För dig som är student på Arbetsterapeut­programmet Tillgodoräknanden

Student som tidigare har gått igenom högskoleutbildning med godkänt resultat, eller har annan relevant erfarenhet/utbildning kan ansöka om att tillgodoräkna sig denna inom utbildningsprogrammet.

Student som ansöker om tillgodoräknande uppmanas att göra detta i god tid innan kursstart. Vänligen observera att det är ditt eget ansvar att själv jämföra dina tidigare studier med programmets kurser och avgöra vilka kurser du vill ansöka om tillgodoräknande för. Du kan inte få något förhandsbesked om "Vilka kurser tror ni att jag kan få tillgodoräkna mig".

Ansökningsblankett hittar du på sidan för studieadministrativa blanketter.

Tänker du ansöka om tillgodoräknande för flera kurser? Då ska du fylla i en blankett per kurs!

Fyll i blanketten noggrant och säkerställ att du fyllt i hela blanketten ordentligt och korrekt, skriv därefter under ansökan.

Tillgodoräknande av enstaka obligatoriska kurser

Vid tillgodoräknande av en obligatorisk kurs ska du ange namnet på den kurs som du vill slippa läsa i fältet ”Kursens benämning på KI” och antalet högskolepoäng (hp) samt kursens kurskod. Antingen gäller din ansökan en hel kurs eller ett moment (del av en kurs) så välj det alternativ på blankettens första sida som passar.

Ansökan, inklusive bilagor (vidimerat studieintyg och kursplan), om tillgodoräknande av obligatoriska kurser skickas till kursgivande institution (för kontaktuppgifter, se respektive kurswebb). 

Tillgodoräknande av valbar kurs

Om du vill tillgodoräkna dig en valbar kurs, ska du istället på sid 1 ange ”Valbar kurs” i fältet ”Kursens benämning vid KI” och det antal högskolepoäng som du önskar tillgodoräkna dig i fältet högskolepoäng, kurskodsfältet lämnas tomt. Tillgodoräknandet sker då mot målen i utbildningsplanen.

Tillgodoräknande av examensarbete

Vid tillgodoräknande av examensarbete ska du ange namnet på den kurs som du vill slippa läsa i fältet ”Kursens benämning på KI” och antalet högskolepoäng (hp) samt kursens kurskod. Viktigt att du fyller i inom vilket program du avser att tillgodoräkna dig kursen. Du måste även bifoga ett vidimerat* exemplar ditt examensarbete.

Tillgodoräknande större del av program 

Avser du att ansöka om tillgodoräknande för två kurser eller fler inom programmet skickar du in din ansökan till programhandläggaren på institutionen. Observera att du behöver skicka in en blankett per kurs du önskar tillgodoräkna. 

Ansökan, inklusive bilagor gällande

 • tillgodoräknande av valbar kurs
 • större del av program (två kurser eller fler) samt
 • examensarbeten 

skickas till:

 Arbetsterapeut@nvs.ki.se

alternativt till:

Arbetsterapeutprogrammet

Utbildningskansliet NVS
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Alfred Nobels allé 23, plan D2
141 83 Huddinge

 

