För studenter på kursen Examensarbete i medicin (30 hp) kurskod 2LK028

Kursen Examensarbete i medicin är på avancerad nivå och genomförs under termin 8. Kursen syftar till att ge studenten erfarenhet inom både vetenskap och forskning, där studenten ska tillämpa och fördjupa tidigare förvärvade samt under kursens gång inhämtade kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. Examensarbetet ska handla om antingen forskning eller utveckling inom huvudområdet medicin, enligt programmets mål.

Kursplan

Schema

Se viktiga datum ovan för resp termin. För ett mer detaljerat schema för resp termin se kursrummet i Canvas.

TimeEdit schema

Kursanalys och kursvärdering

Kommande examinationstillfällen

Vi har flera resttillfällen per år och du anmäler dig till examination genom att ladda upp din rapport i Canvas under aktiviteten "Restexamination Examensarbete" och Uppgifter.

Viktigt att veta: För tillträde till termin 10 krävs godkänt på denna kurs. Observera, om du lämnar in din slutversion i januari hinner du inte få din rapport examinerad och godkänd till uppropet på T10 med start i januari. Detsamma gäller för höstens T10-kurs. Om du lämnar in din slutversion i september kan du inte bli behörig till höstens T10-kurs.

 

Inlämning av seminarieversionen av rapporten

Efter att du laddat upp din seminarieversion mailas information om presentationstillfället till dig.  

 • 15 aug 2024 kl 12.00. Muntlig presentation sker den 27 aug 2024 på KI campus Solna (ej via zoom)
 • 8 okt 2024 kl 12.00. Muntlig presentation sker den 24 okt 2024 på KI campus Solna (ej via zoom)
 • 20 dec 2024 kl 12.00. Muntlig presentation sker den 9, 10 eller 13 jan 2025 på KI campus Solna (ej via zoom)

Inlämning av slutversion av rapporten

 • 27 maj 2024 kl 12.00
 • 10 sept 2024 kl 12.00
 • 7 nov 2024 kl 12.00
 • 17 jan 2025 kl 12.00

Inlämning av egen reflektion (gäller endast studenter som gått kursen vt20 eller tidigare)

 • 27 maj 2024 kl 12.00
 • 10 sept 2024 kl 12.00
 • 7 nov 2024 kl 12.00
 • 17 jan 2025 kl 12.00

Nedläggning av den här kursen

Med anledning av det nya sexåriga läkarprogrammet som infördes höstterminen 2021, läggs kurserna i det nuvarande 5,5-åriga läkarprogrammet successivt ner. Kursen Examensarbete i medicin ges för sista gången HT24.

Examensarbete i medicin är behörighetsgivande till termin 10. Studenten måste då uppnått godkänt betyg för att kunna fortsätta programmet.

För samtliga examinationer gäller att studenterna ska anmäla sig genom att ladda upp seminarie- respektive slutversion i canvas enligt angivna deadlines som finns här på öppna kurswebben under ”Kommande examinationer”. Datum för kommande examinationer uppdateras löpande (minst ett halvår i förväg).

För att kunna ta igen obligatoriska moment efter ordinarie kurstillfälle måste du bli omregistrerad på kursen den aktuella terminen. Kontakta först studievägledningen för att bli omregistrerad vagledning-lakare-t4-t11@uf.ki.se. Kontakta sedan kursexpeditionen examensarbete@meb.ki.se för att få tillgång till kursrum ”Restexamination Examensarbete i medicin” i Canvas där du laddar upp din seminarie- respektive slutversion av uppsatsen. 

För mer information om avvecklingen av det 5,5-åriga programmet samt kontaktuppgifter till studievägledningen se läkarprogrammets programwebb https://utbildning.ki.se/student/avveckling-av-lakarprogrammet

Information om övergångsbestämmelser finns i kursplanen.

Tillgodoräknande

I högskoleförordningen regleras den studerandes rätt till tillgodoräknande av såväl svensk som utländsk utbildning. Student vid Karolinska Institutet har rätt att ansöka om att få tillgodoräkna sig tidigare utbildning, annan utbildning, yrkesverksamhet eller annan reell kompetens. Ett beslut om tillgodoräknande gäller vid det universitet/högskola där beslutet har fattats. Ett beviljat tillgodoräknande kan i vissa fall innebära att studenten under en period inte uppfyller kraven för att erhålla fullt studiemedel.

Förhandbeslut för TG ska inte lämnas.

 

 

Tillgodoräknande av en kurs

Med tillgodoräknande av en hel kurs menas att kurs läst vid annat universitet/högskola bedöms lika med kurs vid KI. För att kunna tillgodoräkna sig en kurs måste godkänt resultat på examinationen av kursen redovisas. En kurs som åberopas för tillgodoräknande av kursen examensarbete i medicin vid KI behöver motsvara denna kurs vad gäller ämnesområde (medicin), omfång (30 hp), nivå (avancerad nivå) och arbetsform (individuellt arbete). Examensarbete på 30 hp kan ej bestå/ersättas av två kortare examensarbeten (t ex 15 hp + 15 hp).

Enligt kursplanen för examensarbete i medicin vid KI innefattar den vetenskapliga grunden för huvudområdet medicin, människans struktur och funktion vid hälsa och ohälsa, förebyggande av sjukdomar samt diagnostik och behandling av sjukdomar och skador. Vidare behöver den åberopade kursen relatera till de övergripande lärandemålen för hela läkarprogrammet vid KI vilka återfinns i läkarprogrammets utbildningsplan. 

Om studenten vill tillgodoräkna annan utbildning redovisas en självskattning av lärandemål för kursen examensarbete i medicin vid KI enligt särskild mall, se vidare nedan ”Ansökningsblankett och bilagor”.

