För dig som är student på Barnmorskeprogrammet Utbytesstudier

Barnmorskeprogrammet har avtal med ett antal universitet världen över vilket ger dig möjlighet till utbytesstudier under din tid hos oss. På den här sidan hittar du information om våra utbyten, om hur du ansöker, samt kontaktuppgifter.

Utbytesstudier ger dig möjlighet att utvecklas både som person och i din roll som barnmorska. Du får lära känna andra kulturer och får insikt i hur barnmorskeyrket fungerar i andra länder. Som barnmorskestudent på Karolinska Institutet har du möjlighet att förlägga dina utbytesstudier till termin 3. Sista ansökningsdag för utbytesstudier under höstterminen är den 1 februari och för vårterminen den 15 september.

Utbytesstudierna genomförs inom ramen för ett antal olika utbytesprogram. Olika regler gäller för olika utbytesprogram. Hur länge du kan studera vid partneruniversitetet, hur mycket du får i stipendium/resebidrag m.m. bestäms alltså av vilket utbytesprogram avtalet är skrivet inom. Utbytesstudierna varierar mellan 5-12 veckor beroende på land/avtal.

Innan du ansöker om utbytesstudier är det viktigt att du sätter dig in i vad detta innebär. På KIs sida om utbytesstudier hittar du generell information om utbyten, reseberättelser från tidigare utresande studenter, resestipendier, samt viktiga saker för dig att tänka på innan, under, och efter utbytet. Läs igenom informationen innan du ansöker. Det finns ett par resebidrag som bara studenter inom barnmorskeprogrammet kan söka, information om dem finns på sidan Studieinformation och regler

Möjliga utbytesstudier inom barnmorskeprogrammet

Australien - La Trobe University

Ett fem veckors kliniskt utbyte. Hit kan du söka för utbytesstudier under höst- eller vårterminen.

Nederländerna - Hogeschool INHOLLAND Diemen

Ett fem veckors kliniskt utbyte i Amsterdam. Här kan du även göra en del av ditt examensarbete, 5 veckors utbyte. Handledning och examination görs vid KI. Hit kan du söka för utbytesstudier under både höst- och vårterminen.

England - City University London

Här kan du göra en del av ditt examensarbete, 5 veckors utbyte. Handledning och examination görs vid KI. Hit kan du söka för utbytesstudier under höst- och vårterminen.

Uganda - Makerere University

Ett fem veckors kliniskt utbyte. Hit kan du söka för utbytesstudier under höstterminen.

 

Ansök om utbyte inom barnmorskeprogrammet 

Sista ansökningsdag för utbytesstudier under höstterminen är den 1 februari och för vårterminen den 15 september.

Innan ansökningsomgången har du möjlighet att skaffa dig information om möjligheterna till utbyte, bland annat genom de informationsmöte med allmän information om utbytesprogrammen och hur du skall göra när du söker som anordnas av de ansvariga på barnmorskeprogrammet. Det är viktigt att du läser igenom reglerna för utbytesstudier innan du ansöker. Vi rekommenderar också att du läser andra studenters reseberättelser

Vänd dig gärna till den internationella studenthandläggaren om du har frågor om universiteten.

Det är Midwifery International Committé (MINC) som behandlar din ansökan om utbytesstudier i första steget. Ansökan sker med ett ansökningsformulär, som registreras elektroniskt och därefter lämnas in som underskriven papperskopia. 

Restplatser

Är du intresserad av att söka en restplats? Kontakta internationella studenthandläggaren för information om lediga platser.

Läs också informationen nedan om själva ansökan och ansökningsprocessen. För länk till ansökningsformuläret, kontakta internationella studenthandläggaren.

Steg 1 - Ansökan till KI

Ansökningsblankett

Ansökan görs helt elektroniskt. Länk till ansökningsformuläret hittar du här Följ instruktionerna noggrant; en ofullständig ansökan kan leda till lägre prioritet eller att den inte behandlas. För sent inkomna ansökningar beaktas inte i första ansökningsomgången. 

Ansökan om utbytesstudier består av två delar som görs i systemet Mobility-Online. Den första delen är en online registrering där du fyller i dina personuppgifter, information om dina nuvarande studier, vilken termin och vilket ämnesområde du planerar att studera utomlands. Du kan ange upp till 6 alternativa universitet i den ordning som du prioriterar. Innan du söker, försäkra dig om att dina val av universitet erbjuder kurser som fungerar i din utbildning och kommer att kunna tillgodoräknas. 