E-postadress för frågor: Arbetsterapeut@nvs.ki.se

Vad ska du bifoga din ansökan

 • Vidimerat* eller verifierbart studieintyg, (tex kursintyg, resultatintyg från Ladok/utdrag från Ladok för studenter) både på svenska och engelska. Detta studieintyg krävs för att vi ska kunna säkerställa att du genomgått utbildningen med ett godkänt resultat. Viktigt att kurskoden finns med på studieintyget/Ladok-utdraget. I intyget kan vi också se kursens korrekta namn, både på svenska och engelska. Saknas uppgift om den av kursgivande universitet/högskola fastställda engelska benämningen kommer – Translation not available – att anges istället för engelsk benämning vid registreringen, detta kommer även att synas i examensbeviset. Om kursen är läst vid ett utländskt universitet behöver vi ett intyg med kursens benämning på originalspråket istället för ett svenskt intyg. I intyget ska också kursens poängtal framgå. Om kursen är läst vid ett utländskt universitet behöver du komplettera med uppgifter om kursens omfattning i veckor, timmar etc. Om kursen är läst på KI efter 2005 behöver du inte skicka in något studieintyg på engelska.
 • Kursplan, se till så att kursens innehåll och upplägg samt litteraturlista framgår av kursplanen. Observera att det är den kursplan som gällde den termin/år då du läste kursen som du ska skicka in. Till KIs kursplanearkiv. Har du förlorat din gamla kursplan för kurs vid annat lärosäte - kontakta lärosätets registrator och be att få en kopia skickad till dig.
 • Examensarbete, om du avser att tillgodoräkna ditt examensarbete "magisteruppsats" ska du i din ansökan skicka med ett vidimerat* exemplar av ditt examensarbete i fullängd.
 • Om du vill tillgodoräkna dig reell kompetens/arbetslivserfarenhet ska du skicka med de underlag som du har som styrker din reella kompetens samt en självvärdering av din reella kompetens enligt följande mall: Självvärdering reell kompetens (word). Självvärderingen görs utifrån särskilda frågor och ska dokumenteras och bifogas ansökan enligt mallen ovan. Självvärderingen ska vara utförlig och tydligt motivera på vilket sätt varje lärandemål i kursplanen har uppnåtts. Den ska omfatta ca 2-3 sidor för en 7,5 hp kurs. För längre kurser bör värderingen omfatta fler sidor. Du kan läsa mer om hur bedömningen går till och olika bedömningsmetoder här: Information - Bedömning av reell kompetens.pdf

Skicka gärna med schema eller andra handlingar som du tror hjälper oss att göra en bra bedömning av din ansökan. Ansökan och de bifogade dokumenten ska inte vara hophäftade och vara enkelsidiga utskrifter.

Skicka in ansökan i god tid - handläggningstiden kan vara ända upp till 8 veckor. Bifoga inte några originalhandlingar utan enbart vidimerade* kopior. Vi har ingen möjlighet att skicka tillbaka bifogade handlingar efter behandlad ansökan. Tänk på att samtliga uppgifter ska vara ifyllda och alla de angivna handlingarna ska bifogas ansökan. Ansökan där uppgifter eller handlingar saknas returneras för komplettering innan ansökan behandlas, alternativt avslås med motivering att underlaget är för bristfälligt.

*Vidimerat betyder att någon bekräftar att kopian är exakt likadan som originaldokumentet. Vidimeringen sker oftast genom en namnunderskrift, ett namnförtydligande och telefonnummer till den som har vidimerat på varje papper. 

Information om beslut och betyg

Beslut skickas till de kontaktuppgifter du angett i din ansökan, se till att du angett korrekt adress och mejladress.

I väntan på beslut ska du registrera dig på och påbörja kursen. Om du väljer att inte påbörja kursen i väntan på beslut och därefter får avslag på din ansökan kan du inte räkna med att få påbörja kursen efter kursstart utan måste vänta till nästa kurstillfälle. 

Ett positivt beslut om tillgodoräknande innebär för dig som student att:

 • Ansökan om tillgodoräknande kan inte återkallas efter det att ett gynnande beslut har fattats. Ansök därför enbart när du är säker på att du vill tillgodoräkna dig den aktuella kursen.
 • Du inte ska gå/har rätt att gå den kurs/del av kurs som du har fått tillgodoräknad.
 • Centrala studiestödsnämnden beviljar inte studiemedel för tillgodoräknade kurser.
 • Kurserna inom ett program bygger på varandra och ska därför läsas i den ordning som anges i utbildningsplanen. Om du läser ett program kan tillgodoräknandet innebära att du får ett uppehåll i dina studier under motsvarande tid som du skulle ha läst kursen.

Betyg anges inte vid tillgodoräknande av kurser.

 

AB
Innehållsgranskare:
Anna Söderberg
2023-12-18