För studenter på kursen Klinisk medicin - inriktning kirurgi Södersjukhuset, 27 hp kurskod 2LK137

Denna kurs är en av de mest omfattande under hela läkarutbildningen. Den rymmer allmänkirurgi, anestesiologi, interprofessionellt lärande, onkologi, ortopedi, primärvård, professionell utveckling, rättsmedicin, radiologi, vetenskaplig utveckling och urologi. Kursen brukar uppfattas som en milstolpe under utbildningen då många studenter alltmer börjar känna sig som läkare och mindre som student. Vår målsättning är att du ska känna dig som en blivande kollega.

Kursplan

Södersjukhuset autumn
Södersjukhuset höst Foto: Cecilia Bodén

Registrering

Registrering för att behålla sin kursplats är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i  Ladok.  Registreringsperioden är 2 veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Corona

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

Ramschema

Kursbeskrivning

Allmänt om kursen

Kursens bas är verksamhetsförlagd utbildning på vårdavdelningar, på kirurg-, urolog- , ortoped-, akut- och primärvårdsmottagningar samt på operationsavdelningen. Föreläsningarna är få. Den teoretiska undervisningen bygger istället på seminarier och workshops som, utöver terminens temavecka, är integrerade i den kliniska praktiken. Som stöd finns även föreläsningar och quiz i Canvas.

Obligatoriska moment

Avdelningstjänstgöringar, seminarier, gruppövningar, kunsskapstester och gästronder är obligatoriska. Även jourtjänstgöringar nattetid och kvällstid är obligatoriska en vardera på anestesin och röntgen/bild.

Godkänd kurs

För godkänd kurs krävs ditt aktiva deltagande vid samtliga moment på kursen. Vid frånvaro kommer kursledningen att försöka ordna ersättningsuppgifter. Om sådana uppgifter ej kan ordnas, kan du ej få godkänd kurs och tillåts därmed ej gå upp på examen.

Kurstider HT21

30 aug - 19 dec

Upprop: Måndagen den 30 augusti kl. 09.00, Årsta Aula SÖS.

Praktiskt prov: Onsdagen den 15 december, KTC SÖS.

Skriftligt prov: Torsdagen den 16 december, skrivsal campus Solna/Huddinge.

Muntligt prov: Fredagen den 17 december, KTC SÖS.

Lärandemål

Kursens syfte är att studenterna efter genomgången kurs kunna utreda, diagnostisera och behandla patienter med vanliga kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomar samt handlägga traumafall. I kursplanen finner du kursens övergripande lärandemål. Ett alternativt, och ett mer detaljerat sätt, att beskriva kursens mål är de s.k. integrerande uppgifterna. De integrerande uppgifterna är de vanligaste symptomen och tillstånden som patienter söker sjukvården för. Vi (TEMA 4) har valt ut 23 integrerande uppgifter som är de viktigaste under denna kurs. Vår slutexamination baseras på dessa.

 

Integrerade uppgifter Tema 4

Examination

För att få delta i slutexaminationen krävs att kursens samtliga ingående delar är godkända.

Slutexaminationen består av tre delar vilka är gemensamma för de fyra undervisningssjukhusen där kursen ges.

  • Skriftligt prov med fokus på  teoretiska kunskaper
  • OSCE med fokus på praktiska färdigheter
  • Muntligt prov med fokus på kliniskt resonemang

Restexaminationer VT21

Rest-munta görs på respektive sjukhus och tidpunkt bestämms i samråd med kursansvarig Anders Sondén.

Rest-tentamen: onsdagen den 18 augusti kl. 9-15 i Årsta Aula, SÖS.
Anmäl dig senast 2 veckor innan, den 4 augusti, till Evelina Svensson, evelina.svensson@ki.se och Anders Sondén, anders.sonden@ki.se.

Rest-OSCE: fredagen den 20 augusti Karolinska Solna.
Anmäl dig senast 2 veckor innan, den 6 augusti, till Susanne Forsberg, susanne.forsberg@ki.se. I anmälan ska namn, personnummer och sjukhus anges.

Vi har nolltolerans vad gäller all diskriminering och sexuella trakasserier. Vi vill att du omedelbart meddelar kursledningen om du blir sexuellt trakasserad eller diskriminerad på grund av kön, etnicitet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Kursutvärdering och kursanalys

Kontaktuppgifter

Anders Sondén

Kursansvarig
Läkarprogrammet inriktning Kirurgi
S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Evelina Svensson

Utbildningsadministratör
S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Åsa Hallqvist Everhov

Momentansvarig kir
Administration
S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset