För dig som är student på Arbetsterapeut­programmet Studieinformation och regler

Information om studenträtt, tillgodoräknande, studieuppehåll och andra studierelaterade frågor.

Som student på arbetsterapeutprogrammet har du rättigheter och skyldigheter. Det är viktigt att du som student tar del av lagar, regler och riktlinjer så att du vet vad du har för rättigheter och skyldigheter i olika situationer.

Studenträtt – regler och riktlinjer

På sidan för studenträtt hittar du information om regler och riktlinjer rörande examinationer, disciplinärenden, fusk, provtillfällen, registrering, schema och närvaro vid undervisning. Längst ner på den sidan hittar du samlat studieadministrativa blanketter inom olika områden. Nedan följer sammanfattning.

Förhållningssätt och uppförandekod för studenter vid Karolinska Institutet

Karolinska Institutets (KI) mål är att erbjuda dig som student en god studiemiljö där du får med dig goda kunskaper och erfarenheter in i yrkeslivet. Det är därför viktigt att du redan under studietiden intar ett professionellt förhållningssätt till dina studier, dina studiekamrater, lärare och personal inom universitet samt i de sammanhang du kommer att befinna dig som student. KI har en skyldighet att informera och lägga upp information på KI´s webbsida för att ge och möjliggöra för dig som student att hitta information om de regler som tillämpas vid universitet. Du som student har i din tur ansvar för att ta del av information, söka reda på information och att följa reglerna. Detta dokument syftar till att klargöra några av de delar som förväntas av dig som student att ta ansvar för när du studerar vid KI Code of Conduct. Du har själv också möjlighet till inflytande över din utbildning via studentkårerna och deras delaktighet i KI:s samråds- och beslutsorgan.

Professionell kommunikation

Utbildningen är en professionell miljö. I din roll som student på universitet är professionell kommunikation något mer formell än vanligen i privata sammanhang, artighet av dig är förväntat och det är viktigt att vara tydlig med sin roll/funktion.

Professionell kommunikation gäller vid all muntlig och skriftlig kommunikation, med alla personer som till exempel lärare, medstudenter, administratörer, studievägledare, handledare ute på VIL och andra i studieärenden. Professionell kommunikation gäller både enskilt och i grupp, även vid alla olika typer av kommunikationssätt: Muntlig i och utanför klassrum, via telefon, digitala system som till exempel zoom, e-mail eller via Canvas.

 • Använd hälsningsfras i början och slutet av meddelandet (du-tilltal går utmärkt, i svenska akademiska sammanhang använder man vanligen inte titlar annat än vid högtidliga tillfällen)
 • Presentera dig med namn, kurs och program (se tips nedan)
 • Var tydlig med ditt ärende, skriv fullständiga meningar och använd ett vårdat språk
 • Du ska självklart be om hjälp eller råd när du behöver, men tänk på att du alltid har ett eget ansvar för dina studier

Ett bra tips är att i ditt epostprogram lägga in en signatur med ditt program och termin. Detta är särskilt viktigt om du inte använder ditt studentmejlkonto. Tänk på att uppdatera när du byter kurs/termin.

Mall för e-postsignatur:

Förnamn Efternamn

Student på (kursnamn), termin (siffra), (program)

Karolinska Institutet

(Ev. telefonnnummer)

Behörighetsvillkor

Student räknas som behörig till kurs från och med den dag samtliga behörighetsvillkor är uppfyllda och de godkända resultaten är registrerade i Ladok. Alla villkor ska vara uppfyllda i samband med att kursen startar.

För att veta om du är behörig till en kurs tar du själv fram den information som gäller för dig genom att titta på vad som krävs för att uppfylla behörighetsvillkoren samt vilka resultat som finns inrapporterade för dig i Ladok.

 • Behörighetsvillkoren för varje kurs finns fastställda i respektive kursplan. För att hitta rätt kursplan går du in på programwebben  och sidan programöversikt. Där finns länkar till alla kurser på hela programmet med detaljerad information. Alternativt söker du kursplaner via kursplanearkivet.
 • Här finns en sammanfattning av behörighetsvillkoren  för varje kurs.
 • Logga in i Ladok för studenter för att kontrollera vilka resultat som finns inrapporterade.
 • Kontakta din studievägledare om du har frågor.

Om du inte är behörig vid kursstart

Det är ditt eget ansvar att, i god tid innan kurs och termin startar, ta reda på hur och när du kan göra omexaminationer, det gäller alla obligatoriska inslag i kursen, som till exempel seminarier, VIL, skriftliga examinationer.

