För dig som är student på Fysioterapeut­programmet Programmets organisation

Utbildningsnämnden vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (UN NVS) har det övergripande ansvaret för fysioterapeutprogrammets genomförande och samordning. Till sin hjälp har nämnden ett antal kommittéer, arbetsgrupper och administrativ personal. Kursansvarig institution ansvarar för kursernas genomförande.

Utbildningsnämnden NVS

Utbildningsnämnden NVS (UN) har det övergripande ansvaret för institutionens hela utbildningsuppdrag och ska säkerställa integration och progression i och av kurser inom respektive program. I det ingår bland annat kvalitetssäkring och utveckling av programmen, beställa/fördela utbildningsuppdrag till institutioner, fastställande av kursplaner, ekonomi- och resultatuppföljning samt att finna lämpliga former för samverkan mellan programmen.

Ordförande i nämnden är institutionens GUA, ansvarig för grundutbildning på grundnivå och avancerad nivå. Respektive program representeras av programdirektor och en lärarrepresentant.

Programråd

Programrådet (PR) är ett rådgivande organ som ska fungera som ett stöd till programdirektor (PD). PR arbetar med:

  • programmets innehåll, upplägg, utvärdering och utveckling
  • att bistå med beredning av programspecifika frågor för beslut inom UN
  • kursrevidering samt att följa upp kursutvärderingar i förhållande till utbildningsplanens mål

Programrådet består av:

  • programdirektor och biträdande programdirektor
  • årsansvarig för respektive år 1-3
  • samordnare för fristående kurser och uppdragsutbildning
  • VIL-samordnare
  • studievägledare
  • utbildningshandläggare
  • studentrepresentant

Studiesociala kommittén

Studiesociala kommittén (SSK) tar upp såväl enskilda studentärenden som övergripande studentomsorgsfrågor och arbetar under sekretess. I kommittén ingår två lärarrepresentanter varav den ena är beslutsfattande samt studievägledaren som är handläggare. Exempel på studiesociala frågor är studieuppehåll, återupptag av studier, ansökan om undantag från behörighetsvillkoren (s k dispensärenden), ansökan om studieortsbyte och särskilda studentärenden. Studievägledaren ansvarar för att psykosociala faktorer och studenträttsliga aspekter vägs in.

Du får kontakt med Studiesociala kommittén genom programstudievägledaren.

Päivi Vejby

Studievägledare
AP
Innehållsgranskare:
Kathrin Dellblad
2023-10-13