Efter att ansökan skickats in online får du ett automatiskt epostmeddelande med en länk att följa för att ladda upp dina bilagor direkt i Mobility-Online. 

Den elektroniska ansökan består av följande steg: 

Ansökningsformulär

Ansökan fylls i online och skrivs ut som PDF som du också laddar upp i Mobility-Online.   Följande dokument ska laddas upp och bifogas den digitala ansökan  

Curriculum Vitae (CV) 

På engelska. Ett CV beskriver en persons meriter såsom utbildningar, anställningar, kurser, föreningserfarenheter, språkkunskaper. Ditt CV ska vara välskrivet i omvänd kronologisk ordning och lätt att förstå. Du behöver inte skicka med några intyg, men skall vara beredd att visa dem på begäran.  

Studiemeritförteckning 

Ett registerutdrag ur LADOK, på engelska. Detta kan du själv hämta ut genom att logga in i Ladok. Om du vid ansökan saknar 5 poäng eller mer ska du bifoga en bilaga med förklaring till varför. 

Motiveringsbrev 

På engelska, max en A4-sida, ej handskriven. Motiveringen är en viktig del av din ansökan. När du skriver ditt motiveringsbrev för utlandsstudier vill MINC att du tänker på att ta upp nedan nämnda punkter. Självklart är du fri att utveckla och ta upp även andra saker i ditt motiveringsbrev. 

Börja ditt brev med att presentera dig kort. 

Berätta varför du vill åka på utbyte samt vilka förväntningar du har på din utbytesperiod. 

Motivera varför just du skulle vara en bra kandidat att åka på ett studentutbyte. 

På vilket sätt skulle du representera Karolinska Institutet och barnmorskeutbildningen på bästa sätt? 

Berätta också kortfattat hur du på bästa sätt skulle föra tillbaka dina utlandserfarenheter in i utbildningen. 

Följ ovanstående instruktioner noggrant!

En ofullständig ansökan leder till lägre prioritet eller att den inte behandlas. För sent inkomna ansökningar beaktas inte i första ansökningsomgången.

Steg 2 - Ansökan till partneruniversitetet

Nominerad

När du har fått besked om att du har blivit nominerad till en utbytesplats börjar det spännande arbetet med nästa steg - planeringen av ditt studieupplägg och ansökan till värduniversitetet.

Ansökan till värduniversitetet

Den internationella studenthandläggaren meddelar värduniversitetet att du är nominerad till utbytesstudier, vilket innebär att du gör en formell ansökan till det aktuella universitetet. De flesta universitet har information om ansökan för utbytesstudenter på sina webbplatser. Ansökan ser olika ut för olika universitet och det är viktigt att du så snart du vet att du är nominerad tar reda på hur ansökningsprocessen går till för just det universitetet, vilka dokument som du behöver förbereda och vilken som är sista ansökningsdag. Det är du själv som ansvarar för att ansökan till värduniversitetet är komplett och skickas iväg i tid, men du kan få hjälp av den internationella studenthandläggaren.

Planering av studieupplägg

I ansökan till värduniversitetet ingår att ange vilka kurser/klinisk utbildning du önskar genomföra under ditt utbyte. Information om vad värduniversitetet erbjuder för utbytesstudenter finns i många fall på deras webbplats, men det går också att kontakta en internationell koordinator vid det aktuella universitetet som kan berätta mer. Börja med att ta reda på hur din termin ser ut vid KI och lägg sedan upp ett förslag på hur ditt utbyte skulle kunna se ut utifrån det utbud som finns vid värduniversitetet. Det är också bra att läsa reseberättelser för att undersöka hur tidigare studenter har lagt upp sina utbyten.

Kontakta därefter den ansvariga läraren på barnmorskeprogrammet för att presentera ditt förslag på upplägg. Ibland kan vissa delar behöva kompletteras här hemma och ibland kommer man överens om att tentera vid KI. Kom ihåg att ta med dig de dokument som ska skrivas under, vanligtvis ett s.k. "learning agreement" där kurser/klinisk utbildning samt tidsperiod anges. Ansökningshandlingarna ska också skrivas under av den internationella studenthandläggaren innan de skickas till värduniversitetet.

Ekonomi under utbytesstudier

Du har rätt till studiemedel under din utlandsstudieperiod under förutsättning att du får utbildningen tillgodoräknad vid KI. CSN har fastställda belopp för olika länder, för mer information se CSN:s hemsida. Du kan även söka merkostnadslån för resekostnader till och från din studieort.