Kontakta kursansvarig vid eventuella frågor angående omexaminationer, om du inte hittar denna information till exempel på kurswebben, som du har tillgång till via programwebben under programöversikt eller i Canvas kursrum.

I de respektive kursplanerna hittar du bland annat information om hur många gånger du får examineras, i det fall det finns en begränsning av antal examinationstillfällen.

Obehöriga studenter som under terminen ska ta igen rester på kurs uppmanas att även kontakta studievägledare för övergripande studieplanering.

Ansökan om undantag från behörighetsvillkor

För den student som inte uppfyller behörighetsvillkoren finns möjlighet att ansöka om undantag från behörighetsvillkoren. Undantag kan beviljas om den som söker undantag ändå anses ha förutsättningar för att klara av den kommande kursen trots att behörighetsvillkoren inte är uppfyllda.

I ansökan om undantag från behörighetsvillkoren anger du vad du saknar för att bli behörig, till exempel kurser, delmoment och andra obligatoriska inslag. Beskriv därefter de förkunskaper och färdigheter du besitter, som ger dig förutsättning att genomföra kommande kurs utan att ha nått behörighetskraven. Du ska även redovisa hur och när du planerar att komma ifatt, slutföra de behörighetsgivande kurser/delmoment, som du har rester i.

Det är viktigt att du i din ansökan tar med alla underlag som styrker att du har förkunskaper och förutsättningar att klara av de kommande kurserna, som du inte är behörig till.

Din motivering ska vara kortfattad och ca en halv till en A4-sida. Resultatintyg från Ladok behöver inte bifogas.

Observera att vid bedömning beaktas inte orsaker till varför du inte uppfyllt behörighetsvillkoren, till exempel sjukdom, ekonomiska eller andra personliga skäl. Det som beaktas är, enligt Högskoleförordningen 7 kap 3§, om du bedöms ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren.

Du ska alltid använda den senaste versionen av blanketten ”Ansökan om undantag från behörighetsvillkoren, utbildning på grundnivå och avancerad nivå”, som du hittar under studieadministrativa blanketter 
Om ansökan saknar information kan du behöva komplettera med information innan den behandlas.
För att ansökan ska kunna handläggas i tid måste den inkomma i god tid innan kursstart, enligt anvisningar. Tänk på att sent ankomna ansökningar inte alltid hinner behandlas före kursstart, vilket medför risk att du inte kan påbörja kurs, trots ett eventuellt positivt beslut gällande undantag från behörighetsvillkoren.

Ansökan mejlas som bifogad fil, i Word-format, till programstudievägledare. Ankomstdatum och Dnr på blanketten fylls i av studievägledaren.

Deadline för ansökan om undantag från behörighetsvillkoren 

Generellt: Deadline för ansökan om undantag från behörighetsvillkoren gällande studier på högre terminskurser är att ansökan ska vara inkommen senast två veckor innan terminsslut. Ansökningar behandlas löpande.

 • Om du inte har några omexaminationstillfällen i behörighetsgivande kurser innan deadline för ansökan eller av annan anledning behöver få din ansökan prövad innan deadline, kan du inkomma med din ansökan om undantag från behörighetsvillkoren redan nu, inkomna ansökningar behandlas löpande. 
 •  Gällande T3-kurserna Kreativitet och delaktighet (1AR028) samt Mångfald, inklusion och hälsa (1AR029) – kan du inkomma med ansökan om undantag från behörighetsvillkoren fram till senast fyra veckor innan kursstart. Ansökningar behandlas löpande.

Studievägledning

Studievägledaren:

 • Ger dig vägledning i utbildningen och studierna
 • Ger information om innehållet i utbildningen samt information om behörighetskrav
 • Ger dig råd om studievanor och studieteknik
 • Handlägger frågor om studieuppehåll och återupptagande av studier, avbrott, studiesociala frågor med mera
 • Följer upp studieresultat och vid behov erbjuder studenter övergripande hjälp med studieplanering
 • Utfärdar intyg på begäran
 • Erbjuder kompetens i de regelverk som finns både i form av lag, förordningar och lokala regelverk och riktlinjer
 • Är föredragande i Studiesociala kommittén för arbetsterapeutprogrammet
 • Har tystnadsplikt

I den studiesociala kommittén (SSK) på Arbetsterapeutprogrammet behandlas enskilda studentärenden (exempelvis ansökan om undantag från behörighetsvillkoren) samt övergripande studiesociala frågor. Inga studentrepresentanter deltar då beslut som fattas rör myndighetsutövning mot enskild person.

Välkommen att ringa, mejl eller boka tid för ett personligt besök. Studievägledaren arbetar deltid och nås säkrast via mejl.

