För dig som är student på Läkarprogrammet, 5,5-årigt Efter utbytesstudierna - tillgodoräknande

När du kommit tillbaka från utbytet finns det saker som du måste ordna med, exempelvis reseberättelse, enkät om utbytet, och tillgodoräknande av dina utbytesstudier.

För att utbytesstudierna ska ingå i din examen från läkarprogrammet, måste du vid hemkomst lämna in en ansökan om tillgodoräknande av utbytesstudier. För ansökan krävs att du har intyg och andra dokument från det utländska universitetet.

Hur du gör för att ansöka beror på om det är en programkurs eller en studentvald fördjupningskurs (SVK) som du vill ha tillgodoräknad. Det är alltså två olika processer.

Specifikt för läkarprogrammet är dock tre ytterligare saker:

 • sista dag för att lämna in reserapport för hösttermin är den 1 mars och för vårtermin den 1 september
 • att du även ska svara på en enkät om utbytet (via länken nedan), samt 
 • läkarprogrammets process för ansökan om tillgodoräknande av utbytesstudier

Enkäten, som är ett komplement till reseberättelsen, ger en viktig del av informationen till framtida utbytesstudenter och hjälper oss kvalitetssäkra framtida utbyten.

Tillgodoräknande av programkurser

För att få dina utbytesstudier prövade för tillgodoräknande, måste du vid hemkomst lämna in en ansökan om tillgodoräknande av utbytesstudier.

För ordinarie programkurser vid KI, använd en blankett per kurs.

Tillsammans med blanketten "tillgodoräknande av utbytesstudier" ska du bifoga intyg från din utbytesstudieperiod som styrker att du genomfört de kurser och moment som överenskommits vid KI innan du påbörjade dina utbytesstudier:

 • Certificate of attendance (vid Erasmus+ och Nordplusutbyte)
 • "Assessment form" - om värduniversitetet inte har egna blanketter de använder sig av
 • Loggbok 
 • Transcript of Records (i förekommande fall)
 • Kursbeskrivning (i förekommande fall)
 • Schema, kurslitteratur, osv. (i förekommande fall)

Observera att du ska se till att de handlingar som krävs för tillgodoräknande inkommer till Karolinska Institutet, vilket även omfattar att samtliga bifogade kopior ska vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att myndig person (annan än du själv) skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Detta gäller alltså varje enskild handling

Utan vidimering bedöms handlingen vara ofullständig. Ofullständig dokumentation medför att tillgodoräknande processen kan försenas.

Ordinarie programkurser

Ska utbytesstudierna tillgodoräknas som programkurser inom läkarprogrammet, sker tillgodoräknande alltid i samråd med den som ansvarar för tillgodoräknande av utbytesstudier i det berörda temakollegiet vid KI.. 

Innan du reser ska du därför kontakta denne för att diskutera vilka kunskaper du bör få med dig från utbytesstudierna, samt hur dessa ska dokumenteras. Ibland kan vissa delar behöva kompletteras efter hemkomst, och ibland kommer man överens om att tentera vid KI.

För att möjliggöra tillgodoräknande av dina utbytesstudier ska du samla på dig kursbeskrivningar, scheman, litteraturlistor och intyg på genomförda moment, kurser och kliniska placeringar. För kliniska kurser finns ett förslag till loggbok som du kan föra själv och sedan få signerad av din handledare vid värduniversitetet.

Läkarprogrammet har tagit fram ett bedömningsunderlag (Assessment Form) som du som utbytesstudent tar med dig till din kliniska kurs vid värduniversitetet och ber att få ifylld efter avslutad kurs. Om värduniversitetet har egna dokument kan dessa användas.

Tillgodoräknande av både programkurs och SVK

Om SVK ingår i terminen så kan det innebära att det utbyte du läser omfattar både hela/delar av tematisk programkurs och SVK, då tar du inför utbytet upp även SVK med tematiska programkursansvariga examinatorn. 

Inför utbytet tar du upp frågan om fördjupning (SVK) med den tematiska programkursens examinator när ni diskuterar utbytet och tillgodoräknande av den tematiska programkursen. 

Då görs nämligen i samma bedömning också en bedömning av om det finns veckor i utbytet (och i så fall hur många) som inte ingår i tillgodoräknande av den tematiska programkursen - som då istället kan anses som fördjupning (SVK).

Efter utbytet, när ovanstående bedömningsunderlag och beslut om tillgodoräknande av programkursen är klart, ansöker du sedan om att få SVK tillgodoräknat genom att skicka ansökningsblanketten till svk@uf.ki.se. Vi ser gärna att examinator på programkursen mejlar bekräftelse på deras beslut om tillgodoräknande till oss på SVK. 

Det innebär dock två ansökningsblanketter, en för tillgodoräknande av den tematiska programkursen och en för tillgodoräknande av SVK.

