För studenter på kursen Fokus akutsjukvård - säkert och effektivt beslutsfattande (7,5 hp) kurskod 2LK158

Eller som vi också kallat den "Överlevnadskurs för såväl dig som dina patienter på akutrummet" eftersom dess fokus är strukturerat och effektivt stabiliserande av en patient på akutrummet. Kursen bygger på att du som student får individuell träning och kontinuerlig återkoppling.

Kursplan

Övergripande mål

Efter kursen skall du känna dig väl förberedd för att ta larm på akutmottagningen.

Kursbeskrivning

Vi arbetar i mindre grupper (4-6 studenter) med praktiska färdigheter samt tillämpar dem i fullskalesimuleringar där du får träna ditt ledarskap och insikt i egna och andras stressreaktioner. Kursen består bland annat av:

  • Praktiska workshops som ger dig hands-on färdigheter för respektive bokstav i omhändertagande enligt ABCDE
  • Seminarier med praktisk EKG & blodgastolkning ur ett akut perspektiv
  • Ultraljudsworkshop
  • 6 fullskalesimuleringar där du tränar att leda ett akutrumsteam och stabilisera en larmpatient
  • Katastrofmedicinsk övning med prehospitalt och hospitalt perspektiv
  • VFU med valfri jourlinje samt ambulansmedåkning

Akutsjukvård omfattar handläggning av akuta sjukdomstillstånd och olycksfall utifrån ett oselekterat  patientmaterial från prehospitalt omhändertagande via bedömning och behandling på akutmottagning till fastställande av adekvat fortsatt vårdnivå. Kursen fokuserat särskilt på moment som stärker den enskilda studentens kompetens och färdigheter som krävs för ett effektivt arbete i en akutsituation i interprofessionella team, såsom ledarskap och effektiv kommunikation. Färdighetsträning inklusive ett flertal avancerade medicinska simuleringar med riktiga patientfall där riktad individuell återkoppling ges utgör en grundpelare i kursen.

Undervisningsformer

Majoriteten av undervisningen sker i små grupper och en handledare (ST-läkare) som följs åt genom hela kursens alla moment. Momenten består av fullskalesimuleringar, praktiska procedurworkshops och seminarium. Fokus ligger hela tiden på konkreta praktiska åtgärder du kommer att kunna behöva din första dag på akutmottagningen. Varje åtgärd diskuteras utifrån befintlig evidens och tänkbar patofysiologi. Vi kommer även ha en katastrofövning tillsammans med centrum för global hälsa. . Fortlöpande individuell återkoppling och formativ bedömning baserad på färdighetsträning utgör grunden för att uppnå lärandemålen. I grunden är tiderna för kursen 08.00-16.30 vardagar men VFU (2 pass) inkl ambulansmedåkning kan ske kvälls- eller helgtid.

Campus/Sjukhus

Kursen ges från institutionen för Medicin Solna samt tre sjukhus (Karolinska Universitetssjukhuset Solna & Huddinge, St Göran och Norrtälje). Varje grupp har en basplacering vid en av de fyra kliniska plattformarna (Solna 18st, Huddinge 12st, Norrtälje 6st, St Göran 18st). Vi försöker i möjligaste mån placera er studenter på den plattform ni önskar.

Från kursenkäterna

Studenterna var generellt sett nöjda: 92% uppfattade att lärarna varit tillmötesgående för ideer och synpunkter på kursens utformning och innehåll i mycket hög grad, 92% ansåg att de fick användbar återkoppling i hög-mycket hög grad under kursen, 92% skulle rekommendera kursen i mycket hög grad, 90% anser att de kommer kunna tillämpa kunskaper i sitt kliniska arbete i mycket hög grad, 89% ansåg att kursen var mycket givande.

Tips från studenter till er kommande studenter (fritextfråga i kursutvärderingen): ”Kursinnehållet känns överväldigande men du är i goda händer!” ”Våga agera på simuleringarna, ta tillvara den återkoppling du får”, ”Välj den! Innan jag gick den ville jag inte jobba akut. Nu känner jag en stor trygghet för det och vill gärna jobba på akuten.”, ”Läs på akut internmedicin”, ”Kom förberedd till seminarium så ger det mest för alla”, ” Grattis! Du kommer nu börja på läkarprogrammets bästa kurs. Ta till vara på det!”

Examination och bedömningskriterier

Obligatorier
Färdighetsträning i form av 5 procedurworkshops och 6 simuleringsövningar.
4 seminarier.
2 pass VFU.

Examination- översikt av lärandemål samt examinationsformer

Studenten ska kunna:

1.redogöra för den akuta vårdkedjan samt grundläggande principer för prioritering av vårdsökande; inklusive vid obalans mellan behov och resurser samt vid allvarlig händelse (S2)

2.diskutera vanliga etiska situationer inom akutsjukvården och hur man utifrån ett vetenskapligt och humanistiskt synsätt, med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, kan hantera dessa (S3)

3.prioritera mellan vårdsökande utifrån allvarlighetsgrad, med särskilt fokus på att kunna identifiera potentiellt livshotande tillstånd samt att kunna initiera omedelbart livräddande åtgärder; individuellt och som del av ett team i akuta situationer (M3)

4.på ett strukturerat sätt utföra initial bedömning, stabilisering och reevaluering vid vanligt förekommande akuta symptom och syndrom hos patienter i alla åldrar (M3)

5.utifrån kliniska uppgifter kunna föra ett differentialdiagnostiskt resonemang och initiera lämplig utredning och behandling samt planera för fortsatt vård och vårdnivå (M3)

6.på ett kortfattat och patientsäkert sätt kunna överföra information om ett sjukdomsförlopp samt informera patienter och anhöriga om detsamma (M3)

7.identifiera och diskutera egna och andras stressreaktioner och deras inverkan på den egna prestationen (M2)

8.visa förmåga att initiera, medverka i och genomföra förbättringsarbete (M2)

9.uppträda respektfullt mot andra studenter, lärare och personal, samt ta aktivt ansvar för sitt lärande och sin professionella utveckling

Examination: Vi arbetar med formativ bedömning på simuleringar, du behöver ha agerat som teamledare på 3 simuleringar med godkänt resultat för att få genomföra praktiska provet. Varje dag får du en uppgift  via CANVAS ”Julkalendern” som innebär att du får ett inläsningsmaterial samt skall svara på en fråga. Du måste svara på frågorna innan sista kursveckan.

.

Kurstider

VT24: Mån 2024-04-29 – Fre 2024-05-31

HT24: Ons 2024-12-04 – Fre 2025-01-17 

 

Schema

Kursvärdering

Kontaktuppgifter

Kursansvarig Institution: Institutionen för Medicin Solna

 

Profile image

Therese Djärv

Kursansvarig

Sofie Jensen

Utbildningsadministratör
+46852482379
TD
Innehållsgranskare:
Sofie Jensen
2024-04-11