Inna Osadtjaja

Studievägledare
08-52486387

Adress:

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)

Utbildningskansliet
Alfred Nobels Allé 23, plan 2, D-flygeln
141 83 Huddinge

Examinationer och omexaminationer samt antal gånger

Information om hur kurser examineras finns beskrivet i varje kursplan som finns i programöversikten. Detaljerad information om examinationskriterer finns inne i varje kurs. Generellt ges två examinationstillfällen per termin i varje kurs. Tid när dessa sker finns ofta angivna på respektive kurssida. Kontakta kursansvarig om förtydligande information behövs. På sidan för examination finns ytterligare information.

I varje kursplan finns angivet hur många antal provtillfällen det maximalt finns för just den kursen. Generellt gäller max 6 gånger för varje teoretiskt prov och max 2 gånger för praktiska VIL/VFU-perioder. Om max antal gånger en examination har skett och studenten är fortsatt underkänd kan studenten ansöka om undantag och det är kursens examinator som tar beslut om godkännande eller inte för ytterligare ett provtillfälle. Mer information och blankett för ansökan finns på sidan studieadministrativa blanketter .

Blanketten skickas in till kursens examinator för behandling.  Om en student närmar sig maximalt antal genomförda examinationer i en kurs rekommenderas studenten att kontakta kursansvarig för att få tips på hur studenten ska gå tillväga för att öka chansen till godkännande, se bilaga.

 

Rättelse eller omprövat betygsbeslut

En student kan begära att få sitt betygbeslut omprövat. Då följs följs KI´s direktiv och information, rutinen och blanketten hittar du under studieadministrativa blanketter och blanketten heter ”Begäran om rättelse eller omprövning av betygsbeslut eller provresultat”.

Examinatorn för kursen tar emot och tar beslut i din begäran om rättelse eller omprövning av betygsbeslut. Blanketten ska därför skickas in fullständigt ifylld med angivna bifogade bilagor för att kunna behandlas.  

Att studera med funktionsvariation

Karolinska Institutet erbjuder olika pedagogiska stödformer för dig som är student med varaktiga funktionsvariationer. Stödet som erbjuds beror på din situation och är till för att underlätta dina studier. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor. Stödet kan gälla både föreläsningar, teoretiska samt praktiska prov. Läsa mer här om att studera med funktionsvariation

Studieuppehåll och anmälan om återupptag av studier

Information om KI´s regler för studieuppehåll och anmälan om återupptag finnar du på sidan studieuppehåll och där finns även aktuella ansökningsdatum angivna. På sidan för studieadministrativa blanketter finns beskrivningar och ansökningsdokument för hur du går till väga när det gäller din ansökan studieuppehåll, återupptag av studier, anmälan om studieavbrott och så vidare.

Information till dig som önskar överflyttning eller byte från annat universitet - tillgodoräknanden

Studenter som är antagna vid andra lärosäten hänvisas till att söka arbetsterapeutprogrammet vid Karolinska Institutet via ordinarie antagning. Vid en eventuell antagning har dessa studenter rätt att få sina tidigare studier prövade för tillgodoräknanden. Vid ett tillgodoräknande som omfattar flera kurser på programmet kan man erbjudas uppflyttning till högre termin, i mån av plats. Allt beror på kursinnehållet i de kurser/utbildningar den sökande tidigare har läst och kursinnehållet på de kurser vårt program har på varje termin. Läs mer på Tillgodoräknande för utbildning på grundnivå och avancerad-nivå

Vi ger inga förhandsbesked på vad sökande kan komma att få tillgodoräkna sig under ansökningstiden, vi gör bedömningen först när den sökande har blivit antagen till programmet och registrerat sig på programmet. Studenten kan själv skaffa sig en uppfattning om vad som skulle kunna tillgodoräkna sig genom att läsa på programöversikten där programmets kursplaner finns samlade.  

I termin 6 ges möjlighet till valbar kurs, om tidigare genomgången kurs vill tillgodoräknas, se arbetsterapeutprogrammets valbara kurser för mer information.

Studentombud

Medicinska Föreningens studentombud och doktorandombud är oberoende instanser som du som student eller doktorand kan vända dig till med frågor angående Karolinska institutets regelverk, eller som stöd i konflikter eller andra uppkomna situationer under din studietid. Ärenden behandlas konfidentiellt, det är alltid avgiftsfritt och finns till för alla studenter, oavsett medlemskap i Medicinska Föreningen eller inte.

Du kan läsa mer om Medicinska Föreningens ombud på Medicinska Föreningens hemsida.

AB
Innehållsgranskare:
Anna Söderberg
2024-01-26