Dina tillgodoräknade högskolepoäng efter utbytessstudier registreras efter beslut om beviljande så fort som möjligt i LADOK. Om du till exempel befinner dig utomlands och det dröjer innan originalintygen kan visas upp, så kan du scanna dina handlingar (ansökan om tillgodoräknande, loggbok, kursbeskrivning, nödvändiga intyg i original mm) och mejla dem direkt från värduniversitetet till handläggaren för SVK.

Tillgodoräknande av endast SVK

Ansökan om tillgodoräknande av utbytesstudier sker på liknande sätt för SVK som för tematiska programkurser.

Hur tillgodoräknas utbytesstudierna?

För att få dina utbytesstudier prövade för tillgodoräknande, måste du vid hemkomst lämna in en ansökan om tillgodoräknande av utbytesstudier.

 • För studentvald kurs (SVK) behöver du inte uppge kursnamn och kurskod i ansökan, utan skriv endast "SVK" och vilken termin som ansökan avser. 
 • För studentvald kurs (SVK) ska du använda en blankett per kurs som du har genomfört under utbytet, om inte utbytet varit under båda perioderna på termin 11 - då fyller du bara i en blankett för båda perioderna.

Tillsammans med blanketten "Tillgodoräknande av utbytesstudier" ska du bifoga intyg från din utbytesstudieperiod som styrker att du genomfört de kurser och moment som överenskommits vid KI innan du påbörjade dina utbytesstudier:

 • Certificate of attendance (vid Erasmus+ och Nordplusutbyte)
 • "Assessment form" - om värduniversitetet inte har egna blanketter de använder sig av 
 • Loggbok 
 • Transcript of Records (i förekommande fall)
 • Kursbeskrivning (i förekommande fall)
 • Schema, kurslitteratur, osv. (i förekommande fall)

För att möjliggöra tillgodoräknande av dina utbytesstudier ska du samla på dig kursbeskrivningar, scheman, litteraturlistor och intyg på genomförda moment, kurser och kliniska placeringar. För kliniska kurser finns ett förslag till loggbok som du kan föra själv och sedan få signerad av din handledare vid värduniversitetet. Du ska också skicka in din Assessment Form.

Observera att du ska se till att de handlingar som krävs för tillgodoräknande inkommer till Karolinska Institutet. Vi rekommenderar starkt att du ser till att alla handlingar som du behöver från värduniversitetet mejlas från en administratör på värduniversitetet direkt till oss på svk@uf.ki.se, och detta bör göras innan du lämnar värduniversitet.

De handlingar som är ifyllda i pappersform, såsom loggbok och Assessment form, skickar de alltså till oss som skannade dokument (helst i PDF-format). Om du gör på detta sätt undviker du potentiella komplikationer med vidimering och hantering av original, och därmed minskar risken för förseningar i processen kring bedömning och beslut av din ansökan om tillgodoräknande.

Alternativet är att du skickar in dessa handlingar till oss i pappersform i original, eller kopior på handlingarna, som då måste vara vidimerade.. Att en kopia är vidimerad innebär att myndig person (annan än du själv) skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Detta gäller alltså varje enskild handling. Utan vidimering bedöms handlingen vara ofullständig. Ofullständig dokumentation medför att tillgodoräknandesprocessen kan försenas.

Ansökan om tillgodoräknande för SVK mejlas till svk@uf.ki.se.

Eventuella handlingar i pappersform skickas till:
Karolinska Institutet 
UFS / UKLB
Tillgodoräknande SVK läkarprogrammet
Berzelius Väg 3, Plan 5
171 77 Stockholm

OBS! Om du väljer att skicka in din ansökan och bilagor endast i pappersform, mejla även handläggare för SVK och meddela att du ansöker om tillgodoräknande!

Ansvarig för tillgodoräknande

På det 5,5-åriga läkarprogrammet är det de olika temakollegierna, oftast respektive ordförande, som ansvarar för tillgodoräknande av utbytesstudier så att du inte behöver ha kontakt med flera olika lärare.

När du gör ditt kursval vid ansökan till det utländska universitetet ska detta göras i samråd med denne, så att du vet vad som förväntas av dig som student för att få utbytesstudierna tillgodoräknade vid hemkomst. Ansökan om tillgodoräknande för tematiska programkurserna skickas till respektive temakollegieordförande eller kontaktperson.

Har du frågor kring vem som har ansvaret för utbytesstudier en viss termin, kontakta gärna internationell handläggare.

Ordförande - temakollegier

Utbytesrapporter

Som utbytesstudent från Karolinska Institutet ska du skriva en utbytesrapport vid hemkomst. I rapporten reflekterar du över dina erfarenheter från utbytesperioden. 

Utbytesrapporten är en viktig del i uppföljningen av utbytesverksamheten, men utgör också en stor källa till inspiration och information för kommande utbytesstudenter.

Documents

TA
Innehållsgranskare:
Talia Adamsson
2024-04-02