För dig som är student på Arbetsterapeut­programmet Studieinformation och regler

Information om studenträtt, tillgodoräknande, studieuppehåll och andra studierelaterade frågor.

Tillträdesregler till kurserna inom programmet

Här hittar du tillträdesregler till kurserna inom programmet

Ansökan om undantag för behörighetsvillkor

För student som inte uppfyller behörighetsvillkoren finns möjlighet att ansöka om undantag från behörighetsvillkoren. Undantag kan beviljas om den som söker ändå kan anses ha förutsättningar att klara av den kommande kursen. Behörighetsvillkoren grundas dock på de förutsättningar som studenten bedömts behöva för att klara kursen.

I din ansökan ska du se till att ha underlag som stödjer dina prestationer, du ska ange vad du saknar, det kan vara till exempel kurs, delmoment eller obligatoriska examinerande inslag. Du ska ange vad det är som saknas för respektive godkännande i respektive del och hur din tidsplan ser ut för att ta igen dina rester.

Vid bedömning av ansökan beaktas inte bakgrunden till varför du inte uppfyllt behörighetsvillkoren som till exempel sjukdom, ekonomiska eller andra personliga skäl. Det som beaktas är vilka kunskaper och färdigheter som studenten bedöms ha för att tillgodogöra sig utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren.

Om någon information saknas i ansökan så får du ett mejl om att du måste komplettera din ansökan innan den behandlas.  

En kortfattad motivering kan vara på ca ½-1 A4-sida. Urklipp gällande Ladok-resultat ska ej bifogas. För att ansökan ska kunna handläggas innan kursstart måste den inkomma i god tid. Tänk på att sent ankomna ansökningar inte alltid hinner behandlas innan kursstart. Senaste versionen av mallen för ansökan om undantag ska alltid användas, du hittar den under  studieadministrativa blanketter ”Ansökan om undantag från behörighetsvillkor, utbildning på grundnivå och avancerad nivå”.

Deadline för ansökningar HT22

Deadline för ansökan till alla kurserna är den 22 maj 2022. Till T3-kurserna Kreativitet och delaktighet samt Mångfald, inklusion och hälsa gäller dock datumet 22 september 2022.

Att studera med funktionsvariation

Karolinska Institutet erbjuder olika pedagogiska stödformer för dig som är student med varaktiga funktionsvariationer. Stödet som erbjuds beror på din situation och är till för att underlätta dina studier. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor.

Här kan du läsa mer om att studera med funktionsvariation

Studentombud

Medicinska Föreningens studentombud och doktorandombud är oberoende instanser som du som student eller doktorand kan vända dig till med frågor angående Karolinska institutets regelverk, eller som stöd i konflikter eller andra uppkomna situationer under din studietid. Ärenden behandlas konfidentiellt, det är alltid avgiftsfritt och finns till för alla studenter, oavsett medlemskap i Medicinska Föreningen eller inte.

Du kan läsa mer om Medicinska Föreningens ombudsmän på Medicinska Föreningens hemsida.

Studievägledning

Studievägledaren

  • Ger dig vägledning i utbildningen och studierna
  • Ger information om innehållet i utbildningen samt information om behörighetskrav
  • Ger dig råd om studievanor och studieteknik
  • Handlägger frågor om studieuppehåll och återupptagande av studier, avbrott, studiesociala frågor med mera
  • Följer upp studieresultat och vid behov erbjuder studenter övergripande hjälp med studieplanering
  • Utfärdar intyg på begäran
  • Erbjuder kompetens i de regelverk som finns både i form av lag, förordningar och lokala regelverk och riktlinjer
  • Är föredragande i Studiesociala kommittén för arbetsterapeutprogrammet

I den studiesociala kommittén (SSK) på Arbetsterapeutprogrammet behandlas enskilda studentärenden (exempelvis ansökan om undantag från behörighetsvillkoren) samt övergripande studiesociala frågor. Inga studentrepresentanter deltar då beslut som fattas rör myndighetsutövning mot enskild person.

Studieuppehåll och anmälan om återupptag av studier

Information om studieuppehåll och anmälan om återupptag hittar man här

Studieadministrativa blanketter för ansökan studieuppehåll, återupptag av studier, anmälan om studieavbrott, ansökan om undantag från behörighetsvillkoren, med mera finns här

Studievägledaren har tystnadsplikt. 

Välkommen att ringa, maila eller boka tid för ett personligt besök. Studievägledare arbetar deltid och nås säkrast via mail.

Inna Osadtjaja

Studievägledare
08-52486387

Adress:

Karolinska Institutet Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)

Utbildningskansliet Alfred Nobels Allé 23, plan 2, D-flygeln 141 83 Huddinge

Tillgodoräknanden

Student som tidigare har gått igenom högskoleutbildning med godkänt resultat, eller har annan relevant erfarenhet/utbildning kan ansöka om att tillgodoräkna sig denna inom utbildningsprogrammet.

Rättelse eller omprövning av betyg

På denna sida kan du läsa mer om hur du går tillväga om du vill begära rättelse eller omprövning av ditt betyg.