För studenter på kursen Klinisk medicin - inriktning kirurgi Södersjukhuset, 27 hp kurskod 2LK137

Denna kurs är en av de mest omfattande under hela läkarutbildningen. Den rymmer allmänkirurgi, anestesiologi, interprofessionellt lärande, onkologi, ortopedi, primärvård, professionell utveckling, rättsmedicin, radiologi, vetenskaplig utveckling och urologi. Kursen brukar uppfattas som en milstolpe under utbildningen då många studenter alltmer börjar känna sig som läkare och mindre som student. Vår målsättning är att du ska känna dig som en blivande kollega.

Kursplan

Södersjukhuset autumn
Södersjukhuset höst Foto: Cecilia Bodén

Registrering

Registrering för att behålla sin kursplats är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i  Ladok.  Registreringsperioden är 2 veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webregistrering

Ramschema

Kursbeskrivning

Allmänt om kursen

Kursens bas är verksamhetsförlagd utbildning på vårdavdelningar, på kirurg-, urolog- , ortoped-, akut- och primärvårdsmottagningar samt på operationsavdelningen. Föreläsningarna är få. Den teoretiska undervisningen bygger istället på seminarier och workshops som, utöver terminens temavecka, är integrerade i den kliniska praktiken. Som stöd finns även föreläsningar och quiz i Canvas.

Obligatoriska moment

Avdelningstjänstgöringar, seminarier, gruppövningar, kunsskapstester och gästronder är obligatoriska. Även jourtjänstgöringar nattetid och kvällstid är obligatoriska en vardera på anestesin och röntgen/bild.

Godkänd kurs

För godkänd kurs krävs ditt aktiva deltagande vid samtliga moment på kursen. Vid frånvaro kommer kursledningen att försöka ordna ersättningsuppgifter. Om sådana uppgifter ej kan ordnas, kan du ej få godkänd kurs och tillåts därmed ej gå upp på examen.

 

Kursperiod

VT-21: 18 jan - 23 maj

Upprop måndag 18 jan, Aulan, hiss C, plan 6

Tentavecka: 17-21 maj

Lärandemål

Kursens syfte är att studenterna efter genomgången kurs kunna utreda, diagnostisera och behandla patienter med vanliga kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomar samt handlägga traumafall. I kursplanen finner du kursens övergripande lärandemål. Ett alternativt, och ett mer detaljerat sätt, att beskriva kursens mål är de s.k. integrerande uppgifterna. De integrerande uppgifterna är de vanligaste symptomen och tillstånden som patienter söker sjukvården för. Vi (TEMA 4) har valt ut 23 integrerande uppgifter som är de viktigaste under denna kurs. Vår slutexamination baseras på dessa.

 

Integrerade uppgifter Tema 4

Examination

För att få delta i slutexaminationen krävs att kursens samtliga ingående delar är godkända.

Slutexaminationen består av tre delar vilka är gemensamma för de fyra undervisningssjukhusen där kursen ges.

  • Skriftligt prov med fokus på  teoretiska kunskaper
  • OSCE med fokus på praktiska färdigheter
  • Muntligt prov med fokus på kliniskt resonemang

 

Vi har nolltolerans vad gäller all diskriminering och sexuella trakasserier. Vi vill att du omedelbart meddelar kursledningen om du blir sexuellt trakasserad eller diskriminerad på grund av kön, etnicitet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Kontaktuppgifter

Anders Sondén

Kursansvarig
Läkarprogrammet inriktning Kirurgi
S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Evelina Svensson

Utbildningsadministratör

Lena Guldevall

Utbildningsadministratör
Administration
S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Åsa Hallqvist Everhov

Momentansvarig kir
Administration
S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset