Fusk

Det är inte tillåtet att fuska!

Råd till dig som student

 • Läs alltid instruktionen för examinationen mycket noga.
 • Presentera inte någon annans text som din egen.
 • Om du vid hemtentamen vill samarbeta med en annan student – kontrollera all­tid hur om­fattande samarbete som är tillåtet. Är du osäker på vad som gäller, fråga undervi­sande lärare eller examinator.
 • Vid salstentamen: följ KI:s regler vid tentamensskrivning (se nedan).
 • Tänk särskilt på följande när du skriver uppsats:
 1. använd inte andras texter utan att ange källa
 2. kopiera inte andras texter ordagrant utan att använda citattecken
 3. referera inte till källor som du själv inte läst
 4. låt bli att självplagiera. Det vill säga att återge information från tidigare arbeten som du själv har skrivit, utan att ange källan. 

Vad är fusk?

Enligt 10 kap. 1 § högskoleförordningen (1993:100) är fusk när studenten ”med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studie­prestation annars skall bedömas”.

Exempel på vad KI:s disciplinnämnd bedömt kan ses som fusk är:

 • att kopiera text från Internet eller andra källor utan att källhänvisa
 • att otillåtet samarbeta med medstudent (till exempel att studiekamraters svar är identiska trots att uppgiften är individuell)
 • att kopiera en annan students uppsats eller annat skriftligt arbete
 • att vid salsskrivning ta med andra hjälpmedel/saker till skrivplatsen än vad som enligt KI:s regler för tentamensskrivning är tillåtet

Observera att du som student har ett ansvar att följa de regler som gäller vid exami­nation.

Otillåten kopiering/plagiat

Att kopiera stycken av någon annans text och presentera den som din egen är inte tillåtet. Eftersom det är din prestation som ska examineras måste det vara du som formulerat och skrivit svaren på uppgiften (gäller även i uppsatser). Under utbildningen ska du dock analysera och resonera utifrån kurslitteraturen, vilket innebär att du ibland måste referera till och även citera källor.

KI använder ett automatiserat system som kontrollerar studenter­nas examinationsuppgifter mot Internet, förlagsmaterial och studentmaterial. Om någonting i uppgiften uppvisar likheter med innehållet i källorna informeras läraren om detta.

Otillåtet samarbete

Av instruktionen till hemtentamen ska det framgå om det är tillåtet att samarbeta. Inom detta område finns det en gråzon som gör att det är viktigt att veta var gränsen för otillåtet samarbete går. Att studera tillsammans och diskutera hur en fråga ska lösas är ofta positivt för inlärningsprocessen. De flesta lärare uppmuntrar därför sina studenter att diskutera frågeställningar med varandra. Men om det inte framgår av instruktionen att ni får lösa uppgiften tillsammans, måste samarbetet sluta innan du börjar skriva ditt individuella svar på frågan.

Regler för examination i skrivsal

Det är studentens ansvar att ta del av, förstå och följa följande regler:

Placering

 • Fri placering är inte tillåten utan studenterna ska sitta på anvisad plats.

Tillåten utrustning vid skrivplatsen

 • Endast pennor, radergummi, pennvässare, förtäring och dryck, samt eventuella tillåtna hjälpmedel och böcker (enligt instruktion från examinator) får finnas på skrivplatsen.
 • Pennskrin, glasögonfodral, omslag till förtäring får inte finnas på skrivplatsen.
 • Ytterkläder och väskor ska lämnas på anvisad plats.
 • Mobiltelefoner och annan otillåten elektronisk utrustning ska vara avstängda och lämnas på anvisad plats.
 • Armbandsur och övriga klockor ska lämnas på anvisad plats.
 • Studenter får inte låna utrustning och hjälpmedel av andra studenter under tentamen.
 • Endast papper som tentamensvakten delat ut får användas.

Tider

 • För att undvika störningar och se till att alla får rätt information gäller:
 • Student som kommer försent får genomföra tentamen om förseningen är mindre än 30 minuter. Försenade studenter ges tillträde till skrivsalen 30 minuter efter att examinationen startat, efter att ha fått instruktioner utanför salen.
 • Student får lämna salen tidigast 30 minuter efter examinationens början.

Samtal

 • Samtal eller annan kommunikation mellan studenter får inte ske under tentamen.

Toalettbesök

 • Samtal får inte förekomma vid toalettbesök.
 • Vid toalettbesök skriver studenten namn och platskod på ”toalettbesökslista” och anger också tidpunkt för när hen går in och kommer ut från toaletten enligt instruktion från tentamensvakt.

Identitetskontroll

 • Studenten ska ha sin legitimation liggande på skrivplatsen.
 • Vid inlämning av examinationsunderlaget ska tentamensvakten göra en identitetskontroll.
 • Studenten ska identifiera sig med giltig legitimation.
 • Om en student inte kan uppvisa giltig legitimation, så ska tentamensvakten ta namnteckningsprov och notera namn och platskod. Studenten ska sedan uppvisa giltig legitimation för person utsedd av examinatorn före betygsbeslutet fattas.

InIämning av tentamen

 • Även om studenten inte skrivit något, så ska examinationsunderlaget lämnas in eftersom även blank skrivning räknas som provtillfälle.
 • Kladdpapper lämnas på skrivplatsen och får inte tas ut ur salen.

Misstanke om försök till fusk

 • Student som är misstänkt för att försöka fuska får slutföra tentamen.
 • Examinationsunderlaget placeras i igenklistrat kuvert och rättas inte förrän beslut om ärendet har fattats.

Störande beteende

 • Om en student uppenbart stör eller hindrar genomförandet av examinationen eller inte följer anvisningarna får tentamensvakten be studenten lämna salen.

Anmälan av fusk

Institutionerna vid KI är skyldiga att anmäla misstänkt fusk till rektor. En anmälan till rektor om fusk ska utredas skyndsamt. Bland annat görs detta genom att den anmälda får möjlighet att yttra sig över anmälan. Yttrandet kompletteras med ytterli­gare uppgifter från exempelvis anmälaren. Utifrån vad som framkommer fattar rek­tor beslut.

Rektor kan besluta att antingen lämna ärendet utan vidare åtgärd, att utdela en var­ning eller att skicka ärendet till disciplinnämnden – en disciplinnämnd ska enligt högskoleförordningen finnas vid varje högskola – för prövning. Disciplinnämnden vid KI består av rektor, en lagfaren ledamot, en lärarrepresentant och två student­representanter. Disciplinnämnden har en handläggare som utreder ärenden som ska prövas av disciplinnämnden.

Beslutar rektor om varning har den anmälda studenten möjlighet att få beslutet prö­vat av disciplinnämnden. Sekreteraren i disciplinnämnden ska underrätta studenten om denna rättighet. Om studenten inte vill få rektors beslut ytterligare prövat avslutas ärendet och handlingarna skickas till diariet. Varningen syns inte i Ladok­utdrag eller examensbevis. Efter en varning är det examinator som avgör om den aktuella examinationsuppgiften ska bedömas eller förklaras som ogiltig.

Om rektor beslutar att överlämna ärendet till disciplinnämnden för prövning, är det vik­tigt att studenten berättar sin version av vad som inträffat för nämnden. Detta kan ske skriftligt, eller muntligt vid nämndens möte. När disciplinnämnden hört studen­ten och anmälaren, fattar den sitt beslut. Nämnden kan besluta att inte vidta någon åtgärd, att utdela en varning eller att avstänga studenten från studier vid KI i upp till sex månader.

Under avstängningstiden får studenten inte delta i undervisning, examination eller annan verksamhet vid KI. En avstängning leder även till att studiemedel inte betalas ut för den period studenten är avstängd.

Överklagande

Beslut av en disciplinnämnd om avstängning eller varning kan överklagas skriftligt till förvaltningsrätten. Av överklagandet ska framgå vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som han eller hon begär. Överklagandet ställs till Förvaltningsrätten i Stockholm men ska ges in till KI. Det ska ha kommit in till KI inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.

Relaterade sidor:
Examination & betygssystem
Disciplinärenden

CC
Innehållsgranskare:
Christian Edling
2024-05-07