Stipendium och resebidrag söks i samband med att du är antagen till utbytesuniversitetet.

Du kan också söka externa stipendier för dina utbytesstudier. Stipendier hittar du online i olika databaser. Barnmorskeprogrammet har också egna fonder du kan söka medel från, ansökningsblankett hittar du under dokument.

Checklista

 • Den internationella studenthandläggaren meddelar värduniversitetet att du är nominerad
 • Ta reda på värduniversitetets ansökningsprocedurer och sista ansökningsdag
 • Ta reda på hur din termin vid KI ser ut och hur du skulle kunna lägga upp ditt utbyte
 • Kontakta ansvarig vid barnmorskeprogrammet och diskutera ditt förslag på upplägg
 • Se till att få underskrifter från utbildningssamordnaren och från den internationella studenthandläggaren på ditt learning agreement
 • Kontrollera att du har alla dokument som krävs av värduniversitetet
 • Skicka din ansökan till värduniversitetet

Den internationella studenthandläggaren kan hjälpa dig på vägen om du kör fast. Lycka till!

Urval och nominering

Är det svårt att bli uttagen?

Det beror på vart du vill åka. Vissa universitet är alltid populärare än andra, men generellt sett kan man säga att det finns fler platser än det finns sökande. Vanligtvis finns det restplatser kvar att söka efter ordinarie ansökningsomgång. 

Urvalsregler

MINC har beslutat om urvalsregler för utbytesstudier inom barnmorskeprogrammet. Du måste först uppfylla ett antal baskrav:

 • Antal avklarade poäng. Minst 30 högskolepoäng måste du har tagit på barnmorskeprogrammet vid KI för att få åka som utbytesstudent
 • Goda studieresultat. Du måste ha goda studieresultat från dina tidigare studier vid KI samt vara behörig att fortsätta studierna vid tidpunkten för utresan. Att läsa en kurs utomlands i ett nytt system på ett annat språk ställer oftast större krav på studiefärdighet. För att klara utbytesstudierna är det därför viktigt att du inte har haft problem med studierna vid KI.
 • Tillräckliga språkkunskaper är ett krav. Har du ännu inte språkkunskaperna måste du presentera en plan för hur du ska skaffa dig det.
 • God representant. Du ska vara en god representant för KI. Som utbytesstudent från KI representerar du KI vid värduniversitetet. Du blir lite av den bild värduniversitetet gör sig av Karolinska Institutet, och också en garanti för fortsatt studentutbyte.
 • Motivering. Du skall också skriva ett brev där du bl.a. redogör för varför du söker utbytesstudier. Motiveringsbrevet är ett baskrav och också en hjälp för dig att fundera igenom varför du vill studera utomlands.

Uppfyller du baskraven prioriteras du sedan efter en sammanvägning av följande kriterier:

 • Poängförtur - de studenter som har flest antal godkända poäng inom barnmorskeprogrammet.
 • Studieresultat - godkända studieresultat prioriteras.
 • Främjande arbete för KI:s utbildningar - om den sökande utfört ideellt arbete vid sidan av studierna för att främja KI:s utbildningar, t.ex. att som MF:s representant ha arbetat i programkommittén/programnämnden eller andra organ inom KI, varit ambassadör och/eller fadder, deltagit som studentrepresentant i MINC, varit engagerad i Öppet Hus, Global Friends och dylikt.
 • Annat engagemang - även andra engagemang och meriter av intresse, som t.ex. annan föreningsverksamhet.

Hur fördelas platserna?

Efter ansökningstidens utgång kallar representanter från MINC till intervju. Urval och rangordning baseras på intervjun. I turordning fördelas sedan platserna. När det blir din tur på listan blir du uttagen till det universitet som du prioriterat högst och där det fortfarande finns lediga platser kvar. Tyvärr inträffar det att alla platser är fyllda. Du tilldelas då en reservplacering.

Nominering

Så snart beslut är fattat meddelas du om du blivit nominerad till utbytesstudier. Studenthandläggaren informerar de mottagande universiteten om nominerade KI-studenter. Du får mer information om hur du sedan ansöker till universitetet. Det är du som student som ansvarar för din ansökan till det utländska universitetet.

Det är viktigt att du är medveten om att du inte i något fall är antagen till utbytesstudier innan du fått definitivt besked från värduniversitetet!

Kontaktuppgifter

Profile image

Liisa Svensson

Internationell akademisk koordinator
733940448

Magdalena Palmquist

Internationell studenthandläggare
MP
Innehållsgranskare:
2024-01-10