Tänk på att det inte går att använda samma underlag två gånger inom samma program. Om du i din TG-ansökan för MVM-kursen exempelvis åberopat ett examensarbete om 30 hp på avancerad nivå från en annan (medicinsk) utbildning, så kan du inte använda det för en TG-ansökan för exjobbskursen. 

 

Ansökan om tillgodoräknande av utlandsstudier

Studenter vid KI kan få tidigare studier vid utländsk högskola prövade för tillgodoräknande.

Eftersom utbildningssystem varierar både mellan olika länder och inom länderna ska studenten till ansökan bifoga dokumentation som beskriver hur studierna var organiserade, vad som fordrades för heltidsstudier, läsårets indelning, utförlig kursplan/kursbeskrivning, schema etc. Av dokumentation skall framgå kursernas benämning, betyg, betygsdatum och omfattning (poäng, credits, timmar etc). Se vidare nedan ”Ansökningsblankett och bilagor”.

 

Tillgodoräknande med motivering ”reell kompetens” 

Med reell kompetens avses de samlade kunskaper och färdigheter som en sökande tillägnat sig. Vid tillgodoräknande av motsvarande kunskaper, färdigheter och kompetenser som har utvecklats genom praktisk erfarenhet, t ex i yrkesverksamhet eller på annat sätt, bedöms den studerandes reella kompetens mot lärandemål för kursen examensarbete i medicin. Dokumentation kan till exempel bestå av publikationslista, intyg från handledare, arbetsbetyg eller kursbevis.

Om studenten vill tillgodoräkna ”reell kompetens” redovisas en självskattning av lärandemål för kursen examensarbete i medicin vid KI enligt en särskild mall, se vidare nedan ”Ansökningsblankett och bilagor”.

 

Ansökningsblankett och bilagor

Länk till allmän information om tillgodoräknande samt ansökningsblankett.

Se bilagor till tillgodoräknande nedan.

Ange i ansökningsblanketten vilka bilagor som bifogas ansökan.

Namnge bilagorna enligt följande för att underlätta hanteringen: 

 1. Fullständigt ifylld ansökningsblankett (åberopas tidigare utbildning ska den eller de kurser som åberopas fullständigt anges, åberopas reell kompetens ska yrkesverksamhet/reell kompetens som åberopas fullständigt anges).
  Filnamn: Ansökningsblankett
 2. Sökes tillgodoräknande för tidigare genomgången utbildning så redovisas hur kurserna motsvarar lärandemålen för kursen examensarbete i medicin.
  Filnamn:  Redovisning kurser genomgången utbildning
 3. Om studenten vill tillgodoräkna yrkesverksamhet/reell kompetens:  Självvärdering av lärandemålen enligt särskild mall. 
  Filnamn:  Självvärdering
 4. Kursplanen/kursplanerna (den kursplan som gällde för kursen vid tiden då du genomförde kursen). Av kursplanen ska framgå kursens innehåll och upplägg samt litteraturlista. Framgår inte detta behövs komplettering med annat underlag från kursen.  
  Filnamn: Kursplan(er) 
 5. Ladokutdrag alternativt Studieintyg från den högskola där studenten genomfört utbildningen. Intyget ska vara på såväl svenska som engelska och innehålla uppgifter om betyg, antal högskolepoäng och datum för kursens avslutande och kursens namn.
  Filnamn: Studieintyg LADOK tidigare
 6. Ladokutdrag från nuvarande utbildning på KI på såväl svenska som engelska.
  Filnamn: Studieintyg LADOK nuvarande
 7. Om kursen är läst vid ett utländskt universitet bifogas ett studieintyg på originalspråket samt en översättning till svenska alt. engelska. 
  Filnamn: Utländsk studieintyg 
 8. Om studenten läst vid ett utländskt universitet: uppgifter om kursens omfattning i veckor, timmar etc., bifoga schema eller andra handlingar som styrker omfattningen på utbildningen.
  Filnamn: Utländsk kursbeskrivning 
 9. Examensarbete (Om studenten vill tillgodoräkna ett examensarbete).
  Filnamn:  Examensarbete 
 10. Vid doktorandarbete med genomförd disputation och avklarade kurser: examensbevis för doktorsexamen. 
  Filnamn: Doktorsexamen

 

Behandling av TG ärende

Det finns ingen formell sista ansökningsdag, men räkna med tillräcklig tid för en initial bedömningsprocess (ca 8 veckor) samt tid för en eventuell överklagan av beslutet. Alla ansökningar kommer att bedömas individuellt vartefter beslutet meddelas. Ärendet behandlas inom 2 månader under terminstid.

Om du blir ombedd att komplettera dina ansökningshandlingar måste du göra det inom 7 dagar från det att kompletteringen har krävts in. Om du skickar in din komplettering för sent kan det leda till att ärendet avslutas. Du måste då göra en ny ansökan.

 

Omprövning/Överklagan
Om avslag på ansökan finns möjlighet att söka igen med kompletterande handlingar. Det finns också möjlighet att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan (detaljer angående denna process bifogas med beslutet).

 

Ansökan om tillgodoräknande mailas till:

Examensarbete@MEB.ki.se

 

Bilagor till tillgodoräknande

Information till handledare

Denna sida innehåller inledande information till forskare som är intresserade av att handleda studenter på kursen Examensarbete i medicin.

Information till handledare

Information for supervisors

Kontaktuppgifter

 

Kursledning

Examensarbete@MEB.ki.se

Profile image

Jeanette Danielsson

Utbildningshandläggare

Maria Hedelin

Kursansvarig

Canvas

Canvas är den lärplattform (LMS, Learning Management System) som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakt med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagningen.se, för kursen från ”Canvas på KI” – acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide 

JD
Innehållsgranskare:
2024-05-21