För studenter på kursen Klinisk medicin 1 - Invärtesmedicinsk inriktning (30hp) Huddinge Sjukhus kurskod 2LA010

Kursen ges under termin 5 på läkarprogrammet, Karolinska institutet, och omfattar grundläggande kunskaper i undersökning, prioritering, kliniskt resonemang samt basal handläggning av vanliga, allvarliga och akuta tillstånd inom invärtesmedicinska och näraliggande områden: akutsjukvård, endokrinologi, gastroenterologi, hematologi, kardiologi, lungmedicin, njurmedicin och reumatologi samt allmänmedicin, geriatrik, klinisk farmakologi och bild- och funktionsdiagnostik.

Kursplan

Om kursen

Studenterna tränas i att tillämpa basvetenskapliga och patofysiologiska förklaringsmodeller, samt att anlägga vetenskapliga, globala, hälsofrämjande och lika villkorsperspektiv på kursens innehåll. Kunskaper, färdigheter och praktiskt utövande av läkarrollen i vårdteamet utgår från evidensbaserad och personcentrerad vård och tränas under klinisk handledning med återkoppling. Färdighetsträningen sker med progression enligt modellen för nationellt överenskomna Entrustable Professional Activities (EPA).

Undervisningen sker i fyra teoretiska block (TB) omväxlande med tre perioder med klinisk praktisk tjänstgöring, verksamhetsförlagd undervisning (VFU).

Den teoretiska undervisningen

Den teoretiska undervisningen ges huvudsakligen i form av teambaserat lärande (TBL) där studenterna arbetar tillsammans i grupper för att träna samarbete, utveckla det egna lärandet och bidra till gruppens kollegiala lärande. Därutöver ingår föreläsningar, seminarier, simuleringar, färdighetsträning, fallbaserad undervisning, grupparbeten samt reflektionsseminarier. Under kursen tränas vetenskaplig kompetens och principer för analys av evidensgrad vid val av klinisk handläggning. Teoriundervisningen kommer till viss del att vara förlagd på andra sjukhus än det sjukhus studenten är placerad på.

VFU-momenten

De tre VFU-momenten, motsvarande totalt nio veckor, innehåller en långplacering på tre veckor, samt kortare placeringar, varav en vecka akut sjukvård, en vecka kardiologi samt en vecka i primärvård. Du som student får placering under handledning på vårdenhet inom slutenvård och på öppenvårds-/dagvårdsenhet i specialistvård inom det kliniska invärtesmedicinska området eller inom angränsande specialiteter, samt på akutmottagning och vårdcentral.

VFU kan vara förlagd till andra sjukhus än det man är placerad på. 
Huvuddelen av VFU förläggs på Huddinge Sjukhus, men det kan också ingå placeringar på Capio St Görans Sjukhus och Södertälje Sjukhus.
Schemalagd tid under VFU är vanligtvis 8.00 – 16.30, men schemaläggning kan också föreligga under kvällstid (gäller företrädesvis placering på akutmottagning).

 

Registrering

Registrering på kurs är obligatoriskt för att behålla din plats och kunna delta i kursen.
Du registrerar dig själv i Ladok  Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen.
Mer information om webbregistrering

Schema

Examination

Skriftlig tentamen 9 januari 2024

Kontaktuppgifter

H7 Medicin, Huddinge

Miroslav Vujasinovic

Biträdande kursansvarig
H7 Medicin, Huddinge

Louisa Fredrikson

Klinisk assistent
H7 Medicin, Huddinge

Karin Sendek

Utbildningsadministratör
H7 Medicin, Huddinge

Erik Pettersson

Utbildningsadministratör
H7 Medicin, Huddinge

Studievägledning: Vid frågor om din studiegång, kursplats, behörighetskrav, omregistrering, studieuppehåll och återupptag - kontakta studievägledare Liselott Salomonsson (termin 4-7)
 

Kursutvärdering

AM
Innehållsgranskare:
Erik Pettersson
2023-07-05