För dig som är student på Fysioterapeut­programmet Översikt och beskrivning av VIL

Under termin 1 får studenterna följa fysioterapeuter i deras arbete under fältstudiedagarna. I slutet av termin 2 går de ut på en sin första VFU inom öppen- eller slutenvård. Från och med termin 3 ligger längre VFU-perioder fördelade på olika moment och inriktningar.

Bild på en persons händer vid en sjukhussäng där man ser en patients ben med förband. Illustrerar verksamhetsförlagd utbildning, fysioterapeutprogrammet.
Verksamhetsförlagd utbildning, fysioterapeutprogrammet.

Kurser inom fysioterapeutprogrammet där VIL/VFU ingår

Termin 1: Tema undersökning - Fysioterapi 1 
Termin 2: Tema intervention - Fysioterapi 2
Termin 3: Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi i slutenvård
Termin 4: Tema intervention - Fysioterapi 4
Termin 4: Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi för barn och äldre
Termin 5: Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi i öppenvård 
Termin 6: Tema hälso- och sjukvård - Interprofessionell verksamhetsförlagd utbildning
Termin 6: Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi fördjupning 

För att se när under terminen VIL/VFU-perioderna ligger, se ramschema för respektive termin. 

Beskrivning av VIL-/VFU-moment per kurs

Termin 1 – Tema undersökning - Fysioterapi 1

Vid fysioterapeutprogrammet inleds den verksamhetsförlagda utbildningen med två fältstudiedagar. Syftet är att studenten under utbildningens första termin skall få inblick i en fysioterapeuts arbetsdag och verksamhet. Studenten får auskultera hos en handledare (fysioterapeut)/äldrekursare.

Termin 2 - Tema intervention - Fysioterapi 2

Här får studenten använda tidigare och nyförvärvade praktiska och teoretiska kunskaper i kliniskt kontext med patienter. Det omfattar anamnestagning, undersökning av patient (t.ex. ledrörlighet, förflyttning, gång, balans, smärta, bedömning av styrka och kondition), övning i att formulera mål, åtgärd för undersökt patient samt dokumentation enligt fysioterapiprocessen och ICF.

Termin 3 – Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi i slutenvård

Slutenvård: I slutenvården får studenten använda tidigare och nyförvärvade praktiska och teoretiska kunskaper i kliniskt kontext med patienter på sjukhus. Det omfattar undersökning, träning och behandling av patienter med skador i andnings- och cirkulationsorganen, rörelsesystemet, nervsystemet, patienter i det pre- och postoperativa förloppet vid olika akuta sjukdomar och skador samt dokumentation enligt fysioterapiprocessen och ICF.

Termin 4 - Tema internvention - Fysioterapi 4

I undervisningen inom avsnittet nervsystemet ingår VIL. Metodikundervisningen med patienter sker på två olika rehabiliteringskliniker. Växelvis med metodikundervisningen ligger två stycken VIL-dagar som görs med 2-3 studenter tillsammans. Syftet med VIL-dagarna är att studenterna skall få insikt i fysioterapeutens roll inom området sjukdomar och skador i nervsystemet genom att auskultera samt tillämpa sina förvärvade kunskaper och färdigheter.

Termin 4 – Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi för barn och äldre

Inom fysioterapeutens verksamhetsområden pediatrik och geriatrik ingår bland annat att bedöma behovet av förebyggande, behandlande och habiliterande/rehabiliterande insatser, ansvara för fysioterapeutiska behandlingar, prova ut medicintekniska produkter och hjälpmedel samt informera och undervisa enskilda och grupper och deras närstående om egenvård och anpassning till nya livsbetingelser. Rehabilitering av äldre sker i olika kontext inom kommunen eller vid geriatrisk klinik. Inom pediatriken träffar man barn och ungdomar inom olika verksamhetsområden – barnklinik, habilitering, specialförskola/skola. 

Termin 5 – Tema hälso- och sjukvård – fysioterapi i öppenvård

Kursen innehåller klinisk utbildning med fokus på att utveckla självständighet i fysioterapeutisk undersökning, bedömning och behandling i öppenvård, verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Integrera och tillämpa fysioterapeutiska kunskaper, färdigheter och yrkesetiska principer i möte med patienter i öppenvård och med samverkan i interprofessionellt team och andra aktörer relevanta för patientens rehabilitering.

Termin 6 – Tema hälso- och sjukvård - Interprofessionell verksamhetsförlagd utbildning (KUA/KUM)

På klinisk utbildningsavdelning/mottagning får studenten öva på teamarbete, självständighet inom ramen för aktuell profession, dokumentera och kommunicera med såväl teammedlemmar som med patienter och närstående, samt integrera teori och praktik.

Termin 6 – Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi fördjupning

Kursens syfte är att studenten ska fördjupa sina kunskaper, färdigheter och handlingsberedskap inom ett specifikt område inom ämnet fysioterapi. Arbetsformerna består av teoretiska självstudier samt deltagande i självvald klinisk verksamhet (VFU) inom samma specifika område. Studenten deltar i det fysioterapeutiska arbetet vid kliniken under handledning av sjukgymnast med kompetens inom området.

AP
Innehållsgranskare:
Kathrin Dellblad
2024-06-26