattande minst 20 timmar hos legitimerad psykoterapeut.

Den sökande ska ha intyg från arbetsgivaren som visar att den sökande under studietiden kommer att ha deltidstjänstgöring med psykoterapeutiska arbetsuppgifter inom psykiatrisk vård eller motsvarande.

Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Urvalet sker genom en samlad bedömning av den sökandes meriter. Vi ber dig att skriva ut och fylla i meritportföljen som du hittar via länken nedan så snart anmälan har öppnat 15 mars:

Meritportfölj psykoterapeutprogrammet HT2024

Meritportfölj (med tillhörande meriter) ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast 22 april 2024.

Du kan läsa mer om hur dina inskickade meriter bedöms på sidan Meritvärdering och urval till psykoterapeutprogrammet

Antagningsbesked med urvalsresultat publiceras den 13 juni på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning