För dig som är student på Klinisk medicin - inriktning neuro, sinnen och psyke, 30 hp Utbytesstudier under kursen

Information om utbytesstudier under kursen Klinisk medicin - inriktning neuro, sinnen och psyke

Före utbytet

Det är viktigt att göra en noggrann planering inför utbytet under NSP-kursen. Här hittar du Läkarprogrammets detaljerade information om utbytesstudier.

Det du läser utomlands ska i möjligaste mån matcha det du skulle ha läst vid KI. Undersök i detalj vilka kurser som ges på mottagande universitet, kursernas omfattning (både tidsmässigt i veckor och i vilken omfattning det är VFU) och när i tiden de ges under den termin du ska vara på utbyte. Jämför med ramschemat för kursen. Det viktiga är att kursmålen uppfylls och inte att det blir exakt samma antal veckor som vid KI.

Omfattningen på momenten/delmomenten här hemma som krävs för godkänd kurs ser du nedan (under rubriken Ladokkoderna för momenten vid KI). Delmomenten har ungefärlig omfattning: Ögon 3,75 hp, Öron 3,75 hp inom moment Sinnen; Beroende 1,5 hp, Psykiatri 10 hp inom moment Psyke. Ibland läses strimmamomenten VetU, PU och PV vid KI, ibland får de tillgodoräknas.

Bra att veta är att en ECTS motsvarar ungefär en högskolepoäng (hp).

Du kommer att under tiden för ditt utbyte var registrerad på NSP-kursen. Om du gör delar av kursen vid KI ska du i det s.k. kursvalet prioritera en bassjukhusgrupp (se bassjukhusgrupper nedan) som stämmer överens med ditt utbyte.

För alla frågor som rör mottagande universitet för utbytet, är det internationella handläggaren Veronica Sampietro Vikberg som kan bistå med stöd och information. 

Learning Agreement
Efter att du har satt dig in i vad mottagande universitet kan erbjuda och hur detta motsvarar kraven vid KI under termin 9 ska du börja fylla i ett Learning Agreement.
Learning Agreement (L A finns under dokument på denna sida). Du hittar även ett exempel på hur ett LA kan fyllas i här: LA-exempel

Planeringsmöte med ansvarig lärare vid t9

När du har ett genomarbetat förslag på hur du vill lägga upp dina studier under utbytet mejlar du ansvarig lärare på termin 9 och bifogar ditt LA. Under vt -22 och ht -22 är det Åsa Lindh du ska kontakta.

Du kan behöva diskutera och revidera ditt LA-förslag ytterligare med ämnesansvariga på respektive moment/delmoment och det kan även behöva bollas med universitetet utomlands innan beslut kan fattas.

När du väl har fått LA signerat ska du spara det.


Kompletteringar vid hemkomst eller före avresa

Psykjour och beroendejour vid KI för alla som gör utbyte under momentet psyke
Alla som gör utbyte inom momentet psyke, måste göra en psykiatrijour och en beroendejour vid KI. Du kan inte boka in dessa jourer innan du är registrerad på kursen. Beroendejour bokas via beroendeamanuensen i god tid (kontaktuppgift finns i Canvas i kursrummet för delmoment beroende). Psykiatrijouren bokas via Ingela Malmsjö på S:t Göran psykiatri. Använd underlaget via länken nedan för att styrka att du genomfört psykiatrijouren.

Intyg Akutplacering psykiatri Spara intyget och bifoga till din TG-ansökan efter utbytet.

Tentamen (motsvarar moment Integration och Examination och är 2 hp) genomförs i normalfallet vid KI, men vid digital examination kan undantag i vissa sällsynta fall göras. Kontakta examinator för mer information. 

Placering för delar av kursen som läses vid KI, bassjukhusgrupper

Info om kursval finns även på programwebben. Nedan ser du i vilken ordning de olika grupperna normalt läser momenten.

1a (alt 1): Ögon S:t E-Öron HS-Neuro/Rehab KS-Psyk KS inkl. PV o VetU-Beroende KS

1b (alt 2): Öron HS-Ögon S:t E-Neuro/Rehab KS-Psyk S:t G inkl. PV o VetU-Beroende KS

3a (alt 6): Ögon S:t E-Öron HS-Neuro/Rehab-HS-Psyk HS inkl. PV o VetU-Beroende KS

3b (alt 7): Öron HS-Ögon S:t E-Neuro/Rehab-HS-Psyk S:t G inkl. PV o VetU-Beroende KS

2a (alt 3) & 2b (alt 4): Psyk KS inkl. VetU-Beroende KS-Ögon S:t E-Öron HS-Neuro/Rehab KS inkl. PV

2c (alt 5): Psyk S:t G inkl. VetU-Beroende KS-Öron HS- Ögon S:t E-Neuro/Rehab KS inkl. PV

4a (alt 8): Psyk HS inkl. VetU-Beroende KS-Ögon S:t E-Öron HS-Neuro/Rehab HS inkl. PV

4b (alt 9): Psyk S:t G inkl. VetU-Beroende KS-Öron HS-Ögon S:t E-Neuro/Rehab HS inkl. PV

Vid ytterligare frågor kontakta utbildningskoordinator Annika Pettersson.

Under utbytet

Tänk på att titta på lärandemålen för kursen, så du kan rikta ditt lärande. Du har tillgång till allt material i Canvas, eftersom du är registrerad på kursen. Utbytesstudier kräver som regel en stor insats av självstudier. Du förväntas delta i praktiska examinationer som värduniversitetet ordnar, men som regel behöver du inte delta i skriftliga examinationer eftersom du kommer att genomföra en slutlig sådan hemma. 

Loggbok

För loggbok under hela vistelsen. 

Loggboken bör beskriva
A) vilka sorts kliniska miljöer du varit i (kortfattat), vilka typer av patienter du sett och i vilken utsträckning du själv fått träna och utföra olika kliniska uppgifter. Denna del ska signeras av lärare vid utbytet.
B) Därtill bör framgå vilka andra undervisningsformer du deltagit i t.ex. föreläsningar, seminarier etc.. Du kan med fördel försöka relatera till lärandemål i kursplan eller till momentens mål.

Transcript of records/Certificate of attendence (intyg från värduniversitetet att du fullgjort dina kurser)

Clinical assessment forms (från samtliga kliniska placeringar, signerad av handledare inklusive betyg)

Efter utbytet

Tillgodoräknande (TG) av utbytet

För att du ska kunna få dina utbytesstudier tillgodoräknade, måste du ha fullföljt dem och blivit godkänd. Efter utbytet ska du åter boka ett möte med ansvarig lärare, för att gå igenom och uppvisa nödvändiga underlag och redogöra för ditt utbyte.

Du har själv fullt ansvar för att, i god tid, se till att mötet blir av och att du lämnar in kompletta dokument.

Alla blanketter som krävs för tillgodoräknande hittar du via läkarprogrammets sida om utbyten: Tillgodoräknande (TG) av utbytet

Nödvändiga underlag för TG 

1.Transcript of records/Certificate of attendence (intyg från värduniversitetet att du fullgjort dina kurser)

2. Clinical assessment forms (från samtliga kliniska placeringar, signerad av handledare inklusive betyg)

3. Loggbok, din egen redogörelse för vad du fått göra under utbytet. Del A ska vara signerad av lärare, v.g. se ovan.

4. Intyg om psykjour vid KI (om du gjort utbyte under moment psyke)

5. Förberedd ansökan om tillgodoräknande
Du ansöker aldrig om TG för hel kurs utan för max 28 hp, eftersom momentet Integration och Examination (2 hp) alltid görs hemma. På blanketten ska de moment du vill tillgodoräkna dig anges (se uppgift om kurskoder för moment/delmoment nedan).
Om du söker TG för fler än två moment så använd flera blanketter Se till att alla uppgifter, och din underskrift, finns på samtliga.

6. Ditt Learning Agreement påskrivet av mottagande universitet.

Ladokkoderna för momenten vid KI

0014 Neuro (Neuro, 6,5 hp)

0006 Sinnen (Senses, 7,5 hp) 

0012 Psyke (Mind, 11,5 hp) 

0015 PU (Professional development, 0,5 hp) 

0009 PV (Primary care, 1,5 hp) 

0010 VetU (Scientific development, 0,5 hp)

 

TG-ansökan ska efter mötet med ansvarig lärare lämnas/skickas i original, alternativt skannas och mejlas, till utbildningskoordinator Annika Pettersson

Det kan ta någon vecka efter examinators bedömning innan LADOK-registrering kan bli färdig.