För dig som är student på Läkarprogrammet, sexårigt Svar på vanliga frågor om sexåriga läkarprogrammet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna som vi får om sexåriga läkarprogrammet. Eftersom vi kontinuerligt får in frågor kan denna sida komma att uppdateras om nya frågor blir vanliga.

Frågor om skillnader mellan läkarprogrammen på KI

  • Vad är den största skillnaden mellan det 5,5-åriga och det sexåriga läkarprogrammet?

Examensmålen för det sexåriga programmet ligger på en högre (svårare) nivå vad det gäller främst kliniska och professionella kompetenser eftersom man vid examen ska ha kompetens och självständighet i yrkesutövningen motsvarande legitimationsnivå. Dessutom är det bredare mål med mer fokus på jämlik vård och hälsa, prevention, livslångt lärande, patientsäkerhet, global hälsa, hållbarhet etc.  

En annan skillnad är att man på de tidiga terminerna läser de ingående ämnena i en annan ordning i det sexåriga programmet jämfört med i det 5,5-åriga programmet. 

  • Hur mycket kommer kursplanerna i det sexåriga programmet att skilja sig från kursplanerna i det 5,5-åriga programmet? Är det möjligt att använda sig av gamla tentor vid inläsning inför examination av de nya kursplanerna?

Examinationerna baseras på lärandemålen i de nya kursplanerna och eftersom det är nya mål blir det nya frågor. Vissa frågor från gamla tentor kan fortfarande vara relevanta men det kan vara svårt att veta i vilken kurs de i så fall hör hemma i det sexåriga programmet.

  • Kommer det ske patientkontakt tidigare i det sexåriga programmet? I så fall från vilken termin?

​​​I det sexåriga programmet startar patientkontakt redan på termin 1 även om det då är i liten skala, precis som i det 5,5-åriga.

Frågor om utbildningens genomförande

  • Varför finns det inte kursplaner för alla kurser i programmet?

Kursplanerna fastställs efterhand som de nya kurserna införs (se bilden som visar vilka programterminer som är igång på respektive läsårstermin). Kursplanerna för kommande termin fastställs senast i mitten av terminen innan (till exempel finns kursplanerna på termin 6 som går första gången VT24 tillgängliga senast i oktober 2023). En översiktlig beskrivning av varje kurs finns på sidan Programöversikt.

Översikt över när terminer i det sexåriga läkarprogrammet startar.
Översikt över vilka programterminer som är igång på respektive läsårstermin. Foto: N/A
  • Hur kommer den teoretiska undervisningen gå till?

Det nya sexåriga programmet kommer att ha mer studentaktiverande pedagogik än i det 5,5-åriga programmet. KI har valt att genomgående använda teambaserat lärande (TBL). TBL innebär arbete i fasta grupper under en kurs eller termin. Varje TBL-modul består av egna förberedelser, bastest individuellt samt i den egna gruppen, följt av en interaktiv diskussion med lärare. Därefter följer en tillämpning och modulen avslutas med bedömning av egen och gruppens prestation och samarbete.

  • Kommer undervisningen ske på Campus Solna eller campus i Flemingsberg?

Verksamhetsförlagd utbildning sker i hela sjukvården i Region Stockholm. Den teoretiska undervisningen de tre första terminerna sker i huvudsak på Campus Solna. Under termin 4-7 kommer du att ha en kursplacering på ett av de större sjukhusen det vill säga Karolinska Universitetssjukhuset Solna eller Huddinge, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset.
Det innebär att din undervisning (både teoretisk och klinisk) sker i huvudsak på det sjukhus där du är kursplacerad, men även på vårdcentral och i vissa fall även på andra ställen inom Region Stockholm. Under termin 9-12 kommer du att vara placerad på olika vårdenheter inom Region Stockholm. 

Du ska vara inställd på att du kommer behöva resa inom Region Stockholm under din utbildning.

  • Kommer studenter efter det nya läkarprogrammet att bli beviljade bastjänstgöring (BT) på ett enklare sätt eller kommer det vara konkurrens så som det är nu vad gäller allmäntjänstgöring (AT)?

Det är för tidigt att svara på. Planeringen för BT är i full gång över hela landet. Det är viktigt att veta att det är Socialstyrelsen och landets regioner och inte KI som ansvarar för BT. Du kan hitta mer information hos Socialstyrelsen.

Frågor om byte till läkarprogrammet vid KI från annat lärosäte

  • Jag läser läkarprogrammet vid ett annat lärosäte och jag vill gärna byta studieort till KI och undrar hur det går till rent praktiskt.

För att få läsa vid KI måste du först söka via antagning.se och bli antagen till vårt läkarprogram. Vid en eventuell antagning blir du antagen till den studentkull som ska läsa programmet med start den termin du blivit antagen till. Det är där du har din garanterade plats på programmet.

Från och med HT21 blir man antagen till det nya sexåriga läkarprogrammet vid KI. Då KI bygger ut programmet vartefter kommer det bara finnas kurser på termin 1 HT21, 2 terminer med kurser VT22, och så vidare (se bilden högre upp på denna sida). Du har möjlighet att ansöka om tillgodoräknande baserat på dina tidigare studier, och i mån av plats bli erbjuden en kursplats på högre kurs/ternin. Även om ditt tillgodoräknande beviljas i större omfattning kan du inte bli uppflyttad till högre kurs eller termin som ännu inte startat i det sexåriga programmet. 

  • Jag har tidigare läst det 5,5-åriga läkarprogrammet på ett annat lärosäte och är intresserad av att fortsätta mina läkarstudier vid KI:s 5,5-åriga program. Hur gör man?

Det finns ingen möjlighet att bli antagen till det 5,5 åriga programmet på KI från och med HT21. 

KI tillämpar ingen antagning till senare del till det gamla 5,5-åriga programmet och du kan därför inte efter ett beviljat tillgodoräknande bli erbjuden en plats på det 5,5-åriga programmet.

 

MD
Innehållsgranskare:
Admin för Läka…
2024-06-18