För studenter på kursen Integrerad sluttentamen (3hp) kurskod 2LK058

Kursen utgörs av två examinationer som syftar till att studenten ska visa sin integrerade förståelse av innehållet i läkarutbildningen och utifrån det demonstrera kunskap, färdigheter och förhållningssätt som krävs för allmäntjänstgöringen (AT)

Kursplan

Välkommen till Integrerad Sluttentamen (IST) VT-24

I samband med detta skall samtliga kurser  och registreringar för behörighet vara klara

Registreringsperioden i Ladok

Skall ske senast måndag kursvecka 5 dvs 20240212

Angående datum för anmälan vid kursstart har Programnämnden tagit beslut om att detta skall ske senast måndag kursvecka 5 den aktuella terminen.

Omtentamentillfälle för IST HT23: Fredagen den 19 januari 2024 (enligt beslut i Programnämnd för läkarutbildning september 2022)
 


Särskild behörighet: Godkänt resultat, rapporterat i LADOK med högskolepoäng för samtliga kurser på läkarprogrammet KI termin 1-10, samt kursregistrering på kursen HSM

Programnämnden tagit beslut att omtentamen sker efter terminslut .

Om kursen
Kursen IST består av två moment:
Moment 1: stationsbaserad examination 
Moment 2: PU-moment: reflekterande uppsats samt möte med mentor.

Moment 1: 
Kurstiden omfattar:
•    introduktionsföreläsningar dag 1-2 på zoom
•    egen träning
•    stationsbaserad examination vilken består av: *praktiskt moment på KTC , *skriftligt moment i skrivsal  samt *summativ AHLR- föregånget av obligatorisk webbutbildning enligt separat schema. 

 

 

 

 

 

 

 

Schema HT-24

Plats och tid för stationsbaserad examination (praktiskt och skriftlig)
publiceras i samband med kursstart.

Introduktionsdagar 22 och 23 oktober  via zoom ej obligatoriskt.

PU-dag 

AHLR-teamövning en separat dag (2 timmar) 

Praktiska examination och skriftliga-delen sker torsdag 31 oktober

Tentamensgenomgång 1 november zoom 16.30-17.30 ej obligatoriskt.

Omtentamen ( VT24) 7 juni 2024

 

 

Kontaktuppgifter

 

Alejandra Ruz

Utbildningsadminstratör
CL
Innehållsgranskare:
2024-03-25